Paybacks demokratikriterier och hur Sverige står sig gentemot definitionen

Bakgrund

Efter att under många är arbetat medialt och juridiskt för en subkultur, bikerkulturen, med att informera kring kulturens företeelser, bemöta felaktig och demoniserande information kring kulturen samt driva juridiska ärenden omkring myndighetsövergrepp riktade mot kulturens medlemmar så ändrade Payback därefter strategi. Vi växlade om och började arbeta med mänskliga rättigheter och de myndighetsinsatser och beslut som sker i strid med de mänskliga rättigheterna vilket innebar att vi började fundera över vad en demokrati egentligen är och när en stat överskrider gränserna och inte längre kan kalla sig för en demokrati.

Det krävs helt tydligt en mer omfattande definition med betydligt fler kriterer för vad som utgör en demokrati och rättstat än den mycket förenklade defintionen att en demokrati föreligger om parlamentet är valt av folket.

I Regeringsformen 1:2, det som till vardags kallas grundlagen, kan vi utläsa demokratins grundläggande värdegrund i Sverige: Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet… Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv… Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Utefter ovanstående förutsättningar kring demokratin samt utefter hur svenska staten och myndigheterna behandlar bikerkulturen och dess medlemmar kommer vi härunder att ställa upp en lista över vilka kriterier som vi anser måste föreligga för att demokrati ska råda och samtidigt pröva hur Sverige förhåller sig till definitionen under varje punkt utefter hur bikerkulturens medlemmar behandlas.

1. Fria val

Sveriges land har otvivelaktigt fria allmänna val till riksdag, regioner samt kommuner.

Så, Ja! Sverige uppfyller kriterie 1 i Paybacks demokratianalys.

2. Lag stiftas av parlamentet/riksdagen

I Sverige stiftas lagar av riksdagen.

Så, Ja! Sverige uppfyller kriterie 2 i demokratianalysen.

3. Respekt för alla människors lika värde

Nyckelordet i kriteriet är alla människors lika värde. Bikers särbehandlas och diskrimineras på en lång rad områden i Sverige. Exempelvis nekar restauranger folk med västar tillträde till lokal dit allmänheten har fritt tillträde enligt lag. Samma avser exempelvis vapentillstånd som du förvägras på grund av medlemskap i förening. Likaså jobb som ordningsvakt, väktare eller säkerhetsklassade jobb. Det finns undantag vad avser dessa jobb men faktum kvarstår att många har tvingats avträda sitt jobb på grund av föreningstillhörigheten. Bikerklubbsmedlemmar stoppas också ofta utefter sin föreningstillhörighet och därvid verkställer även polisen tvångsmedel utefter föreningstillhörigheten

Så, NEJ. Sverige uppfyller inte kriterie 3 i demokaratianalysen

4. Motverka diskriminering

Diskriminering föreligger när en person behandlas annorlunda än en annan i samma situation på grundval av en identifierbar egenskap, i bikers fall klädsel eller föreningstillhörighet.

I En handbok i europeisk diskrimineringsrätt står följande på sidan 22 angående direkt diskriminering i Europakonventionen: ”Europadomstolen använder formuleringen att det måste finnas en skillnad av behandling av personer i samma, eller tillräckligt likartade situationer som baseras på en ”identifierbar egenskap”. Se: Europadomstolens dom av den 16 mars 2010 i målet Carson m.fl. mot Förenade kungariket (stor avdelning) (klagomål nr 42184/05), punkt 61.

På sidan 26 fortsätter resonemanget i handboken enligt följande: För att uppfylla detta villkor behöver man bara ställa sig följande frågor: Hade personen i fråga behandlats mindre gynnsamt om han eller hon hade haft ett annat kön, en annan ras, en annan ålder eller på något annat sätt befunnit sig i en motsatt position i förhållande till en av diskrimineringsgrunderna? Om svaret är ja beror den ogynnsamma behandlingen helt klart på diskrimineringsgrunden i fråga.

Europakonventionen är såväl svensk lag som en konvention som gäller över Svensk lag och konstaterar att diskriminering föreligger så fort en person behandlas annorlunda än en annan person i likartad situation. Som vi ser i punkt 3 såväl som nedanstående punkt 5 så är detta fallet med personer från bikerkulturen då de särbehandlas negativt på grund av klädsel och föreningstillhörighet.

Så, NEJ. Sverige uppfyller inte kriterie 4 i demokaratianalysen

5. Sverige har en ovillkorlig skyldighet att garantera och skydda varje medborgares rättigheter samt att skapa tillräckligt rättsskydd för att garantera medborgarnas privatsfär.

Europakonventionen 1: Artikel 1 – Skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna

De höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning I i denna konvention

Vi citerar ur Hans Danelius: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (2015). Boken utgör lagkommentaren till Europakonventionen.

Sidan 365: Primärt medför artikel 8 en förpliktelse för staten att avhålla sig från ingrepp i den skyddade rättigheten… Artikel 8 gäller inte bara ingrepp utan ålägger staten att vidta positiva åtgärder för att skydda den enskildes privatsfär. Sådana positiva åtgärder kan utgöras av lagstiftning men också av skydd mot övergrepp i särkskilda situationer. Även utan att det förekommit något ingripande från en myndighet eller en offentlig tjänsteman kan staten således bryta mot mot artikel 8 genom att tolerera en existerande situation eller genom att inte skapa tillräckligt rättsskydd. Staten kan då bli ansvarig för sin underlåtenhet trots att det specifika övergrepp som visat att det rättsliga skydddet var otillräckligt har utförts av en enskild person, för vars handlande staten inte i och för sig är ansvarig… Vad som i huvudsak kan förväntas är att staten utfärdar lagar som ger ett tillfredsställande skydd åt privatliv, familjeliv, hem och korrespondens och att de rättsvårdande myndigheterna håller kontroll över att dessa lagar respekteras.

Frågan härunder är om Sverige ”tolererat en existerande situation” eller tillskapat rättsskydd för att garantera varje medborgares fri- och rättigheter?

I 10 olika fall har JK konstaterat att Polisen brutit mot de mänskliga rättigheterna enligt artikel 8 om rätten till privatliv. Fler ärenden är inlämnade och ännu ej avgjorda. Alla JK-fall har handlat om tvångsmedel verkställda mot bikerklubbsmedlemmar utefter föreningstillhörighet. Se: https://payback.name/manskliga-rattigheter/

Svenska staten har gjort absolut ingenting för att förändra situationen. Inga nya skyddsåtgärder har vidtagits och inga lagar har förändrats för att tillskapa skydd för bikerklubbars medlemmar!

Så, Nej. Sverige uppfyller inte kriterie 5 i demokratianalysen.

6. Svenska myndigheters respekt för landets tillsynsmyndigheter – JO och JK

Vi inleder med att hänvisa till ovanstående 10 olika JK-fall där Polisen likväl fortsätter i direkt trots mot JK-besluten att stoppa bikers utefter föreningstillhörighet och verkställa tvångsmedel såsom kroppsvisitation och fordonsgenomsökning endast utefter föreningstillhörighet.

Vi hänvisar här även till att Polisen har kritiserats av JO och JK och i sju olika ärenden för att utan lagstöd, det vill säga olagligt, ha fotograferat personer ur framförallt bikerkulturen.

JO och JK, har bedömt att polisen inte utan uttryckligt lagstöd får fotografera enskild med tvång eller annars mot dennes vilja. JO och JK-besluten ifråga har ämbetsberättelseplats alternativt diarienummer: JO 1999/2000 s. 91, JO 2004/05 s. 98 och JO dnr 2366-2007 samt JK dnr 1002-00, JO 3445-2011, JO 3446-2011 samt JO 586-2012. Endast under förutsättning är anhållen eller häktad (Rättegångsbalken 28:14) ger laga rätt för Polisen att fotografera personer.

Det finns ett otal andra exempel men vi nöjer oss härvid då vi påvisat vår sak.

Så, Nej! Sveriges myndigheter respekterar inte landets tillsynsmyndigheters beslut då de fortfar utan att ändra sina rutiner och arbetsmetoder, med att systematiskt genomföra insatser med olaga tvångsmedel.

7. Landets myndigheter har en skyldighet att arbeta under lagarna, med lagstöd

Regeringsformen (Grundlagen) 1:1 säger: Den offentliga makten utövas under lagarna.

Att arbeta under lagarna innebär att allt som en myndighet eller myndighetsperson gör ska finnas klart uttryckt stöd för i lagen. Finns inget sådant stöd så är det i princip olagligt då det saknar lagstöd. Häri inbegrips exempelvis Polis och ordningsvakt avvisande av västklädd person som ej uppfört sig störande vilket västbärandet ej kan anses som. Även Polis och kommuns aktivt arbetande för att få bort mc-klubbar saknar helt lagstöd.

Exemplen under punkt 3-6 ovan påvisar exakt samma sak då de är exempel på myndigheters åtgärder i direkt strid med lagen vilket även det innebär att lagstad saknats.

Så, Nej! Landets myndigheter bryter mot grundlagen i det att de i flera avseenden arbetar utan lagstöd i strid med grundlagens krav på att offentlig makt utövas under lagarna.

8. Oberoende utredningsorgan och personligt ansvar vid felaktig myndighetsutövning

För att en stat ska kunna kallas en rättsstat och vara en demokrati föreligger också krav på sa straff och att även myndighetspersoner utreds av en helt oberoende part.

Polisers tjänstefel utreds av Polisen vilket självfallet är helt fel och som även många experter klagat över. En helt självständig myndighet med olika former av rättsexperter och jurister måste tillskapas för att skapa ett jämlikt rättssystem. Poliser ska inte utreda poliser vilket torde vara en självklarhet för alla tänkande människor.

Alla personer inom offentlig verksamhet ska självklart också lyda under straffrättsligt tjänstemannaansvar vilket ej är fallet.

Så; Nej! Sverige har inte skapat oberoende utredningsorgan och ej heller skapat rättvisa i det att även offentliganställda ska arbeta under straffrättsligt ansvar såsom vanliga människor gör i arbetslivet! Ett brott är ett brott oavsett vem som begår det och vilken titel denna person innehar annars finns ingen likhet inför lagen.

9. Ett demokratiskt land och en rättsstat utpekar inte grupper som kriminella utan föreliggande bevis

Polis och media har under cirka 30 år systematiskt hamrat in budskapet att flera mc-klubbar är kriminella organisationer utan att någon utanför forskningsvärlden någonsin gått på djupet och granskat vilka fakta som föreligger för påståendet.

Payback har fem gånger ställt Polisen mot väggen och avkrävt bevis utan att Polisen kunnat presentera ett enda konkret bevis i sak:
www.payback.name/vad-bikers-men-inga-andra-vet-polisen-har-inga-som-helst-belagg-for-att-bikerklubbar-ar-kriminella/

Än värre blir det när en officiell statlig utredning, SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella nätvek, i 13 olika avsnitt direkt utpekar mc-klubbar som kriminella i direkt strid med förtalslagstiftningen omkring förtal av grupper. Källor? De har diskuterat med Polisen och fått sådana uppgifter vilket utgör ”bevisen” för att mc-klubbar involverade i olika former av brottslighet. Det må finnas individer inom klubbvärlden som visst begår sådan brottslighet men det kan inte falla tillbaka på och utgöra bevis för att klubbarna fattat beslut om, planerat, utfört och att de därefter tillgodogjort sig den ekonomiska vinsten av brottet. Det är individers brott och ej klubbens!

S, Nej! Sverige är vare sig en rättsstat som kräver konkreta bevis för sakernas förhållanden eller en demokrati som behandlar alla grupper lika fram till bevis föreligger för brottslighet.

Paybacks slutsats

Sverige uppfyller således bara de enklaste kraven på demokrati och rättsstat nämligen att vi håller fria val och att riksdagen stiftar lagar. Inom alla andra sju kriterier misslyckas Sverige som nation och landets myndigheter kapitalt. Sverige är ingen demokrati! Sverige är ingen rättsstat! Vi uppfyller blott de enklaste kriterierna och fallerar på alla övriga grundläggande punkter.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin