• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige har inlämnat skadeståndsyrkande för olaga husrannsakan i klubblokal!

Payback Sverige har inlämnat skadeståndsyrkande för olaga husrannsakan i klubblokal!

Skadeståndsyrkande för olaga husrannsakan hos mc-klubb!

JO kritiserade i december 2016, diarienummer: 1839-2016, polisen för att utan lagstöd ha utfört husrannsakan hos klubben utefter en helt ogrundad misstanke om narkotikabrott.

Payback Sverige har nu som juridiskt ombud inlämnat ännu ett skadeståndsyrkande för klubben som utsattes för den olaga husrannsakan.

Polisen medgav olaga och felaktig husrannsakan i JO-ärendet!

Polisen gjorde husrannsakan hos en mc-klubb, i juridisk mening en annan än den som var misstänkt för brott, och angav följande yttrande över insatsen till JO: Omständigheter kring brukande ger normalt inte grund för beslut om husrannsakan. För beslut om husrannsakan krävs det någon konkret omständighet som talar för att brukaren innehar narkotika och att den finns just på den platsen eller att det finns bevisning om sådant brott.

Enligt 28 kap. 1:2 Rättegångsbalken får husrannsakan hos annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet bara förets om det bl.a. finns synnerligen anledning att det vid husrannsakan ska anträffas föremål som kan tas i beslag eller att annan utredning om brottet kan vinnas. JO har tidigare uttalat att formuleringen ”synnerligen anledning” närmast torde tolkas som att det ska föreligga en eller flera faktiska omständigheter som påtagligt visar att man med fog kan förvänta sig att man kommer att påträffa föremålet eller vinna utredningsresultat.

Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet anser Polismyndigheten att den bevisning som behövdes för att styrka misstanken om bl.a. ringa narkotikabrott säkerställdes redan genom beslutet om kroppsbesiktning. Vidare anser myndigheten att det inte kan anses ha förelegat sådana omständigheter som faktiskt visade att man
vid en husrannsakan i Xxx MC:s lokaler med fog kunde förvänta sig att påträffa föremål eller vinna utredningsresultat i det aktuella ärendet. Med hänsyn härtill anser Polismyndigheten att det inte har funnits skäl att besluta om husrannsakan.

JO kritiserade polisen för att ha utfört husrannsakan utan laga grund!

JO beslutade därefter enligt följande: Polismyndigheten har i sitt yttrande redogjort för det faktiska händelse-förloppet. De rättsliga förutsättningarna för att göra en husrannsakan och sin bedömning av saken. Jag instämmer i Polismyndighetens bedömning att den bevisning som behövdes för att de brott Xxx misstäntes för skulle kunna styrkas säkerställdes genom beslutet om kroppsbesiktning. Redan av det skälet har det alltså saknats anledning att besluta om husrannsakan. Polismyndigheten ska därför kritiseras för att ha genomfört en husrannsakan i mc-klubbens lokaler utan att det fanns grund för det.

Relaterade artiklar:

JO kritiserar polisen för olaga husrannsakan hos mc-klubb!

Payback Sverige har inlämnat skadeståndsyrkande till JK för bikern som utsattes för olaga kontroll och kroppsvisitation!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin