Payback fick publicerat genmäle på P1 Morgon

Genmäle till Lasse Wierups påhopp

Då Lasse Wierup angrepp mig personligen fullständigt huvudlöst i P1 Morgon, fredagen den 6 maj i ett programavsnitt om västförbud begärde jag genmäle i programmet. En text lästes upp under dagens P1 Morgon och publicerades som ett tillägg på P1 Morgons hemsida. Då texten dock inte innehöll det jag begärde publicerar jag den det begärda genmälet nedan under rubriken ”Genmälestext”.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4496301

Genmälestext

Jag är utgivare och grundare av Nättidningen Payback, en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Nättidningen Payback är också officiellt organ för de nationella bikerorganisationerna Payback Norge, Payback Danmark, Payback Finland och Payback Sverige. De nationella organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Payback-organisationer har också för avsikt att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

Jag väljer i Nättidningen Payback självständigt ut händelser av övergripande natur och av principiellt intresse rörande bikerkulturen, kommenterar dessa och sätter in dem i en större kontext och ett bredare sammanhang.

Jag har också varit behjälplig såsom ombud för olika klubbar och enskilda mc-klubbsmedlemmar i ärenden till PO, JO och JK samt i direkta rättsförhandlingar. Endast i ett fall har ärendet berört kretsen kring en av de stora internationella klubbarna.

Jag har således drivit rättsfall för ett flertal klubbar och skriver och agerar om övergripande förföljelser och övergrepp oavsett vilken klubb det drabbar varför Wierups påstående att jag är en lobbyist för en specifik klubb är djupt orättfärdigt med enda avsikt att misstänkliggöra ett arbete som vinner allt större uppmärksamhet och gehör!

Tillägg

Markerar då ovanstående genmälestext ett avståndstagande från Hells Angels? Absolut inte! Det kommer aldrig att ske! Jag tar inte nu och kommer heller aldrig i framtiden att ta avstånd från en enda mc-klubb då det inte existerar några kriminella mc-klubbar! Ett faktum som också fastslagits av Brottsförebyggande Rådet, i den enda vetenskapliga forskningsrapport som någonsin företagits rörande mc-klubbarna.

Wierups Motivbas!

Wierup är en person som över en natt steg från att ha varit en okänd nolla inom kriminaljournalistiken till att vara stjärnan för dagen och bli kallad expert på bikerklubbar. Wierup gjorde sig således en karriär uteslutande genom att bokstavligen gå över bikerklubbarnas lik!

Han inledde med en artikelserie om mc-klubbarna i Dagens Nyheter 2005 för att avrunda karriärsklättringen med utgivandet av den första boken om Svensk Maffia 2007. Därefter han rest land och rike runt och hållit föredrag om mc-klubbarnas farlighet, uttalat sig i olika former av media i ärendet för att försöka framstå såsom en expert på mc-klubbar för att avsluta med den andra boken om Svensk Maffia följt av ett likaledes benämnt tv-program.

”Weirup-Journalistiken”

Wierup har fått ett epitet som expert på bikerklubbarna??? Hur har då detta gått till? Jo, i första hand genom författandet av två böcker benämnda Svensk Maffia för att skapa en sensationsjournalistik i bokform. Den första boken i ämnet är uppbyggd på anonyma källor i form av poliser och så kallade avhoppare. Jag har skrivit två utförliga recensioner i ärendet där jag påpekar just det ovetenskapliga arbetssättet att via okontrollerbara källor bygga upp en anklagelseakt som vare sig kan kontrolleras eller bemötas därvid. Så jobbar en person som vill stiga mot stjärnorna på bekostnad av de många han trampar på och för alltid kriminaliserar på väggen upp.

En journalistik utan källhänvisningar

Jag har också påpekat det faktum att då Wierup väljer att inte redovisa några som helst namn på personerna som via sina utsagor bygger hans berättelser så kan inte heller dessa eventullet förekommande personers motivbas heller granskas. Och, motivbasen är central för bedömandet av varje persons berättelse. Handlar det exempelvis om en person som kastats ut ur en mc-klubb så har han självklara motiv för att vilja smutskasta klubben ifråga. Handlar det om en polis som skapat sin kariär på uttalanden kring mc-klubbar finns det också en motivbild som skall ställas i relation till berättelsens trovärdighet. I den första upplagan finns till och med en berättelse från en person vars identitet, motivbas eller ställning är helt okänd för författaren då personen bara pratat med en tredje person!??

Speciellt anmärkningsvärt är de bristande källhänvisningarna med tanke på att Wierup i TV-serien med samma namn använde sig av en känd polisinformatör Sinisa Nicolic,
för att ge intryck av att han samtalade med en ”gängmedlem” och lät polisinformatören lägga ut en berättelse som tillpassade Wierups syften med programserien. Ett solklart fall av klart brottsligt bedrägeri gentemot tittarna!

I den andra upplagan anger Wierup källor. Han hänvisar till egna eller andra journalisters äldre artiklar. Inte till fakta eller forskning i ämnet. Så skarvar, ljuger eller bättra en journalist i första skedet på berättelsen, så kvarstår lögnen ogranskad till bokupplagan!?? Det är således ett lika ovetenskapligt författargrepp som i första upplagan!

Angående Lasse Wierups trovärdighet

För att återknyta till Lasse Wierups förtal i radioprogrammet i och med ärekränkningen att jag skulle ha en trovärdighet som Saddams Husseins Bagdad Bob så vill jag bara påpeka att enligt min personliga uppfattning har Lasse Wierup en trovärighet som Adolf Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels. För Lasse Wierup har byggt hela sin karriär på ett lika simpelt som ovetenskapligt grepp: Genom att upprepa en lögn tillräckligt många gånger tror publiken till slut att lögnen är sann. Se vidare det direkta citatet nedan från Joseph Goebbels som samtidigt som citatet, enligt min åsikt, utgör Lasse Wierups ledstjärna och motto också omtalar anledningen till Wierups huvudlösa påhopp på mig i radion.

För en polismakt och dess ideologer, där jag personligen räknar Lasse Wierup som polismyndigheternas främsta uttolkare, kan bara upprätthålla lögnens trovärdighet så länge motparten kan censureras och hållas borta från media. Och, genom att även bikerkulturen på den senaste tiden fått komma till tals så håller nu den länge, allområdande ”sanningen” om bikerklubbarnas kriminalitet på att rasa och avslöjas inför öppen rida. Och, därmed uppenbarar sig också motivet för ”propagandaministern” Lasse Wierups angrepp på mig personligen. För genom att jag dels vunnit mediaplats, genom en mycket uppmärksammad debattartikel i Aftonbladet nyligen och nu igenom mediatid i P1 Morgon, så råder inte längre full censur för bikerkulturen i Sverige och angreppens art och grovhet ökar därför i samma grad mot mig personligen.

Jag vill härvidlag också dra en jämförelse med angreppet för knappt ett år sedan från Per Sydvik, Göteborgsposten, som enligt min åsikt likaledes gjort sig ett namn som ”bikerkriminaliserare”. Angreppet berör exakt samma företeelse vilket i sig bevisar att angreppens art är av överenskommen och systematisk natur. Ty det finns ju inga andra vapen att använda mot mig personligen än smutskastning då jag saknar såväl klubbtillhörighet som brottsregister!

“If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State.”

Joseph Goebbels

Duell Wierup versus Payback

Avslutningsvis vill jag bara tillägga att det kanske är på tiden att media verkligen iscensätter en debatt mellan mig och Lasse Wierup. Jag utmanade ju Wierup på en sådan duell redan 2009. En inbjudan som aldrig besvarats av Wierup. Det är således inte jag som undviker och backar för en duell…


Länk till radioprogrammet

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4489643

Länk till tillägget
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4496301

Länk till debattartikeln på Aftonbladet
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article12918226.ab

Duellinbjudan
http://www.newsmill.se/artikel/2009/02/25/jag-utmanar-wierup-pa-duell

Brå-rapporten MC-brott 1999:6
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=99062318120.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050124/f6dbda9ec98d5595541ead6e4a71a8c5/99062318120.pdf

Om ”gängmedlemmen” Sinisa Nikolic:
http://corruptio.blog.com/files/2011/05/Sinisa-Nikolic-Lasse-Muppen-Wierup-Svensk-Maffia.jpg

Att dissekera en Wierup – Del 1
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/att-dissekera-en-wierup-492364

Att dissikera en Wierup – Del 2
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/att-dissikera-en-wierup-del-2-fortsaettningen-546123

Genmäle till Göteborgsposten (GP)
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/genmaele-till-goeteborgs-posten-gp-421898

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin