Om diskrimineringsloven og Vest Agder Fylkeskommunens utpressing!

Det vil ingen ende ta, folkens. I forhold til den mobbing av MC-miljøet som nå foregår, kan det være interessant for de kommunale og statlige mobberne å tenke på nedenstående, sakset direkte fra Norges Lover. Sjekk også ut de vedlagte linker – Vest Agder Fylkeskommune driver regelrett utpressing av Norway Rock Festival. Politi og myndigheter uttaler seg om MC-miljø og torpedovirksomhet – Look Who’s Talking!

Atle

Payback Norge

Hentet fra diskrimineringsloven

§ 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt.

§ 5. Forbud mot trakassering. Trakassering på grunnlag som nevnt i § 4 første ledd er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende.

§ 6. Forbud mot instruks. Det er forbudt å gi instruks om å diskriminere eller trakassere på grunnlag som nevnt i § 4 første ledd.

(Med hensyn til overstående § 6 kan man lure på hvem som driver organisert kriminalitet. Krasse og i nesten alle tilfeller ubekreftede ytringer / meninger / synsing i media fra flere kommunale og statlige hold – § 6 en paragraf det syndes mye mot akkurat nå).

§ 15. Straff for grov overtredelse av diskrimineringsforbudet som er begått av flere i fellesskap. Den som forsettlig i fellesskap med minst to andre personer grovt overtrer eller medvirker til grov overtredelse av §§ 4, 5 eller 6, straffes med bøter eller fengsel inntil tre år. Den som tidligere er ilagt straff for overtredelse av denne bestemmelsen, kan straffes selv om overtredelsen ikke er grov.

§ 246. Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens æresfølelse eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. Endret ved lov 10 mars 1939 nr. 1.

§ 247. Den som i ord eller handling opptrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Er ærekrenkelsen forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes. Endret ved lover 10 mars 1939 nr. 1, 12 des 1958 nr. 1, 23 mars 1973 nr. 17, 13 juni 1980 nr. 36.

§ 349a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som i ervervsmessig eller liknende virksomhet, på grunn av en persons religion eller livssyn, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse nekter ham varer eller tjenester på de vilkår som gjelder for andre. På samme måte straffes den som i slik virksomhet nekter en person varer eller tjenester som nevnt på grunn av hans homofile legning, leveform eller orientering. På samme måte straffes den som av slik grunn som nevnt i første ledd, nekter en person adgang til offentlig forestilling eller oppvisning eller annen offentlig sammenkomst på de vilkår som gjelder for andre.

På samme vis straffes også den som tilskynder eller på annen måte medvirker til en handling som nevnt i første eller annet ledd.

Tilføyd ved lov 5 juni 1970 nr. 34, endret ved lover 8 mai 1981 nr. 14, 3 juni 2005 nr. 33 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 608).

http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=11265

http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=11263

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin