• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Nya Polisförslag som direkt strider mot rätten till privatliv i Europakonventionen!

Nya Polisförslag som direkt strider mot rätten till privatliv i Europakonventionen!

Bakgrund

I samband med en artikel i Kristianstadbladet torsdagen den 29 augusti presenterar såväl Inrikesministern Damberg som Polisen nya förslag för att motverka  kriminella nätverk i samhället. Förslag som vi nu ska granska.

Nytt och helt verkningslöst förslag om kontantkortsregistrering

Vi börjar med Inrikesministerns förslag utefter polisens och Säpos påtryckningar om att alla som köper kontantkort till mobiltelefoner också ska registreras.

Idag registrerar redan många människor såväl fordon som fastigheter m.m. via så kallade målvakter eller på anhöriga. Tror verkligen någon att det skulle vara svårare för någon som avser att använda en mobil i kriminellt syfte att skicka någon att köpa och registrera sig för ett kontantkort? Nej, det är ju självklart mycket enklare med kontantkort än med fordon och fastigheter, så det är så enkelt att kringgå en ny och därför helt onödig lag. Men man låtsas ju i sedvanlig ordning man gör någonting fast det bara sken- och bländverk som överhuvudtaget inte kommer att lösa ett enda nytt brott!

Polisens aktuella förslag

1. Möjlighet till husrannsakan i kända kriminella miljöer utan skälig misstanke om brott.

2. Utred förbuds- och visitationszoner.

3. Utökade möjligheter att kontrollera fordon i gränsnära områden.

4. Möjlighet att kameraövervaka en misstänkt på distans, även utan handhållen kamera.

Källa: Polisens promemoria till justitiedepartementet, november 2018

Förslagen strider direkt mot Europakonventionen och är därmed olagliga!

Alla Polisens förslag strider i första hand mot rätten till privatliv, artikel 8, i Europakonventionen som svensk lag samt mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

I ingendera av förslagen ska skälig misstanke föreligga som är Europakonventionens minimikrav enligt alla företeelser som faller under artikel 8 i Europakonventionen!

Att utreda förbuds- och visitationszoner påminner starkt om förbuden att vistas runt klubbhus som förekommer i Australien och som även använts i vissa orosområden i Danmark.

Att förbjuda personer att vistas i vissa områden är ungefär detsamma som det tidigare kommunförbud där personer förbjöds att vistas annat än i sin bostadskommun. Det förbudet olagligförklarades då det olagligt inskränkte personers levnadsmiljö vilket säkert också detta förslag kommer att göras efter prövning.

Alla former av visitationer och husrannsakan utan skälig misstanke är direkt lagbrytande

Såväl förslag 1 om husrannsakan utan skälig brottsmisstanke som visitationszoner där folk kan visiteras utan brottsmisstanke strider direkt som vi tidigare sagt mot Europakonventionen, artikel 8, om rätten till privatliv.

Det innebär i förlängningen att ett fall som prövas i domstol via civilrättsligt mål och fall som förs till Europadomstolen kommer att medföra att lagarna ogiltigförklaras och att Sverige som nation fälls!

Förslagen är direkt riktade mot mc-klubbar!

Funderar man lite längre så inser man att speciellt förslag 1 och 2 är ämnade att användas direkt mot mc-klubbarna och dess medlemmar då huvudparten av alla ärenden Payback driver rör just kroppsvisitationer och husrannsakan och där Payback drivit två såna fall via JK och fått utslag på att både kroppsvisitation och husrannsakan utan konkret brottsmisstanke, och då ej föreningstillhörighet, som når upp till just skälig misstanke faller under artikel 8 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och därmed är otillåtna. Och förslagen är därmed ämnade att komma runt just dessa utslag vilket de dock inte gör då en sådan lag därmed också strider mot Europa-konventionen.

Visitationszoner kring mc-fester är ju också helt möjligt att inrätta utefter sådan lag som polisen vill ha. Polisen kommer säkerligen själva att få bestämma var och när sådana zoner inrättas och tanken är säkert att slå lagligt mot just mc-event. Därutöver är ju självklart husrannsakan hos mc-klubbar utan brottsmisstanke mumma för polisen för att störa och förstöra men bägge sakerna är redan förbjudna enligt Europakonventionen och därmed helt fel att ens tänka på att införa vilket ju dock aldrig hindrat politiker och polis förut…

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin