• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Miljonerna rullar allt fortare i Karlstad för att betala förkrympta egons behov av uppmärksamhet!

Miljonerna rullar allt fortare i Karlstad för att betala förkrympta egons behov av uppmärksamhet!

 Jub5C.PDF

Fler artiklar om mc-klubbsfastigheten i Karlstad

Vi skrev för några dagar sedan om att NWT publicerat en artikel om mc-klubbsärendet i Karlstad innehållande bland annat en artikel om Payback Sveriges vide ordförande och presstalesman advokat Ismo Salmi. Vi har nu kommit över en pdf-fil över samtliga tre artiklar som publicerades vid tillfället vilken vi publicerar via två länkar nedan. Artikeln innehåller även foto m.m på Payback-företrädare.

Även Expressen har på nytt skrivit om ärendet i ytterligare en artikel vilket vi tillsammans med den tidigare artikeln på Payback också publicerar nedan.

Polisens och kommunens två syften – Mediautrymme och Prestige!

Det intressanta i sammanhanget är att media alltmer ifrågasätter kostnaderna för att försöka mota bort en mc-klubb och rimligheten i arbetet då en mc-klubb under dessa omständigheter helt enkelt bara skaffar en ny lokal inom samma kommun och att alla åtgärder och stora kostnader därvidlag bara tjänat två syften:

1. Att kommunala potentater och polisen får mediautrymme att framföra såväl substanslösa som obevisade påståenden i den enda avsikten att inför allmänheten demonisera och stigmatisera aktuella mc-klubbar.

2. Att till oerhört stora summor av skattmedel och kommunmedborgarnas pengar försöka förmå olika mc-klubbar att byta lokal ofta som i fallet med klubbhuset i Norrköping, till ett betydligt mer centralt läge där mc-klubben tog kommunens pengar och bytte ett läge långt ifrån stan till en centralt belägen lokal, beläget närmast granne med polishuset i centrum. En flytt som under omständigheterna också betalades av skattemedel. Det handlar här helt om kommunens och polisens prestige och inget annat och det är den prestigen och det lilla egot hos beslutsfattarna som kommunens skattebetalare egentligen tvingas finansiera!

I Karlstads Kommun har ju kommunen tidigare även forcerat fram en flytt av mc-klubben Out Of Order MC:s klubblokal. Även detta ärende kostade skattebetalarna ett antal miljoner men klubben finns fortfarande kvar och ingenting har uppnåtts eller vunnits sett från kommunens eller polisens sida.

Om de juridiska och ekonomiska turerna i aktuellt ärende

Karlstads Kommun betalade 3,1 miljoner för en fastighet som värderas till 1,7 miljoner. Ett överpris på 1,4 miljoner kronor. Fastigheten är bemängd med ett flertal brister som kommunen, oavsett hyrestagare, tvingas att för eller senare åtgärda till en beräknad kostnad av 600 000 kronor minimum. Risken är som vanligt påfallande att kostnaden skjuter i höjden såsom alltid är fallet när hantverkare är inblandade men även på grund av det faktum att börja man riva i äldre fastigheter tenderar nya kostsamma problem att uppstå vid alla former av renoveringar vilket är ett känt faktum.

Karlstads Kommun missade vid uppsägningen av klubben att göra en hävnvisning om att hyrestagaren kan hänskjuta ärendet till Hyresnämnden. Hänvisningen är enligt lagen ett absolut krav vilket kommunen missade, varvid uppsägningen är olaglig. Det hindrar dock inte kommunen från att stånga pannan blodig mot väggen och fortsatt hävda att de har rätt i sak vilket ett flertal experter på området uttalat att de icke har.

Att kommunen inte kan erkänna begånget fel har fått till resultat att Payback stämt kommunen i en process som kommer att avgöras i Mars 2014 enligt uttalande från tingsrätten. Oavsett utslaget kommer säkert kommunen att driva det vidare i ytterligare två instanser innan domen kan vinna laga kraft.

Fallet är också fört till hyresnämnden, förhandlingar pågår kring kommunens skyldighet att reparera brister i fastigheten samt kring kommunens påstående att mc-klubben varit skyldiga enligt avtal att försäkra fastigheten och kring att kommunen därvid vill att klubben omedelbart ska avflytta vilket kommunen hotar att dra inför tinget för avvisning av hyresgästen.

En mc-klubb kan inte hålla en fastighet försäkrad. Det är ägaren som kan teckna sådan försäkring. Kravet är ett fel som fanns i ett tidigare avtal som sedan via ett tilläggsavtal togs bort. Villkoret är i sig, på grund av dess utformning och dess bristande möjlighet att uppfylla kravet, ett så kallat oskäligt avtalsvillkor som strider mot avtalslagen varför det redan i initialskedet icke var giltigt.

Kommunen har hänvisat till att en enskild person vid ett tillfälle skulle ägt fastigheten och att tilläggsavtalet därmed var underskrivet av felaktig part men vid annan domstolsförhandling har fastställts att så inte var fallet och att personen aldrig ägt fastigheten varför även tilläggsavtalet är giltigt förutom det faktum att försäkringskravet är oskäligt.

Kommunen missade via egna medarbetares direkta inkompetens även att säga upp avtalet på lagligt vis. Kommunen har därefter anlitat Advokatfirman Foyen, en exklusiv advoaktbyrå med åtminstone arvoden i absolut toppklass!

Vill skattebetalarna fortsätta göda kommunpampars och polisers förkrympta egon?

Anlitandet av advokatfirman innebär att det hela tiden tickar pengar och rullar miljoner för kommunens medborgare. Foyen sköter ärendet i tinget med den olagliga uppsägningen, korrespondensen med motparten, hyresnämndsärendet, ärendet kring kommunens skyldighet som fastighetsägare att åtgärda brister i fastigheten samt ärendet kring fastighetsförsäkringen och slutligen om avvisning av hyresgästen. Att kommunen inte äger egen kompetens för att handha ärendena kommer således att i slutänden kosta kommunens medborgare ytterligare ett antal miljoner. Pengar som istället kunde gått till att finansiera vård, skola, omsorg, äldreboende samt annan behövlig kommunal service och omsorg. Är det pengar som skattbetalarna tycker används på korrekt sätt? Ger ärendena den enskilde medborgaren något av värde? Eller är ärendena enbart ett resultat av förkympta egon behöver medial stimulans såsom tillväxthormon för att kunna uppnå normalstorlek och därvid inte längre nödgas brottas med sina mindrevärdeskomplex?

NWT1

NWT2

Expressen1

Expressen2

Out Of Order ärendet:
http://www.payback.name/?p=11997

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin