• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Många fel med BRÅ:s nya, underkända rapport! Det är inte BRÅ:s uppgift att ge polisen understöd för fantomjakt på bikers!

Många fel med BRÅ:s nya, underkända rapport! Det är inte BRÅ:s uppgift att ge polisen understöd för fantomjakt på bikers!

We´llstandtheground70mm.PDF

Bakgrund

I förra veckan presenterade Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, en rapport benämnd ”Kriminella Nätverk och Grupperingar”.

Vi har här inte tänkt att gå in i detalj på vad rapporten framlägger då det av nedan nämnda orsaker är helt ointressant, för första gången, vad Brå egentligen presenterar i sak.

Vad är det då som gör BRÅ-rapporten ointressant?

Det är flera orsaker som vi här nedan listar punktvis.

1. BRÅ:s uppgift Brå frångår i och med denna rapport helt sin uppgift. Så här beskriver Brå sin egen verksamhet:
Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

2. Opartiskhet och objektivitet Ett statligt organ med uppgift att forska och sprida fakta till beslutsfattare och myndigheter måsta inneha en oklanderlig opartiskhet och objektivitet. Detta inte minst då målgruppen för BRÅ:s arbete utgörs av: Brå:s målgrupper är beslutsfattare och anställda inom rättsväsendet, brottsförebyggande aktörer.

BRÅ:s uppgift är att: Ge underlag för åtgärder och prioriteringar åt regeringen och myndigheter

3. Materialet har endast inhämtats från ett håll

Rapporten som presenterades bygger inte på fakta och forskning! Rapporten är inte framställd för att ge en opartisk och objektiv bild av ett brottsfenomen. BRÅ publicerar istället en rapport som direkt strider mot sin egen verksamhetsplan och som förmedlar en klart vinklad och partisk bild av en brottsföreteelse.

Hur kan vi då påstå att rapporten är ensidig, partisk och subjektiv? BRÅ skriver i rapporten: Utifrån ett sextiotal intervjuer med anställda inom polisen, och en genomgång av ett sextiotal underrättelserapporter, används begreppsapparaten för att beskriva polisers bild av fenomenet.

Det är aldrig och kommer heller aldrig att vara en statlig myndighet, med uppgift att ta fram fakta och forskning ikring brottslighet, att sprida en rapport byggd helt och hållet på en annan myndighets ensidigt tyckande och åsikter! Då rapporterna sprids till beslutsfattare och andra myndigheter från en annan myndighet med uppgift att ta fram fakta är det enda BRÅ härvid gör att sprida propaganda såsom fakta och desinformation!

Rapporten är ett beställningsarbete och inget annat från polisens sida för att återigen få igenom förhöjda anslag vad avser fler polisanställda och fler miljarder för att kunna förfölja sin favoritfiende, bikers! Därigenom kommer vi ännu en gång att få se fler olaga bikerkontroller, fler olaga husrannsakningar men framförallt ännu fler nedlagda polisundersökningar och ännu färre lösta brott! Ett fenomen som varit fallet vid varje tidigare förstärkning av polisresurserna!

4. Existerar organiserad brottslighet och kriminella nätverk?

För att BRÅ överhuvudtaget borde befatta sig med ett fenomen som ”organiserad brottslighet” och/eller ”Kriminella Nätverk” borde rapporten inledas med en objektiv granskning huruvida organiserad brottslighet och framförallt kriminella grupperingar ens existerar utöver vad som förekommer såsom brottstypsorienterad organiserad brottslighet. En sådan analys lyser helt med sin frånvaro i den publicerade rapporten vilket är häpnadsväckande i sammanhanget i sig!

Ett flertal framstående experter såsom advokater och åklagare, som dagligen arbetar med brottsfall, menar ju exempelvis att de aldrig sett spår av organiserad brottslighet i Sverige. Hur kan BRÅ helt bortse från dessa experter och deras erfarenheter: Åklagare och advokater: Det finns ingen organiserad brottslighet i Sverige: http://www.payback.name/?p=15542

4. Ovetenskapliga källor

I rapporten framgår flera hänvisningar till ett i bästa fall journalistiskt och i sämsta fall rent skönlitterära arbeten från Lasse Wierups penna. I fakta- och forskningshänseende bör aldrig Wierups verk beaktas. De bygger ej på fakta. De saknar källhänvisningar och är uppbyggda på principen att ta ett sandkorn och med hjälp av helt fristående, andra byggstenar bygga upp en hel värld befolkade med sagofigurer som begår handlingar av fantasiaart.

Kriminologer och forskare i övrigt är öppet kritiska till Wierups journalistik! Läs: http://www.payback.name/?p=7713

5. Brist på källkritisk granskning

BRÅ anger okritiskt olika brott och brottstyper som olika grupperingar ägnar sig åt eller profiterar uppå. Inga hänvisningar sker till direkta brottsfall där grupperingen som organisation alternativt förening varit föremål för juridisk bedömning. Påståendena bygger helt och hållet på polisiära intervjuer eller färgade rapporter.

Således återger BRÅ polispåståenden såsom fakta vilket djupt skamgör BRÅ som myndighet och svårt skadar myndighetens trovärdighet och framtida arbeten.

6. Går stick i stäv med egen forskning

BRÅ frångår och bortser i rapporten helt från vad myndigheten tidigare fastslagit gällande bikerklubbar.

I Brå-rapporten 2002:7, Organiserad Brottslighet – lösa maskor eller fasta nätverk konstaterade rapporten att

Man definierar alltså mc-klubbar som en social kategori. För individuella medlemmar i mc-klubbar innebär detta att de tillskrivs vissa typiska egenskaper. En av dessa anses vara en benägenhet att begå brott. Vidare medför kategoriseringen att ett eventuellt dokumenterat brott som begås av en individuell medlem i en mc-klubb kommer att beskrivas i termer av individens grupptillhörighet. Resonemanget går i cirkel.

Genom en social kategori sker en kollektiv klassificering av individer som reducerar dem till medlemmar i en mc-klubb. När en av dessa individer begår brott beskrivs följaktligen denna brottslighet som brott av en medlem i en mc-klubb. Detta innebär i sin tur att kriterierna för kategoriseringen tycks vara riktiga.
Se: http://www.payback.name/?p=15482

Frågan man utefter rapporten ovans slutsatser är varför BRÅ nu helt plötsligt direkt går emot sin egen rapports tidigare slutsatser att individers brott används som ett medel att beskriva brott såsom klubbarnas och nu okritiskt gör sig skyldig till exakt vad de tidigare underkänt och kritiserat i en gen rapport – Nämligen just att lägga individers brott till grund för en mc-klubbs kriminella status??

BRÅ har också i ett flertal andra rapporter och uttalanden klargjort att MC-klubbar inte utgör kriminella organisationer utan att brottsligheten inom mc-miljön består av enskilda medlemmar som tillsammans med någon annan medlem samt personer utanför miljö begår brott och att dessa brott ej beslutats av klubben och att inte heller profiten kommer klubben till godo. Läs: Vad BRÅ fastslagit gällande bikerklubbarnas kriminella status!

Slutsats

BRÅ har med den publicerade rapporten helt frångått sin uppgift och helt okritiskt återgett bara en annan myndighets rena obevisade åsikter såsom varande fakta vilket är mycket allvarligt då det inte är fakta! De påståenden som återges emotsågs såväl av all forskning som av BRÅ:s egna rapporter och uttalanden!

Det enda sätt BRÅ nu kan gå vidare utan att förlora trovärdighet är att de tar fram en ny MC-Brottsrapport där de kritiskt granskar polisens uppgifter och ställer de emot ovedersäglig forskning och fakta ikring bikerkulturen. Vi emotser att BRÅ Omgående kontaktar Payback Sverige via: peter@payback.name för att i samarbete med landets bikerklubbar lägga fram en rapport om bikerklubbarnas status! Allt annat skulle visa att BRÅ numer bara är en polisstyrd myndighet som återger påståenden som fakta från en myndighet med stora egenintressen i att måla upp en bild som inte stämmer med verkligheten i syfte att få större resurser till sin verksamhet!

Brå:s rapport 2016:12, Kriminella nätverk och grupperingar

Om BRÅ

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin