JO fastslår att Jämtlands läns polisgäng gjort fel i två avseenden!

nyannons2jpeg

Ett av de tre ärenden som länge utretts av JO, med Payback Sverige som juridiskt ombud har nu kommit till beslut. Ärendet rör den enskilde bikern som under sex år utsatts för grov stalking av Polisgänget i Jämtlands Län.

JO fastslår i två delar att Polisgängen i Jämtland gjort fel.

1. Polisen har med stöd av ett beslut om kroppsvisitation tömt bikerns mobiltelefon. JO fastslår att beslut om kroppsvisitation inte får användas som ett medel att komma åt uppgifter som finns lagrade i en mobiltelefon varför polisen i detta avseendet handlat fel. I sådana fall måste beslut och dokumentation om beslag föreligga enligt JO-beslutet.

2. Då personen enligt polisgänget var föremål för misstanke om brott, misstankar han senare helt friats ifrån, genomförde polisgänget en DNA-topsning. JO fastslår att då det inte framkommit några omständigheter att påföljden skulle kunna blivit någon annan än böter förtjänar polisgänget kritik för att ha genomdrivit en DNA-topsning.

Då polisgängen det senaste året återigen utvidgat DNA-topsningar till att omfatta alla former av misstankar om brottslighet där fängelse finns i straffskalan så är beslutet principiellt viktigt. JO fastslår nu att det räcker inte med att fängelse finns i straffskalan då misstanke om brott som kan ge upp till sex månaders fängelse regelmässigt innebär att bötesstraff utdöms. Misstankar om brott måste ha ett fängelstraff överstigande 6 månader i straffskalan för att kunna föranleda DNA-topsning utefter JO-beslutet.

Polisgänget einras även av JO om vikten av att varje beslut om tvångsmedel klart och noggrant dokumenteras med angivande av samtliga grunder för besluten.

JO utreder inte stalking och kontrollgrunderna

Så långt så bra men därefter kommer vi till det faktum att trots att polisgängen bevisligen trakasserat bikern, detta inte minst på grund av det faktum att Polisgänget två gånger försökt värva styvdottern att rapportera om bikerns förehavanden. Polisgänget har även grundat beslut om att skyddsvisitera bikern samt genomsöka fordonet utefter vad polisgänget karakteriserar som att han är etablerad inom mc-kretsar och i nästa ärende, i ett beslutsprotokoll rörande grunden för kroppsvisitation och husrannsakan av fordon, använder sig polisgänget av grunden att personen tillhörde en mc-klubb med kopplingar till en annan såsom skäl. Skäl som helt saknar lagligt stöd.

JO resonerar kring ovanstående faktum där polisgängen fastslås ha handlat fel men underlåter att granska legaliteten i störa och förstöra begreppen samt de idelga kontrollerna och spaningen på bikern. JO konstaterar därvidlag att det är angeläget att spaning sker på ett sätt som inte medför olägenhet för den enskilde och i synnerhet för dennes familj samt att det är självklart att en polisman i sitt arbete ska uppträda på ett professionellt, korrekt och förtroendegivande sätt.

Payback Sveriges kommentar

Polisgänget i Jämtland har två gånger försökt värva styvdottern som informatör i avsikt att rapportera om styvpappans förehavanden. Bikern har varit föremål för intensivt intresse från polisgängen under sex års tid med spaning, övervakning och upprepade kontroller. I anmälan begärs en utredning över legaliteten i spaningen och övervakningen såväl som av polisgängens störa och förstöra taktik som används frekvent mot bikers och bikerklubbar. Likväl är ovanstående uttlande från JO allt som skrivs i beslutet. JO väljer således helt bort att syna och granska polisgängsförfarandet mot bikers trots att inte ett enda lagrum presenteras såsom stöd för myndighetsåtgärderna vilket krävs i regeringsformen för varje myndighetsinsats.

Payback Sverige har nu haft två JO-ärenden som avgjors där kontrollerna varit i fokus och där inte ett enda lagstöd för kontrollerna har framkommit ifrån Polisgängens sida och likväl har JO inte utrett frågan utan stannat vid att granska andra, mindre delar av insatserna. Det kan sägas vara helt tydligt att JO likaväl som Regeringen inte tänker utreda denna fråga utan lämnar åt bikerkulturen att själv vidta åtgärder för avskaffandet av dessa olagliga åtgärder då vi inte kan förvänta oss stöd av några som helst myndigheter i frågan.

Så kommer då att ske…

Justitiedepatementets svar: http://www.payback.name/?p=10269

Varför Polisgäng?: http://www.payback.name/?p=10181

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin