• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Information rörande Kammarrättens dom över Luleå kommuns västförbud! Uppdaterad!

Information rörande Kammarrättens dom över Luleå kommuns västförbud! Uppdaterad!

Kammarrätten i Sundsvall avslog Luleå kommuns överklagande av Förvaltningsrättens dom som upphävde det kommunala beslutet att införa förbud mot västar i kommunala lokaler som ägs eller hyrs ut avLuleå kommun.

Luleå kommuns anföranden

Luleå kommun anförde såsom skäl för en förnyad prövning i huvudsak två saker:

1. Att JO i ett antal beslut fastslagit att allmänheten inte efter eget gottfinnande har rätt att vistas i myndigheters lokaler samt att yttrandefriheten inte förhindrar det allmänna att i myndighetens lokaler reglera i vad mån olika budskap får spridas.

2. Att enligt riktlinjer utfärdade av Polismyndigheten i Västra Götaland kan bärandet av väst bedömas som förargelseväckande beteende.

Yttrandet över Luleå kommuns talan

I yttrandet över Luleå kommuns anförda skäl hävdas att Förvaltningsrätten i Göteborg fastslog att förargelseväckande beteende inte kan tolkas så att den begränsar yttrandefriheten. För att så ska vara fallet krävs att yttrandet till formen tar sig ett förargelseväckande beteende och inte att enbart västen bedöms ha ett förargelseväckande beteende. Vidare hävdade yttrandet från motparten attt JO-besluten avsåg att ett generellt förbudkunde godtas men att ett sådant förbud då tvunget måste avse också andra budskapsyttringar såsom klubbtröjor, partitröjor då JO stadgar att inga former av budskap skall tillåtas.

Kammarrättens domsutslag

Kammarrrätten fastslår: ”I fråga om straffbestämmelsen om förargelseväckande betteende understyks att denna inte kan tolkas så att den kommer att fungera som en yttrandefrihetsbegränsning. Den är med andra ord inte tillämplig på yttranden enbart på grund av dess innehåll”.

Kammarrätten gör här således ett klart uttalande som direkt fastslår att riktlinjerna utfärdade av Polismyndigheten i Västra Götaland inte är korrekta då de fungerar som en yttrandefrihetsbegränsning som saknar stöd av eller bemyndigande i lag! Således går Polismyndigheten här för långt och utfärdar riktlinjer som gör att de som väljer att agera utefter polisens riktlinjer i själva verket begår ett direkt lagbrott initierat och anstiftat av polismyndigheten i Västra Götaland!

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/fallet-med-barbro-joensson-och-mc-vaestarna-502830

Kammarrätten finner vidare att: ”den grundlagsskyddade yttrandefriheten omfattar rätten att ge till känna sin åsikt genom att bära en klädsel som visar gäng- eller grupptillhörighet. Enligt kammarrättens mening kan en åsikt som enbart tar sig uttryck i form sv viss klädsel och som utvisar gäng- eller grupptillhörighet inte anses falla utanför skyddet för yttrandefriheten”.För femte gånmgen fastslår således skilda  domstolar exakt denna grundlagsskyddade rättighet i mer eller mindre likalydande ordalag. Detta faktum torde  och borde obstruera fortsatta försök att förbjuda bärandet av mc-västar och hävda att ett sådant förfarande inte skulle strida mot yttrandefriheten!

Slutligen fastslår Kammarrätten: ”Kommunens beslut att förbjuda viss klädsel i lokaler som ägs eller hyrs ut av kommunen begränsar således yttrandefriheten på ett sätt som strider mot lag”.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin