Faktarättelse av tidigare artikel omkring “Vem Payback företräder”

Felaktig artikel drogs tillbaka för omarbetning!

Payback är inte ofelbara. Vi är vanliga människor bakom organisationen och liksom alla andra levande varelser begår vi mänskliga fel. Vi försöker dock i motsats till vanlig press att korrigera vid uppenbara fel vilket skiljer oss som människor, organisation samt som skribenter och föreningsföreträdare ifrån våra motparter som utgörs av politiker, polis och massmedierepresentanter. Vi står för begångna fel när det är uppenbart att fel skett och korrigerar felaktigheter.

Ibland sitter man och skriver en artikel och det som för en själv framstår som glasklart, såsom exempelvis vem och vad som åsyftas med olika skrivningar blir otydligt, missvisande, felaktigt och vanvinklat för mottagaren. Så har skett i detta fall vilket jag beklagar de som åsamkats skada eller känt sig felaktigt utpekade.

I förra veckan publicerades en artikel skriven av mig, Peter Schjerva, som efter ett tag drogs tillbaka på grund av att jag insåg att den kunde misstolkas efter att kritik inkommit. Oavsett goda intentioner kunde saker misstolkas och tydas på ett felaktigt vis som innebar ett misstänkliggörande av den nystartade nätverket I.M.A, Independent Motorcycle Association.

Därför drogs artikeln tillbaka för att omarbetas och förtydligas vilket nu sker via publicerandet av en enklare, mindre övergripande och förhoppningsvis tydligare artikelversion.

Om Sverigemodellen och I.M.A

Numer finns två olika nätverk för bikerklubbar. Det sedan länge etablerade Sverigemodellen och det nystartade I.M.A. Både nätverken företräder klubbar som sätter hojkörningen i centrum av verksamheten. Klubbarna och klubbmedlemmarna kör hoj, har körkort och hojar och klubbarna är organiserade, har struktur, stadgar, valda styrelser m.m. Kort sagt är klubbarna inom såväl I.M.A som SBM organiserade såsom alla bikerklubbar bör vara.

De skrivningar som förekom i tidigare artikel rörande klubbar som inte sätter hojen i centrum av verksamheten, utan hänger på folk västar utan prövotider, inte iakttar hoj- eller körkortskrav m.m. gällde inte någon av dessa nätverks olika klubbar! Vilket är viktigt att klargöra! De skrivningarna avsåg istället helt andra föreningar som inte kan kategoriseras såsom mc-klubbar då de ej iakttar ovanstående kriterier.

Vem företräder Payback?

Med detta sagt går vi vidare till ämnet vilka Payback Sverige företräder. Payback Sverige företräder idag juridiskt Sverigemodellens klubbar samt helt oberoende klubbar.

Utefter stadgarna kan Payback Sverige idag inte företräda andra klubbar eller nätverk. Stadgar kan förändras utefter förslag och beslut på årsmöte.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin