Vem styr vem? Läs om spelet kring datalagringsdirektivet

nyannons2jpeg

Det är numera många år sedan regering och riksdag förmådde styra eller kontrollera Polisen. Att fallet nummer är precis omvänt – att polisen styr politikerna, framgår tydligt omkring spelet kring datalagringsdirektivet.

EU-domstolen upphävde Datalgringsdirektivet då det stred mot mänskliga rättigheter!

EU-domstolen upphävde i våras datalagringsdirektivet – som de svenska reglerna bygger på – eftersom det ansågs vara alltför integritetskränkande och strida mot människors grundläggande rättigheter i EU- och Europarätten.

Operatörer slutade lagra uppgifter och Post- och Telestyrelsen backade upp dem!

Ett flertal operatörer slutade med omedelbar verkan att lagra trafikuppgifter och fick medhåll från ansvarig myndighet i frågan, Post- och Telestyrelsen som då menade att EU-domstolens beslut innebar att de inte tänkte vidta åtgärder mot operatörer som vägrade lagra data.

Polisen gnällde och grät ut hos Justitieministern!

Polisen gick dock i  taget och erkände som vanligt inte lagen när den inte passar deras avsikter och syften. I detta fallet menade Polisen att trafikuppgifterna gjorde att deras möjlighet att bekämpa brott sköts i sank. Någon statistik som påvisade nyttan av trafiklagring för polisens arbete kunde de i sedvanlig stil dock inte framvisa…

Regeringen tillsatte en utredning över legaliteten och vips så var den svenska lagen laglig igen!

Vad gjorde då regeringen? Tillsatte en utredning för att se över om de svenska reglerna om lagring och utlämnande av trafikuppgifter strider mot EU- eller europarätten. Utredaren Sten Heckscher konstaterade att den svenska lagstiftningen är tydligare utformad än direktivet och att det svenska regelverket ryms inom det rättsliga ramverket i EU och Europa trots att den svenska lagen utformats direkt utefter det datalagringsdirektivet som EU-domstolen olagligförklarat…

Post- och telestyrelsen kovände!

PTS kovände därefter och meddelade att tele- och internetoperatörer återigen är skyldiga att spara mycket stora mängder metadata om hur enskilda kommunicerar, exempelvis ringer, surfar och messar. Uppgifterna ska lagras i minst sex månader och kan lämnas ut på begäran av polis eller andra brottsbekämpande myndigheter.

Utredaren var före detta rikspolischef!

Till saken hör att för att efterkomma Polisens protester tillsatte regeringen för syns skull och inget annat en utredning över datalagringens legalitet som redan underkänts av EU-domstolen… Och, enligt min personliga åsikt, för att säkerställa utgången av utredningen vem tillsatte regeringen som utredare? Rätt svarat: Den förre rikspolischefen Sten Heckscher…

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin