Analys över Polisens satsning mot ”grov, organiserad brottslighet” 2013!

nyannons2jpeg

Sammanfattning

Polisen fortsätter trots enorma resursförstärkningar i form av mer pengar och fler anställda med konststycket att ännu en gång redovisa försämrade personuppklarningsprocent! Vad gäller satsningen mot organiserad brottslighet så visar polisen i första hand tack vare tre ärenden där väldigt många personer misstänkts, häktats, åtalats och dömts ett bättre resultat än 2012 men sämre än 2011 och 2010. Kostnaden för att få en person dömd uppgår till  6,7 miljoner och drygt 2 miljoner kronor per utdömt fängelseår, vilket självklart är på tok för högt! Polisen kan inte heller redovisa om satsningen tillför ett mervärde jämfört med sedvanligt brottsbekämpande polisarbete.

Fördjupning

Om resultatet av den särskilda satsningen mot grov, organiserad brottslighet

Redovisningen är denna gång 36 sidor lång för att redovisa bara ett antal relevanta fakta rörande resultatet av myndighetssamverkan i den särskilda satsningen mot organiserad brottslighet. Oändliga ordmassor för att baka in resultatet i dimridåer och få läsaren att tröttna innan de kommer till resultaten av satsningen.

Polisen har på presskonferensen tillhörande resultatredovisningen berömt det myndighetssamverkande arbetet och betecknar det som starkt och effektivt. Men är det sanningen? Låt oss som enda media i Sverige skärskåda satsningens resultat under 2013 och direkt jämföra det med tidigare års resultat! För vad någon säger (polisen) själva och vad de faktiskt presterat är i många fall två helt skilda saker…

Statistiska, faktiska resultat av den myndighetsgemensamma satsningen

Område    2010      2011      2012   2013 Jämförelse, med 2012
Resurstimmar,sml    377 000    345 000     435 000 410 000   – 5,7 %
Resurstimmar,polis    333 156    265 000     325 000 335 000  + 2,3 %
Aktiva insatser            22            23             17         19 + 10,5 %
Misstänkta          310          220           235        630 + 168 %
Häktade          160            60             60        105   + 75 %
Åtalade            86          133             60          69   + 15 %
Dömda            63            69             31          56   + 80,6 %
Fängelseår          199          214           124        183   + 47,6 %
Förverkandeyrkanden   46,5 milj   18,5 milj    75,0 milj         45,2   – 33,1 %
Förv. Efter domslut     0,1 milj     1,4 milj      1,2 milj     1,0 milj   – 16,6 %

Kostnader jämfört med resultat

Polisens taxa, beräknad kostnad per polisanställd i timmen är 920 kr. Multiplicerar vi 920 med antalet resurstimmar för samtliga myndigheter får vi en kostnad på 377 200 000 kronor.

377 200 000/56 personer dömda = 6 735 714 kr per dömd person

377 200 00/183 fängelseår = 2 061 202 kr per utdömt fängelseår

Det förefaller vara väldigt höga summor för att få en person dömd eller uträknat per utdömt fängelseår. Personligen tror jag att ett betydligt högre resultat skulle kunna uppnåtts om polisen erhöll summan som förstärkning i linjeverksamheten med uppgift att klara upp en större mängdbrottslighet, våld mot kvinnor i nära relationer samt sexualbrottslighet. Bonusen isåfall hade även varit att samhället blivit en betydligt tryggare plats för envar.

Men, och här kommer vi till pudelns kärna – polisen hade då inte erhållit samma mediautrymmer och kanske viktigast: Det hade tvingat polisen till reträtt ikring exempelvis bikerkriminaliteten vilket i sin tur skulle tvingat höga polisföreträdare att offentligt medge att de under mer än 20 års tid fört såväl media som allmänhet bakom ljuset och öppet ljugit om bikers och bikerklubbarnas kriminalitet. Därför, en fortsatt meningslös satsning då polisföreträdare inte är män nog att ta ansvar för samt stå för begångna misstag och uttalade lögner!

Slutsatser och kortfakta kring redovisningen

Polisen redovisar ett större plus i antalet misstänkta, häktade, åtalade och dömda jämfört med 2012 om än inte jämfört med åren tidigare. Anledningen är att polisen arbetat med extraordinära fall såsom Södertäljefallet, assistansbedrägerier kring Södertäljehärvan samt bedrägeribrott med falska fakturor ikring Malmöinsatsen. Det är således till stora delar organiserad brottslighet ikring specifika brottstyper och endast i fallet med Södertälje en fråga om riktat arbete mot grupperingar som kan sägas utöva organiserad brottslighet.

Häri ligger också årets stora antal misstänkta, häktade samt den jämfört med året före förhöjda antalet dömda. Årsspecifika fall som håller statistiken uppe tillfälligt men som ej i sig påvisar satsningens framgång då ett sådant arbete kunnat ske inom sedvanliga ramar inom polisverksamheten i Sverige. När det kommer till förverkanden exempelvis sjunker siffrorna både vad gäller yrkade belopp och av domstolarna förverkade.

Satsningens mervärde!?

Payback Sverige efterlyste redan i samband med 2011 års en analys över om satsningen genererat ett mervärde som inte sedvanligt myndighetsarbete eller den polisiära linjeverksamheten skulle kunna genererat. Vi konstaterar att ännu efter 4,5 års arbete inom ramen för satsningen har ingen sådan adekvat redovisningsmetod utarbetats varför vi nu måste dra slutsatsen att en sådan metod skulle motverka satsningen i det att den direkt skulle påvisa att satsningen överhuvudtaget inte genererar något mervärde!

I 2011 års rapport stod följande att läsa: “Till stor del är den brottslighet och de kriminella personer som utgör insatsernas fokus, redan tidigare uppmärksammade av de samverkande myndigheterna och hade ändå varit föremål för olika brottsbekämpande aktiviteter. I vilken utsträckning det kvantitativa resultatet är ett uttryck för ett mervärde kan ännu inte slås fast!”

Vi konstaterar således nu att polisen högst medvetet inte vill tillskapa en sådan redovisningsmetod att en jämförelse skulle kunna genomföras över om satsningens resultat inte skulle kunnat genereras utefter vanligt polisarbete! Det torde tyda på att satsningen faktiskt inte genererar ett sådant mervärde då det ju knappast behövs någon rocket-science för att skapa en jämföelsemodell.

Polisen lyckades med det omöjliga! Slog sitt eget bottenrekord!

Från att under året 2012 redovisat en historiskt låg siffra gällande personuppklarade brott har polisen under 2013 likväl lyckats överträffa sig själv! Trots att de även härvid själv lyckats framställa resultatet såsom positivt visade det sig att från att under 2011 klarat upp 17,1 % och 2012 16,3 % så uppnåddes under 2013 faktiskt en ännu lägre uppklarningsprocent med endast 14,6 % personuppklarade brott! Ett mästerverk i ren inkompetens och oduglighet.

Efter alliansens mycket stora satsning på just fler poliser och mer pengar till polisen under mandatperioderna ser vi nu det långsiktiga resultatet och kan dra slutsats utefter konkret föreliggande förhållande och redovisade resultat: Ju mer pengar och ju fler poliser – ju sämre resultat!!! Ett faktum som låter märkligt men bevisligen är sant!!

Länk till Polisens rapport om myndighetssamverkan 2013 mot grov, organiserad brottslighet:
http://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Organiserad%20brottslighet/Myndigheter%20i%20samverkanGOB_2013_.pdf

Länk till Polis- och Åklagares resultatredovisning över 2013:
http://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Ovriga%20rapporter-utredningar/Gem%20arsrapport%20utredn%20o%20lagforing%202013.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin