• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige och Outbreak MC polisanmäler två krogar för västförbud och brott mot yttrandefriheten!

Payback Sverige och Outbreak MC polisanmäler två krogar för västförbud och brott mot yttrandefriheten!

Såsom Payback föranmälde redan den 17 juni i samband med JO-anmälan rörande en olaga kontroll så återkommer vi nu med en riktad anmälan gällande västförbuden på landets krogar.

http://www.payback.name/?p=3101

Den sista västförbudsstriden!

Nu inleder bikerkulturen en sista strid för vår grundlagsskyddade rätt att bära väst överallt i samhället. För då SKL, Sveriges kommuner och Landsting, tagit direkt ställning emot att samverka för ett avskaffande av kommunala västförbud tvingas vi föra ännu en rättsprocess för vår rätt att bära mc-väst.
http://www.payback.name/?p=2655

Vi har därför valt ut två olika krogar i Arvika för ett pilotmål med fokus på att mc-västar är skyddade enligt yttrandefriheten. Ett faktum som sex olika domslut redan fastslagit när målet gällt kommunala västförbud. Och, att driva frågan utefter den i såväl grundlagen som Europakonventionen skyddade yttrandefriheten såväl som föreningsfriheten är enligt Payback-organisationens bedömning också den enda framkomliga vägen!

Målet med polisanmälan är således inte att straffa enskilda krogägare varför också skadeståndsanspråken inskränker sig till en symbolisk summa av 1 krona per krog. Nej, målet är istället att via två utvalda krogars västförbud få till ett domslut med rättsverkan över hela landet gällande samtliga krogar och kommunala lokaler i landet. Och, därvid uppfyller denna polisanmälan bikerkulturens hela syfte. För igenom att syftet med anmälan är att olagligförklara västförbuden på krognivå så blir i samma slag alla kommunala västförbud verkningslösa då det i förlängningen blir olagligt för alla enskilda krogar att upprätthålla ett västförbud.

Allmänt om polisanmälan

Krogarna ifråga anmäls för brott mot:

– Brott mot Yttrandefriheten, RF 2:1-1, 2:1-5, 2:19 samt

– Brott mot Europakonventionen, artikel 10, 11, 17 samt 18

Saken

Sex olika domslut avseende så kallade kommunala västförbud har entydigt fastslagit att väst- och klädförbud står i strid med yttrandefriheten och att ett sådant förbud saknar stöd av eller bemyndigande i lag.

Domsluten i sak:

Förvaltningsrätten i Göteborg, mål nr: 13181-10, Enhet 2:5

Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr: 139-10, Enhet 1

Förvaltningsrätten i Luleå, mål nr: 773-10, Rotel 4

Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 866-10

Kammarrätten i Sundsvall, mål nr: 1129-10

Högsta Förvaltningsdomstolen, mål nr: 5969-10

Högsta Domstolen har även i en prejudicerande dom från 1996, mål nr: B3203-96 fastslagit att bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel är att anse som en åsiktsyttring enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

Vidare slog Förvaltningsrätten i Göteborg, mål nr: 13181-10, fast att ”Yttrandefriheten såsom den uttrycks i regeringsformen har dock en mycket vid innebörd. I princip innefattar den rätten att i varje situation ge uttryck åt sin mening eller sina känslor med vad medel som helst”.

En restaurang/kroglokal är en plats dit allmänheten har fritt tillträde

Helsingborgs tingsrätt, slog i mål nr: B 1730-98, fast att en restauranglokal, under dess öppethållande, är en lokal dit allmänheten har fritt tillträde.

En privat restaurang- eller krog kan ställa upp klädregler av typ ”Hel och ren”, ”Ordnad Klädsel”, ”Slips- och kavajtvång” eller ”ej jeansklädsel”. Men, en privat restaurang – eller krog kan aldrig sätta upp krav som medför att endast en viss grupp av människor utestängs från lokalen, i detta fall personer med mc-väst eller kläder som visar tillhörighet till en mc-klubb, utan att bryta mot såväl grundlagens som Europakonventionens fastställda förenings- och yttrandefrihet. En sådan regel saknar lagstöd och innebär därför en olaglig begränsning av såväl förenings- som yttrandefriheten enligt såväl Regeringsformen som Europakonventionen!

Yttrandefriheten får, enligt ovan hänvisade domslut avseende västförbud, endast begränsas med stöd av lag eller efter bemyndigande i lag. Det krävs således ett så kallat positivt lagstöd, det vill säga det måste föreligga stöd av eller bemyndigande i lag. I svensk lag, såväl som i Europakonventionen föreligger inget som helst stöd för eller bemyndigande av ett generellt förbud mot bärande av mc-västar eller kläder som visar support eller tillhörighet till en grundlagsskyddad förening.

Då ett sådant stöd eller bemyndigande saknas vad avser ett förbud mot mc-västar samt kläder som visar tillhörighet till, en grundlagsskyddad såväl som enligt Europakonventionen skyddad förening, utgör också varje åtgärd att förhindra personer med mc-väst att bevista krogar, pubar, restauranger eller liknande lokaler ett brott mot yttrandefriheten såväl som Europakonventionen och faller under allmänt åtal!

Förebyggande anförande

Då ett kläd- och västförbud ett flertal gånger runt om i Sverige försvarats med att så kallade mc-västar i krogmiljö skulle skapa en rädsla och framkalla en känsla av otrygghet hos gäster såväl som personal vill jag redan från början anföra vad Förvaltningsrätten i Göteborg fastslog i mål nr: 13181-10:

Göteborgs kommun anförde i yttrande till Förvaltningsrätten följande: Att besöka en krog i Göteborg, klädd på detta sätt och utrustad med dessa attribut, är ägnat att väcka förargelse hos restaurangägare, personal och gäster. I just restaurangmiljö förmedlar detta beteende en mycket tydlig hotbild och skapar en uttalad känsla av otrygghet för alla i närheten. Det är ingen tvekan om att beteendet är ägnat att väcka förargelse, vilket är vad som krävs för att det ska vara straffbart såsom förargelseväckande beteende i brottsbalkens mening och därmed inte skyddas av yttrandefriheten.

Förvaltningsrätten fastslog i domen följande sig i sakfrågan: I fråga om straffbestämmelsen om förargelseväckande beteende understryks att denna inte kan tolkas så att den kommer att fungera som en yttrandefrihetsbegränsning. Den är med andra ord inte tillämplig på yttranden enbart på grund av dessas innehåll.(prop. 1975/76:209 s. 141-142)… Enligt förvaltningsrättens mening utgör en tolkning som innebär att budskap som väcker förargelse definitionsmässigt anses falla utanför grundlagsskyddet en oacceptabel begränsning av yttrandefriheten såsom den uttrycks i regeringsformen. För att ett yttrande, som i sig inte är kriminaliserat, ska anses falla utanför skyddet för yttrandefriheten krävs därför, enligt förvaltningsrättens mening, att yttrandet till formen tar sig ett förargelseväckandeuttryck, inte enbart att det har ett förargelseväckande budskap.

Kammarrätten i Sundsvall, mål nr: 1129-10, uttalade i domstolsutslaget: I fråga om straffbestämmelsen om förargelseväckande beteende understryks att denna inte kan tolkas så att den kommer att fungera som en yttrandefrihetsbegränsning. Den är med andra ord inte tillämplig enbart på grund av dess innehåll.

Således har två olika domstolar kommit till samma slutsats att bärandet av emblemförsedd väst tillika med kläder som visar tillhörighet eller support till grundlagsskyddade föreningar faller under yttrandefriheten och kan inte förbjudas utefter förargelseväckande beteende eller på grund av att de påstås skapa oro i restaurang- eller krogmiljö!

Peter Schjerva för Payback Sverige

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin