• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Med stöd i forskning: Har de inga mc-kort, äger de inga hojar och kör de inte hoj – så är det helt enkelt ingen mc-klubb!

Med stöd i forskning: Har de inga mc-kort, äger de inga hojar och kör de inte hoj – så är det helt enkelt ingen mc-klubb!

Bakgrund

Artikeln behandlar ett ämne som normalt faller utanför Paybacks verksamhetsområde men då det i Opinion
Live av polis Patrik Andersson framlades påståendet att medlemmar i ”mc-gäng” utan motorcyklar och körkort begick en rad brott så är det viktigt att lägga fakta på bordet och tydliggöra skillnaden mellan riktiga mc-klubbar och sammanslutningar som inte har med bikerkulturen att göra för att kunna fullfölja Paybacks uppgifter att påvisa att bikerklubbar inte är några kriminella organisationer.

Tre internationella MC-klubbar i Sverige

Låt oss en gång för alla slå fast. Det finns tre stycken multiinternationella mc-klubbar verksamma i Sverige som uppfyller bikerkulturens regler för att kunna utgöra stora internationella mc-klubbar på det sätt att de följt och följer bikerkulturens regler samt är verksamma i en lång rad länder. De är Hells Angels MC, Red Devils MC samt Bandidos MC.

Vad menar vi med bikerkulturens regler? Klubbarna har ett visst antal medlemmar, har följt reglerna för prövotider för såväl klubb som de enskilda medlemmarna samt att medlemmarna  har mc-kort, äger hoj samt kör hoj!

Det finns en rad andra klubbar som är mc-klubbar i andra länder som gått och kommit i Sverige de senaste åren (och som i vissa fall för en tynande tillvaro) men som alla har det gemensamt att vare sig medlemmarna eller klubben som sådan i Sverige har uppfyllt bikerkulturens regler. Medlemmarna har fått västen utan att i förväg ha varit hangarounds och prospects i klubben och sammanslutningen har inte gått bikerkulturens väg via att vara hangaround- och prospectavdelningar till de internationella mc-klubbar under ett antal år. De äger i de flesta fall inga hojar och har varken körkort eller kör hoj. De är med andra ord helt enkelt inga mc-klubbar!

Några av dessa sammanslutningar begår däremot brott i en omfattning som djupt demoniserar andra seriösa klubbar då media gärna omtalar dem som mc-klubbar fast de i Sverige inte är mc-klubbar!

Tillhör du en kultur, följer du kulturens regler! Det är så enkelt!

För att tillhöra en bestämd kultur måste du leva efter kulturens regler. En rosafärgad bimbo kommer aldrig att erkännas inom en gothkultur och samma sak gäller det motsatta förhållandet.

Många olika kulturer såväl som sammanslutningar har oskrivna eller skrivna regler som måste iakttas av de som söker inträde. Sammanslutningar har också i vissa fall längre prövoperioder där de sökande avancerar från en sorts novisstadie i ett eller flera steg till full medlem. Det gäller exempelvis inom Frimurarna och olika munkordrar och många fler.

Gemensamt för de flesta (sub)kulturer är dock att kulturen styrs av regelverk som du måste respektera för att kunna bli en del av kulturen. Iakttar du reglerna, so fine. Då kommer du att vinna såväl respekt som inträde inom en varierande tidsrymd.

Iakttar du inte reglerna utan spottar på kulturen genom att köra ditt eget race och försöker komma in utan att gå den sedvanliga vägen drabbas du av problem. Reglerna finns där av en anledning och respekteras av alla de tidigare invigda.

Du måste förtjäna respekt inom bikerkulturen

Bikerkulturen är en sluten kultur där du måste förtjäna din plats. Du kan inte köpa dig vare sig respekt eller ryggmärken. Inom bikerkulturen är det så att på de senaste åren har flera försök gjorts av nybildade sammanslutningar att helt enkelt hoppa över några trappsteg på vägen till avsatsen där du har kommit så långt att du blivit en del av kulturen. Det har gällt att sammanslutningarna inte varit intresserad av några prövotider vare sig för sammanslutningarna som sådana eller för sammanslutningarnas enskilda medlemmar. Företeelsen har kunnat observeras både av mindre, nybildade sammanslutningar såväl som av internationella sammanslutningar som haft intresse av att etablera sig i nya länder.

Vill du vara en del av en kultur? Följ kulturens regler!

De har tyckt att det är ok att ta på sig en väst där det står mc på ryggen utan att medlemmarna vare sig ha körkort eller äger några hojar. De hånar därmed i och med sitt beteende själva kulturen och allt den står för samtidigt som de ändå vill tillägna sig dess fördelar. Det kommer givetvis inte att hända. För självklart accepteras ett sådant förfarande inte av de klubbar som redan genomgått skärselden och uppfyller alla villkor. Vill du inte vara en mc-klubb på samma villkor som andra klubbar och vill du leva inom en kultur och bära dess kulturegna symboler utan att uppfylla kraven får du räkna med problem! Det är så enkelt.

För dessa klubbar har aldrig uppfyllt reglerna för att tillhöra kulturen och därför tillhör de inte heller kulturen. De är obarmhärtigt utanför och behandlas som utanförstående.

Forskningsstöd för att klubbar som ej följer regelverket och accepteras av kulturen ej överlever!

Håkan Karlsson redogör i sitt forskningsarbete Gängkulturen i Sverige – en sociologisk litteraturstudie kring kultur, attityder och värderingar för hur Bikerforskaren och doktorn Stig Grundvall ger stöd för Paybacks ovanstående artikel och slutsatser enligt följande: Grundvall (2005) gör gällande att ryggmärken ger status och för att få bära ryggmärken måste varje Mc-klubb få tillstånd av Göteborgs Bikerkultur (GBK). De som inte anammar gällande regelverk riskerar att bli utsatta för repressalier. Detta regelsystem innebär att de skaffar sig status genom att bli erkända som Mc-klubb av andra medlemmar. Inom bikermiljön räknas man inte om man inte har blivit accepterad av de andra och fått sitt ryggmärke. Detta innebär slutligen att Mc-klubbar som inte får sina ryggmärken inte heller kommer att överleva. Status, gemenskap och respekt är det som gängkulturen bygger hela sin existens på. Eftersom inga andra inom Mc-sfären kommer på deras träffar och inte tar dem på allvar, så får de inte heller någon respekt, vilket är det som gängkulturen bygger sin grund på.

Råd till media och myndigheter

Så avslutningsvis vill vi till media och myndigheter säga: Var kritiska och granska hur nyetablerade ”internationella sammanslutningar” etablerat sig och om de därvid följer bikerkulturens regler.

Har sammanslutningarna tillkommit över en natt eller har de gått igenom proceduren och först varit hangarounds- och prospectavdelning under några år före de fick ryggmärken?

Äger medlemmarna hoj, mc-kort och kör hoj? Uppfyller sammanslutningarna inte alla dessa kriterierna så är de heller inga mc-klubbar, oavsett vad det står på ryggen!

Detta kan formuleras i en enkel regel:

Har de inga mc-kort, äger de inga hojar och kör de inte hoj – så är det helt enkelt ingen mc-klubb! 

Å med detta sagt konstaterar vi att dessa sammanslutningars brottslighet därför heller aldrig ska belasta eller tillräknas bikerkulturen då de helt enkelt inte är mc-klubbar och inte tillhör bikerkulturen!

Källor:

Håkan Karlsson: Gängkulturen i Sverige – en sociologisk litteraturstudie kring kultur, attityder och värderingar

Stig Grundvall, Bikerforskare och doktor, avhandling: Vagabond MC – Gemenskap, manlighet och marginalitet

Relaterad artikel:

Om bikerkulturens samarbetsmodeller – Forskningsstöd för sorterings och konfliktsstävjande verktyg! 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin