Varför ska jag/vi gå med i Payback Sverige? Juridisk meritförteckning!

nyannons2jpeg

Meritförteckning i två delar

Vi får ibland frågan varför ska just jag som persone eller vi som klubb ska gå med i Payback Sverige? Frågan är självklart adekvat varför vi väljer att i två delar publicera en sorts meritförteckning över vad Payback åstadkommit under sina fem levnadsår. Förteckningen är uppdelad i två delar. En del innehåller och pekar på viktiga juridiska framgångar medan den andra delen fokuserar på de mediala framgångarna. Bägge delarna kan sägas vara lika viktiga att nå framgångar på om vi ska vinna kampen om att återfå bikers fulla och likvärdiga fri- och rättigheter.

Samlingsdokument som beslutsunderlag vid klubbbeslut om medlemskap eller för att övertyga vänner och bekanta att bli medlemmar!

I den avslutande delen publiceras även ett utskrivningsbart samlingsdokument för alla att kunna använda för att övertyga vänner och bekanta om vikten av att stödja arbetet och verksamheten genom ett direkt medlemskap i Payback Sverige.

Vi uppmanar även alla klubbar att ta upp frågan om medlemskap och att därvid skriva ut dokumentet och använda som ett direkt beslutsunderlag.

 Juridisk meritförteckning

Vi kommer härunder att peka på några av de juridiska framgångarna under våra verksamhetsår.

Under 2013 vann Payback tre olika jo-ärenden.

– I utredningen kring en enskild trakasserad bikerklubbsmedlem fälldes polisen på två punkter. Det viktigaste resultatet av anmälningen och utredningen var dock att efter 6 års trakasseringar från polisens sida har de ständiga kontrollerna m.m. nu helt upphört.

– I fallet med julfesten hos Punisher MC fälldes polisen på sju olika punkter (unikt!) för att ha saknat lagstöd för olika former av åtgärder. Bristande dokumentation, olaga tvångsmedels-användande samt brott mot polislagens behovs- och proportionalitetsprincip. Ärendet fortsätter.

– I fallet kring fönstertavlan i Eskilstuna erhöll kommunen allvarlig och svidande kritik för att helt lagvidrigt struntat i att följa Förvaltningslagen och skicka ärendet vidare för prövning. Två månader senare konstaterade därefter Länsstyrelsen att en tavla i ett fönster inte behöver bygglov. Ärendets utslag är betydelsefullt då just mc-klubbskyltar tycks vara ett accelererande fokus hos kommunerna.

– Payback Sverige vann också åtta raka domstolsförhandlingar avseende kommunala västförbud och fick därmed alla kommunala förbud förklarade olagliga samt stridande mot yttrandefriheten.

– Payback förde en intensiv informationskampanj mot riksdagsmotionen gällande förbud mot västar i såväl privat som offentlig miljö. Vi sände info om det juridiska läget kring sådana förbud till såväl Konstitutionsutskottet och Riksdagspartierna och förmådde båda parter att ta avstånd från förbudet samt att rösta ned förslaget direkt utefter vårt informationsmaterial.

– Payback har drivit två ärenden gällande avsked utan saklig grund på grund av tillhörighet till 1%-miljön. Vi arbetade med berörda personer ut en strategi som visade sig framgångsrik och som medförde att personerna efter avsked återfick sina arbeten.

– Vi överklagade ett åklagarbeslut om vapenbrott och fick åtalet nedlagt på grundval av polisens brottsprovokation.

– Vi drev och vann ärendet i två olika instanser kring återkallande av vapenlicens på grund av föreningstillhörighet. Mannen fick behålla vapenlicensen.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin