• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen bryter återigen mot lagen och vägrar lämna ut husrannsakningsprotokoll!

Polisen bryter återigen mot lagen och vägrar lämna ut husrannsakningsprotokoll!

nyannons2jpeg

Vad lagen säger angående protokoll vid husrannsakan

Polisen kan genomföra husrannsakan utefter paragrafer i Polislag 1984:387 eller utefter Rättegångsbalken 1942:740

Polislagen stadgar följande i 27.e paragrafen:


Protokoll ska föras över ingripande som innebär att någon avvisas, avlägsnas, omhändertas eller grips. Protokoll ska också föras över husrannsakan och liknande åtgärder enligt denna lag samt vid omhändertagande av föremål.

Av protokollet ska det framgå
1. vem som har fattat beslutet om ingripandet,
2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,
3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,
4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,
5. tiden för ingripandet samt
6. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.

Ansvarig för att protokoll upprättas är, i fråga om uppgifter som avses i andra stycket 1 och 2, den som har fattat beslutet och i fråga om uppgifter som avses i andra stycket 3-6, den som är att anse som förman vid ingripandet.

I 28:e paragrafen Polislagen står även följande: Protokoll skall föras över ingripanden som innebär användning av fängsel, skjutvapen, tårgas samt tekniska hjälpmedel för att stoppa fordon eller annat transportmedel. Ett sådant protokoll skall innehålla uppgift om skälen för åtgärden. Ansvarig för att protokoll upprättas är den som har fattat beslutet. Lag (1998:27).

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840387.htm

Rättegångsbalken 28:e kapitlet tar upp följande i nionde paragrafen:

Över husrannsakan skall föras protokoll, vari angives ändmålet med förrättningen och vad därvid förekommit.
Den, hos vilken husrannsakan företagits, äge på begäran erhålla bevis därom, innehållande även uppgift å det brott misstanken avser.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19420740.HTM

Sekretesslagstiftningen som ett skydd för olagligheter!

På senare tid har ett antal husrannsakningar med mycket tveksamt underlag genomförts på olika mc-klubbar. Utmärkande är att det synes vara bagatellartade händelser som ligger bakom besluten och att det just därför på mycket god grund kan misstänkas inte ha förelegat någon som helst grund före husrannsakningen utan att polisen istället företar en husrannsakan i hopp om att finna något som gör att men i efterhand kan anföra sådant såsom grund. Ett i grunden självklart helt lagstridigt förfarande!

För att så är fallet talar även det faktum att antingen förundersökning nedläggs väldigt fort och att beslag såsom kamerautrustning återlämnas till ägarna utan att något åtal väcks. Vidare även det faktum att när protokoll begärs ut över orsaken till husrannsakningen vägrar polisen att släppa protokollen och sekretessbelägger såväl orsak som vem som fattat beslut om husrannsakningen. Polisen hindrar således en granskning genom att återigen, liksom vid systematiska och oalgliga vägkontroller, anföra sekretesslagstiftningen. Ett förfarande som i sig påvisar att polisen varit ute på mycket grumligt vatten och inte ens i efterhand kunnat hitta en orsak till husrannsakningarna.

Grunden i offentlighets- och sekretesslagen är att alla offentliga handlingar skall vara tillgängliga för allmänheten och inte ska behöva föras till domstol för prövning av legaliteten i sekretesstämplingen. Det ska krävas särskilda skäl för att hemligstämpla såsom fara för framtida verksamhet för myndigheten i fråga. Att förhindra en granskning och en utredning över vilket lagstöd en myndighet besitter  för att företa ingripande åtgärder och insatser mot grupper såsom en mc-klubb har aldrig varit lagstiftarnas mening att obstruera. Inte heller kan det sägas äventyra framtida verksamhet att uppge vilket lagstöd en myndighet arbetat utefter. Det enda skäl som föreliger för hemligstämpling av sådana åtgärder är självklart att polisen agerat utan lagstöd eller att deras åtgärd inte stått i proportion till den företagna insatsen. Det är ett verktyg för en myndighet som agerar mot sina medborgare på ett helt lagvridigt vis och som är högst medvetna om det. Enbart då föreligger skäl för hemligstämpling när polisen vet tt de gör fel och att de måste gömma sig bakom mammas kjolar i form av sekretesstämpling av underlaget!

Läser man artikeln om de mycket grova våldsövergreppen som polisen iscensätter mot landets bikerklubbar så förstår man anledningen till att polisen inte vill lämna ut protokollen över husrannsakningar:
http://www.payback.name/?p=11778

Till Sveriges bikerklubbar: Begär ut protokoll enligt Polislag 27 och Rättegångsbalken 28:9 om polisen gör husrannsakan och får ni avslag så överklaga till Kammarrätten! Låt oss översvämma domstolarna med ärenden så kanske de reagerar över tidsspillan!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin