• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige har inlämnat skadeståndsyrkande till JK för bikern som utsattes för olaga kontroll och kroppsvisitation!

Payback Sverige har inlämnat skadeståndsyrkande till JK för bikern som utsattes för olaga kontroll och kroppsvisitation!

För er som undrar vad Payback Sverige arbetar med för juridiska ärenden under sommaren kan vi idag presentera ett ärende av flera under process.

Bakgrund

Payback Sverige har nämligen under måndagen, som juridiskt ombud, insänt ett skadeståndsyrkande för den biker som utsattes för olaga id-kontroll och olaga kroppsvisitation.

Ärendet har tidigare varit föremål för JO-utredning efter bikerns egen anmälan, diarienummer: 3023-2016. BIkern utsattes för tvångsmedel i form av id-koll såväl som kroppsvisitation trots att polisen tidigare medgivit att inga former av brottsmisstankar förelåg.

Polismyndigheten medgav felaktigt myndighetsutövande!

Polisens chefsjurist Charlotta Lokrantz Sandberg medgav överraskande att Polismyndigheten agerat felaktig i sitt svar till JO, enligt följande:  Det faktum att personen tillhör 1 %-miljön kan inte ensamt ligga till grund för kroppsvisitation. Polisen tillägger också att “Det är viktigt att Polisens åtgärder inte uppfattas som utslag av obefogade trakasserier”.

JO utdelade kritik mot polisen!

Polislagen 19, 2 stycket ger polisen befogenhet att genomföra kroppsvisitation i förebyggande syfte i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken.

Polisen måste emellertid kunna peka på någon konkret omständighet, exempelvis tidigare iakttagelser, som ger objektivt stöd för ett antagande att vapen kan komma att påträffas vid en visitation. Det är väsentligt att tvångsåtgärderna inte tillämpas på ett sätt  som uppfattas som obefogade trakasserier.

Som Polismyndigheten anfört kan inte enbart dessa omständigheter ligga till grund för en kroppsvisitation enligt den aktuella bestämmelsen utan det måste finnas en konkret omständighet som ger objektivt stöd for att ett vapen eller något annat farligt föremål kan komma att påträffas vid visitationen. Någon sådan omständighet har det inte funnits i detta fall. Polismyndigheten ska därför kritiseras för att ha utfört en kroppsvisitation utan att det fanns grund for det.

Länk till artikel om JO-beslutet: http://payback.name/tredje-jo-segern-pa-tre-manader-for-bikerkulturen-ger-bevis-for-polisens-systematiskt-olaga-arbete-mot-bikerkulturen/

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin