Salmi & Partners överklagar polisinsatsen mot Payback Resistance Run!

nyannons2jpeg

Payback Resistance Run utsattes lördagen den 18 augusti 2012 för en olaga poliskontroll mitt på en landsväg utan möjlighet för deltagarna att ta sig bort från förbipasserande trafik. Poliskontrollen var inte betingad av trafikkontroll då polismyndigheten enbart var intresserad av att registrera deltagarna i runet vilket utgör olaga åsiktsregistrering. Saken JO-anmäldes. JO lade ner utredningen efter att polisen inskickat ett yttrande som dock makulerats av JO-ämbetet och som också vägrade lämnas ut av polismyndigheten. Nu har Advokatbyrån Salmi & Partners ånyo överklagat till Kammarrätten för att få del av vilket lagstöd polismyndigheterna anför för att sekretessbelägga dokumentationen kring runisatsen och därvid också få del av vad polisen menar gör att de kan verkställa dessa störa och förstöra insatser mot bikerkulturen.

Grund

Skrivelsen pa tre sidor angâende polismyndighetens insats är allmän handling.

Utveckling av grunder och omständigheter

Lördagen den 18 augusti hölls en demonstration som protest främst mot polisens förföljelse av motorcykelklubbar och deras medlemmar i form av ett så kallat MC-run i närheten av Västerås. Runet arrangerades av organisationen Payback Sverige, en ideell organisation med syftet att bekämpa polisövergrepp samt att ge stöd i fall där polisövergrepp inträffat. Runet, som var välannonserat i förvag, gick pa en i förvag planerad rutt runt delar av Mälaren. När deltagarna i runet enbart hade något hundratal meter kvar stoppades alla deltagare, närmare 200 motorcyklister, av polisen vid vägkanten. Påpekas bör aft ingen av deltagamas motorcykiar på något sätt var avvikande eller såg ut aft ha brister.

Till saken hör aft samtidigt som runet ägde rum, pâgick en av landets största mc-händelser, Mälaren Runt, på samma plats. Vid detta evenemang kör 10-000- 20.000 motorcyklister runt Mälaren. Ingen av dessa motorcyklister stoppades av polisen. Bland dessa motorcykiar fanns ett flertal minst sagt underliga ekipage. Ingen av dessa motorcyklister stoppades.

Polisen stoppade enbart motorcyklister som utövade sin rätt aft demonstrera och uttrycka sina politiska åsikter. Inga andra motorcyklister stoppades.

Åsiktsfriheten, demonstrationsfriheten och yttrandefriheten är grundlagsskyddade rättigheter och grunden för ett demokratiskt statsskick. Det är väldigt allvarligt om polisen utan stöd i lag vidtagit åtgarder som inskränkt dessa friheter. Det är lika allvarligt om polisen nyttjat lagrum illojalt genom aft under sken av aft genomföra trafikkontroller i sjalva verket aktivt har försökt förhindra deltagare i demonstrationen att uftrycka sina åsikter.

Vidare ifrågasätts polisens åtgarder ur trafiksäkerhetssynpunkt. Polisen har som en av sina arbetsuppgifter att övervaka säkerheten och förhindra störningar i trafiken. Vid den aktuella kontrollen stoppades nâgot hundratal fordon längs en landsvag vilket orsakade stora problem och farliga trafiksituationer längs vagen. Att kontrollera fordon och körkort pa nâgot hundratal fordon torde ta eft flertal timmar i anspråk. Deltagarna blev av polisen tillsagda att kvarstanna pa platsen. Sáledes ifrågasätts det proportionella i försöket aft kvarhâlla motorcyklister i flera timmar i avbidan pa kontrollens genomförande.

Flera deltagare har meddelat att de blivit registrerade i samband med trafikkontrollen genom aft deras personuppgifter och registreringsnummer pa fordonen antecknats av polisen. Jag är av uppfattningen aft det skeft en åsiktsregistrering i strid med grundlagen i samband med polisens kontroller. Deltagarna har berättat att kontrollen inte hade till syfte aft säkra trafiksäkerheten utan aft kontrollera samt att registrera personer med bikerpolitiska åsikter.

Jag har begärt aft Polismyndigheten lämnar ut de anteckningar som fördes vid den påstådda trafikkontrollen för aft undersöka vad syftet med dem var.

Troligtvis har stoppandet av motorcyklisterna gjorts av trakasseriskäl, som ett led i polisens “störa och förstora”-kampanj, vilken kampanj saknar laga grund.

Polismyndigheten beslutade den 27 mars 2013 att lämna ut de begärda handlingarna förutom en skrivelse på tre sidor angående polismyndighetens insats med stöd av att skrivelsen sekretessbelagts med stöd av 18:1 och 35:1 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) OSL.

Polismyndigheten anger i sin bedömning att det i enlighet med 18:1 OSL kan antas att den framtida verksamheten skadas om uppgifterna röjs. Polismyndigheten anger även i sin bedömning att det i enlighet med 35:1 OSL rör sig om uppgift om enskilds personliga förhållanden och att det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till lider men eller skada.

Polismyndigheten har inte lämnat någon motivering till varför 18:1 skulle vara tillämpligt i detta fall. Polismyndigheten har vidare inte lämnat någon motivering till varför det kan antas att den framtida verksamheten skadas om uppgifterna röjs.

Det framgår dessutom av 18:1.2 men 2. 2p att sekretess gäller för uppgift som hänför sig till uppgift som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som drivs av polismyndighet. Registrering av motorcyklister som utövar sin grundlagsskyddade rätt att demonstrera faller således inte under bestämmelsen vilket innebär att det inte finns stöd i lagen för att sekretessbelägga uppgift angående polismyndighetens insats.

Polismyndigheten har inte heller lämnat någon motivering till varför 35:1 skulle vara tillämpligt i detta fall. Det är av klagandens uppfattning att det är uteslutet att person i ärendet eller någon närstående till denne kan komma att lida men om uppgifterna röjs, särskilt som polisen i ärendet utgett handlingar som visar att enskild person misstänks för brott.

Det är mycket anmärkningsvärt att polismyndigheten skickat de begärda uppgifterna till JO vilket rubbar polismyndighetens beslut att sekretessbelägga de begärda uppgifterna. Polismyndighetens beslut att sekretessbelägga uppgifterna faller således på den grunden.

Med hänvisning till vad som ovan anförts yrkar jag att Kammarrätten undanröjer Polismyndighetens beslut den 187 A006.747/213 och utlämnar skrivelsen på tre sidor angående polismyndighetens insats.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin