Vi accepterar inte! – En Biker Deklaration

Vi accepterar inte – En Biker Deklaration!

1. Vi accepterar inte att bikerklubbar stoppas och att vid tillfället närvarande medlemmar utsätts för id-kontroll, kroppsvisitation och fordonsgenom-sökningar utan att vare sig lagstöd eller brottsmisstankar föreligger.

2. Vi accepterar inte att enskilda bikers eller klubbmedlemmar stoppas och utsätts för id-kontroll, kroppsvisitation och fordonsgenomsökningar utan att vare sig lagstöd eller brottsmisstankar föreligger.

3. Vi accepterar inte att våra föreningslokaler utsätts för husrannsakningar utan att vare sig lagstöd eller brottsmisstankar föreligger.

4. Vi accepterar inte att enskilda bikers eller klubbmedlemmars privata bostäder utsätts för husrannsakningar utan att vare sig lagstöd eller brottsmisstankar föreligger.

5. Vi accepterar inte att Polisen kontaktar bikerklubbars hyresvärdar och sprider felaktiga påståenden utefter en för Polisen förhatlig men likväl helt legal föreningstillhörighet.

6. Vi accepterar inte att Polisen kontaktar enskilda bikers eller klubbmedlemmars hyresvärdar i avsikt att driva medlemmarna från hus och hem endast utefter en för Polisen förhatlig men likväl helt legal föreningstillhörighet.

7. Vi accepterar inte att Polismyndigheten skickar in oros-anmälningar till kommunen avseende bikerklubbars lokaler i avsikt att trakassera och försvåra för bikerklubbarna utan att faktiska fel på fastigheten och/eller användandet av fastigheten och föreligger.

8. Vi accepterar inte att Polismyndigheten kontaktar kommuner där bikerklubbars har sina föreningslokaler i avsikt att påverka kommunerna att utan laga skäl försvåra ägandet/hyrandet eller köpa ut fastigheterna för skattefinansierade överbelopp i avsikt att vräka bikerklubbarna.

9. Vi accepterar inte att Polisen kontaktar enskilda bikers eller klubbmedlemmars arbetsgivare för att framlägga osanna påståenden som saknar belägg i avsikt att medlemmarna ska få sparken.

10. Vi accepterar inte att Polisen skickar in orosanmälningar till Sociala myndigheter för att påtala bikers klubbtillhörighet i avsikt att få barn omhändertagna utan att några som helst belägg för miss- eller vanskötsel av barn föreligger.

11. Vi accepterar inte att Polisen kontaktar våra barns dagis, fritids eller skolor i syfte att sprida desinformation kring enskilda bikers eller klubbmedlemmars barnskötsel för att misstänkliggöra föräldrarna och tillse att personalen noggrant granskar och iakttar ”bikerbarnens” uppförande för eventuell orosanmälan till Sociala myndigheter för vanskötsel.

12. Vi accepterar inte att Polisen kontaktar enskilda krogar eller hotell för att hota med indragna serveringstillstånd om inte krogen inför mc-väst och klädförbud m.m.

13. Vi accepterar inte att Polisen kontaktar kommunernas alkoholhanteringsenhet i avsikt att utöva påtryckningar för att tillse att krogarna verkställer och/eller får sina serveringstillstånd indragna om de inte inför mc-väst och klädförbud.

14. Vi accepterar inte att politiker, makthavare, journalister eller media använder sig av begrepp som ”kriminella mc-gäng eller ”kriminella mc-organisationer” då Polisen under 30 års förföljelse inte har kunnat presentera ett enda juridiskt hållbart bevis för sanningshalten i dessa gravt stigmatiserande påståenden!

15. Vi accepterar inte att Polisen i artiklar, rapporter eller i tal m.m. använder sig av begreppen ”kriminella mc-gäng” eller ”kriminell organisation” då Polisen under 30 års förföljelse inte har kunnat presentera ett enda juridiskt hållbart bevis för sanningshalten i dessa gravt stigmatiserande påståenden!

Epilog

För allt som beskrivs i ovanstående 15 punkter händer faktiskt och händer varenda dag året om utan att media, riksdag och regering vare sig bryr sig, uppmärksammar eller stoppar de brott mot mänskliga rättigheter de faktiskt utgör. För varje ovanstående myndighetsåtgärd utgör förföljelse, trakasseri och diskriminering i systematisk och strukturell form och är därmed i lag och internationella konventioner direkt förbjudna!

För det är inte så att Polisen kan eller får göra som de vill. Det är inte heller så att Polisen äger någon form av laga r ätt att agera mot misshagliga eller oönskade medborgare eller föreningar utan konkreta brottsmisstankar eller stöd i lagen.

Nej, det är istället så att Polisen endast får agera innanför och inom lagen lagen och att Polisen måste ha lagstöd för varenda åtgärd eller insats de verkställer mot såväl en förening som en förenings medlemmar eller mot enskilda bikers.

Och det är istället så att Polisen är bunden att följa de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige som nation förbundit sig att vidmakthålla och därvid skydda och säkerställa att varje enskild medborgare och varje bikerklubb till fullo kan åtnjuta de mänskliga fri- och rättigheter som de internationella konventionerna garanterar varje stats enskilda medborgare såväl som de juridiska personer som mc-klubbar utgör!

Deklarationen är skriven av bikers för bikers och avser bikers och bikerklubbars livssituation.

Texten är fri att använda under förutsättning att texten återges i sin helhet samt att källhänvisning redovisas i samband med publiceringen. Texten är också fri att översättas till främmande språk.

Källhänvisning att publicera: Payback Sverige, https://payback.name/vi-accepterar-inte-en-biker-deklaration/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin