• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Tredje övergripande skadeståndsyrkandet nu inlämnat! Skadestånd yrkas för att Sverige som nation brutit mot FN:s diskrimineringsförbud och för att ha tillåtit och underlåtit att skydda bikerklubbarna ifrån diskriminering och trakassering!

Tredje övergripande skadeståndsyrkandet nu inlämnat! Skadestånd yrkas för att Sverige som nation brutit mot FN:s diskrimineringsförbud och för att ha tillåtit och underlåtit att skydda bikerklubbarna ifrån diskriminering och trakassering!

Tredje steget i Paybacks strategi nu färdigt!

Nästa steg, det tredje, i Paybacks strategi för att återvinna våra fri- och rättigheter har nu tagits. Under måndagen inskickades ett skadestaåndsyrkande riktat mot Svenska Staten för att ha brutit mot FN:s diskrimineringsförbud och för att ha tillåtit och underlåtit att skydda bikerklubbarna ifrån diskriminering och trakassering!

Skadeståndsyrkande riktat mot Svenska Staten

Precis som vid de två tidigare övergripande ärendena är grunden det material som fyra mc-klubbar under framför allt 2019 insamlade och översände till Payback Sverige. Ärendena avser systematisk och strukturell och diskriminering. I det första ärendet riktades skadeståndet mot verkställaren Polismyndigheten medan de två senare har riktats mot Svenska Staten för att ha tillåtit och underlåtit att skydda bikerklubbarna från diskriminering.

… för att ha tolererat, tillåtit och underlåtit att skydda bikerklubbarna från systematisk diskriminering!

Sverige har som nation tillåtit och tolererat en existerande situation utan att vidta nödvändiga och positiva åtgärder genom att tillskapa tillräckligt rättskydd, exempelvis i form av lagstiftning, för att skydda mc-klubbarna och deras enskilda medlemmar från juridiska övergrepp i strid med Förenta Nationernas (FN:s) Internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt även i strid med I Förenta Nationernas, FN:s, Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Vad står det då i åberopad FN-konvention och Allmän Förklaring?

Förenta Nationernas Internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 26, utgör ett generellt förbud mot alla former av diskriminering och stadgar: Alla är lika inför lagen och har rätt till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. I detta avseende skall lagen förbjuda all diskriminering och garantera var och en ett likvärdigt och effektivt skydd mot all slags diskriminering, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller ställning i övrigt.

I Förenta Nationernas, FN:s, Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna fastslås i artikel 7: Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Vad får vi för prövningar genom dessa tre olika skadeståndsyrkanden?

Vad blir då resultatet av de tre inlämnade, övergripande skadeståndsyrkandena?

1. Vi får en prövning huruvida Polisens arbete gentemot bikerklubbarna utgör systematisk och strukturell diskriminering och trakassering i strid med Europakonventionen och/eller EU-rättens Stadga om de grundläggande rättigheterna.

2. Vi får en prövning på huruvida staten tillåtit och tolererat att landets myndigheter utsatt bikerklubbarna för systematisk och strukturell diskriminering i strid med Europakonventionen och EU:s Stadga om de grundläggande rättigheterna samt därigenom olovligt underlåtit att tillskapa juridiskt skydd för bikerklubbarna.

3. Vi får en prövning på huruvida staten tillåtit och tolererat att landets myndigheter utsatt bikerklubbarna för systematisk och strukturell diskriminering i strid med  Förenta Nationernas (FN:s) Internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och Förenta Nationernas, FN:s, Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna samt därigenom olovligt underlåtit att tillskapa juridiskt skydd för bikerklubbarna.

Skadeståndsyrkande 1

Skadeståndsyrkande 2

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin