• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Till Polisen: Om ni har rent mjöl i påsen behöver ni inte heller vara rädda, eller? Om Paybacks kamp mot myndighetsövergrepp! Del 3

Till Polisen: Om ni har rent mjöl i påsen behöver ni inte heller vara rädda, eller? Om Paybacks kamp mot myndighetsövergrepp! Del 3

nyannons2jpeg

Polisen har dubbelmoral!

Polisen har under decennier kring varje ny, övervakande lagstiftning eller kring olika former av skärpningar av tidigare lagstiftning uttalat att de som har rent mjöl i påsen inte heller har något att frukta!

Varför skulle isåfall samma fenomen inte gälla polisen själva? Payback arbetar inom lagen, mot all form av negativ särbehandling av bikers. När vi gör vårt juridiska arbete och isensätter större anmälningar orsakar vi merarbete för polisen vilket de i sin tur gör att Payback plötsligt är en fara för nationens säkerhet??

Paybacks verksamhet mot polisen äventyrar polisverksamheten??

Polisen skriver:

I en PM upprättad av chefsjuristen i Poiismyndigheten i Skáne framgár bl.a.följande:

Under váren skickade ocksá före­ningen PayBack Sverige en skrivelse där företrädare för förening­en gav tydligt uttryck for att de skulle pâverka polisens dagliga ar­bete genom att göra anmalningar och genom att begära ut hand­lingar i större omfattning…

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att det finns ett uttalat syfte att påverka polisens dagliga arbete genom att göra anmälningar och genom att begära ut handlingar i stor omfattning. Att göra anmälan är i och för sig en rätt som envar har om man anser att en myndighet handlat fel. Det kan däremot inte anses vara gotagbart om man genom en aktion som den nu aktuella påverkar verksamheten och enskilda anställda negativt. Om man därtill lägger risken för en omfattande och systematisk kartläggning av personal i yttre tjänst finns en risk finns en risk för såväl polisens arbetsmetoder som totalförsvaret.

Payback agerar inom lagen och med juridiken som vapen!

Payback gör juridiska anmälningar och begär ut handlingar därvidlag för att kunna få underlag och i förlängningen få prövat polismyndigheternas legalitet för olika insatser. Självklart påverkar Paybacks arbete polisens verksamhet då det förorsakar merarbete samt sätter strålkastarna på insatsernas utföranden och metoder. Om polisen håller sig till sanningen och berättar alla detaljer kring insatsernas syften, avsikter och med vilket lagstöd de agerat utefter så får vi då en juridisk prövning över legaliteten i varje anmäld insats. Såsom det ska vara i ett rättssäkert samhälle och inget annat.

Håller sig däremot polisen inte till sanningen (vilket ju är fallet med de flesta av ärenden som berör bikers då lagstöd saknats för insatserna) får vi ju däremot inte en sådan prövning. Oavsett, är det Paybacks och bikerkulturens självklara rätt att såväl samla in underlag till en eventuell anmälan som att göra en anmälan och få prövat legaliteten i polisarbetet. På något annat sätt vill nog varken medborgarna, media eller politiker heller ha det då vi under andra omständigheter skulle ha skapat en diktatur där myndigheters insatser ej länge kan erhålla en juridisk prövning.

Påverkar Paybacks arbete polisverksamheten så är det för att Polisen inte har rent mjöl i påsen!

Att Paybacks arbete påverkar polisens verksamhet är också själva syftet. Polisen ska arbeta med lagstöd och inom lagen! Har polisen rent mjöl i påsen och agerar inom lagen så har de ju ingenting att frukta heller. Eller gäller inte samma sak, som polisen menar gäller för medborgarna, även polisen? Vill polisen ställa sig över lagen och ha en exklusivitet? Isåfall, glöm det!

Payback har rätt att påverka polisens verksamhet i det att vi anmäler det vi menar är polisinsatser mot bikers som företagits utan att lagstöd förelegat. Om det äventyrar Polisens verksamhet må det så vara och måste bero på att polisen inte har rent mjöl i påsen! Då föreligger ju än större funktion för Payback att faktiskt påverka polisens verksamhet med än fler anmälningar med legalitetsprövningsbegäran!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin