• Datainspektionen (DI) – verksamhet och anmälan

  Efter Payback Sveriges anmälan till JO och Datainspektionen rörande polisens filmning med kroppsburna kameror har vi fått en rad förfrågningar rörande Datainspektionens verksamhet som vi därför vill informera kring. Datainspektionen (DI) – anmälan Verksamhet Datainspektionen är en central tillsynsmyndighet i ärenden kring personuppgiftsbehandling samt för kameraövervakning på plats dit allmänheten har tillträde såväl som på platser där allmänheten […]
 • Payback Sverige har anmält Polisens filmning till såväl Datainspektionen som JO!

  Polisens kroppburna kameror Payback Sverige skrev  i förra veckan om att Polisen satt i system att använda kroppsburna kameror för att filma på allmän plats utan att nödvändigt lagstöd föreligger vilket innebär att filmningen utgör ett olaga användande av tvångsmedel. Så har JO och JK fastslagit under minst sju olika ärenden!
 • Polisen har fällts sju gånger för olaga filmning men har ändå inte fattat att det är förbjudet!!???

  Polisen tror att det är lagligt att filma så fort de har ett syfte!?? Polisen har skaffat sig kameror som filmar och som kan fästas på kläder. De har ju i och för sig haft sådana ett par år men nu lanseras de som en nyhet i en GP-artikel.
 • Ännu en JO-anmälan inlämnad mot Polisregion Mitt för olaga husrannsakan och ögonundersökning!

  JO-anmälan mot Polisregion Mitt! Payback Sverige har inlämnat ännu en JO-anmälan som juridiskt ombud för en mc-klubb riktad mot Polisregion Mitt.
 • Här är videobevis på varför polisen inte har resurser att klara upp kvinnomisshandel, våldtäkter, stölder, rån och inbrott!

  Ge inte polisen fler anställda – Sverige har inte råd med en polis som löser ännu mindre antal brott! Polisen har nyligen begärt en utökad polisstyrka med 3 500 anställda. Förutom det faktum att varje gång polisen får fler anställda så sjunker brottsuppklarningprocenten, vilket ju i sig är ett helt unikt och obegripligt faktum, så […]
 • Om klubbmedlemskap för Frontpatch- och Anonyma Klubbar!

  Förtydligande på grund av uppkomna frågeställningar! Då Payback Sverige ofta får frågor från Frontpatchklubbar men även från en del klubbar på grund av medlemmars anställningsförhållanden kring medlemskap i Payback vill vi härmed tillkännage vad som gäller i dessa ärenden från Payback Sveriges sida! Frontpatchklubbar Payback Sverige företräder juridiskt, Sverigemodellens klubbar samt helt oberoende klubbar. Det […]
 • Om avvisning av bikers enligt utlänningslagen!

  Då allt fler mc-event och fester har besök av utländska bikers och bikerklubbar så är det viktigt att känna till under vilka omständigheter bikers kan och inte kan avvisas från landet.  Om avvisning av bikers enligt utlänningslagen! Sammanfattning För att kunna avvisa bikers är det inte tillräckligt att en person är medlem i mc-klubb och inte […]
 • Rapport från Payback Sveriges årsmöte 2016!

  Om Payback Sveriges årsmöte 2016! Payback Sverige höll under lördagen såväl årsmöte som styrelsemöte. Arrows MC stod för förtjänstfulla och suveränt genomförda arrangemang såväl som mycket god service vilket klubben ska ha ett stort tack och en stor eloge för!
 • Toppbetyg för Payback Sveriges arbete! Andra smutskastningsartikeln på kort tid i Expressen!

  Smutskastningen visar på funktion och effekt av Payback Sveriges arbete! För andra gången på kort tid går Polisens bullentin Expressen till angrepp mot riksorganisationen för bikers rättigheter – Payback Sverige. Under tisdagen är det Paybacks presstalesman, vice ordförande Ismo Salmi som blir föremål för smutskastningen från Expressen och därigenom från polisen.
 • Våga vägra urinprov och alkomätare! Om alkoholutandnings-, urin- och blodprov!

  Alkoholutandningsprov, blodprov och urinprov Sammanfattning Du har laglig rätt att vid varje begäran om lämnande av prov kräva av polisen att du ska få lämna blod-prov istället för att blåsa i alkomätare eller lämna urinprov.
 • Polisen + Expressen = en sällsynt dum teflongås! Del 2/2

  Teflongås = helt oemottaglig för fakta och forskning Journalistik med lagkunskap noll! Polisen får som vanligt breda ut sig obehindrat i sin egen polisbullentin Expressen. Inga kritiska frågor ställs och inga fakta avkrävs omkring deras uttalanden. Journalisterna äger vare sig ett uns kunskap om Svea Rikes lag eller rättskänsla av en atoms storlek.
 • Om Lasse Wierup & Companys luftsoppor!

  Dagens Nyheter – Upp som en sol och sen platt fall igen! Dagens Nyheter har de senaste åren alltmer framstått som den mest seriösa av gammelmedia i Sverige. DN:s journalister har genomfört en mycket seriös granskning av svensk polismyndighet vilket bland annat resulterade i att de avslöjade Polisen i Skånes olaga romer registrering.
 • Allt omkring anmälningar till Justitiekanslern (JK)!

  Justitiekanslern (JK) – anmälan JK:s huvuduppgifter Justitiekanslern (JK) kan sägas vara statens jurist. JK:s är en myndighet under regeringen vars huvuduppgifter är: – att ha tillsyn över myndigheter och domstolar – att företräda staten i tvister i domstol – att reglera skadeståndsanspråk mot staten – att vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål – att vara […]
 • Justitieombudsmannen (JO) – anmälan

  En viktig uppgift med den kommande lagboken är att ge samlad och enkel information kring olika juridiska företeelser. Idag publicerar vi samlad information omkring JO-anmälningar.  Justitieombudsmannen (JO) – anmälan JO:s uppgift och tillsynsansvar JO övervakar att all offentlig verksamhet utövas utefter lagar och regler. JO:s uppdrag är att granska myndigheterna.
 • Lag om omhändertagande av berusade personer (LOB)

  Sammanfattning Lagen om omhändertagande av berusade personer innebär att polis med lagstöd kan omhänderta person som inte kan ta hand om sig själv vilket tydligt ska framgå av personens kroppsrörelser och därigenom utgör en fara för sig själv. Platsen för ett omhändertagande får inte vara en bostad i lagens mening. Enligt domar i Europadomstolen fodras […]
 • Lagbokens kapitelindelning och ordningsföljd nu klar!

  Lagboksinnehållet klart! Nu är kapitelindelning samt kapitlens inbördes placering färdiga för Lagboken. Boken kommer att innehålla cirka 300 sidor, tryckas i fickformat 11 x 18 cm och beräknas utkomma runt den 15 november 2016. Här nedan kan ni se hela innehållsförteckningen med kapitelnamn.
 • JK-beslut = Rättsskandal!: “Vi kommer att släpa polisen inför rätta! Tvinga dem att vittna under ed samt spela upp filmbevisen inför öppen ridå”!

  Bakgrund Justitiekanslern fattade under förra veckan beslut, efter 16 månader, i ärendet kring skadestånd till deltagare vid Punisher MC:s julfest för inbjudna vänner. Beslutet innebär att sex personer erhöll 1 000 kr vardera i skadestånd. Övriga utsatta personer erhöll inget skadestånd alls! Sällan eller aldrig har väl en seger känts så som en förlust!
 • Remissyttrande

  Med anledning av att Payback Sverige meddelade att vi inskickat remissyttrande till Utredning kring bl.a. MC-Väst i domstolsförhandlingar har det ställts frågor kring villkoren för att skicka in remissyttranden samt kring vem som har rätt att skicka in remissyttranden. Därför publicerar vi nedanstående text innehållande svar på frågeställningarna. Sammanfattning Alla som önskar har rätt att […]
 • Payback Sveriges remissyttrande till “Utredningen om bl.a. MC-väst under domstolsförhandling”!

  Payback Sverige har skickat remissyttrande! Payback Sverige har under onsdagen skickat in remissyttrande avseende Utredningen om förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna (Ju 2015:15).  Remissyttrandet avser del omkring: Kläder och symboler som kan uppfattas som hotfulla.  Remissyttrandet Här nedan följer Payback Sveriges text i remissyttrandet med undantag av formalia såsom ärendeangivelse, adressuppgifter med flera nödvändiga utredningsspecifika […]
 • Polisen som tystnade talar igen! Del 1/2

  Polisen som tystnade talar igen! Payback Sverige ställde sex olika frågor till Kriminalkommissarie Sven Lindgren efter tidigare uttalanden i Expressen specifikt rörande dels påståendet om en mc-klubbs kriminella status men även utefter vilka domar och beslut Lindgren kunde mena att en klubb sysslade med utpekad kriminalitet. Lindgren tystnade och kunde inte besvara en enda av […]
 • Belastnings- och misstankeregister

  Belastningsregister (Brottsregister) Det som i folkmun kallas för Brottsregister heter i juridisk mening Belastningsregister. Enskilda personer kan begära ut ett Belastnings-register om sig själv enligt Lag 1998:620 om Belastningsregister, paragraf 9: En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran […]
 • Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON) – allmänjuridisk information

  Vad utreder PO? Om du känner dig personligen kränkt eller orättfärdigt behandlad i pressen kan du anmäla tidningen/publikationen till PO. PO kan granska alla publiceringar i så kallad tryckt periodisk skrift, dvs tidningar som utkommer med minst fyra nummer per år.
 • Pressetiska regelverket – allmänjuridisk information

  Då media med jämna mellanrum publicerar artiklar av stigmatiserande karaktär med uppgifter som är osanna och ounderbyggda samt i avsaknad av såväl källkritik som källhänvisningar är det av stor vikt för bikers att känna till vad det etiska regelverket för press, radio och tv uttalar: Etiska regler för press, radio och tv De pressetiska reglerna […]
 • Polismans ögonundersökning

  Då polisen tagit för ovana att för att få en grund till husrannsakan i klubblokal stoppa en medlems fordon och använda sig av ögonundersökning för att mena att en person är påverkad och på grundval av det genomföra husrannsakan på medlemmens klubb, är det av största vikt att känna till lagstiftningen kring ögonundersökningar och därigenom stävja detta missbruk […]
 • Klubbhusförsäkring och Kontraheringsplikt!

  Sammanfattning Försäkringsbolag kan vägra en klubb men inte en enskild medlem att försäkra en fastighet! Rättsläge När det gäller konsumentförsäkring, d.v.s. skadeförsäkring som en fysisk person tecknar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, finns en bestämmelse om kontraheringsplikt. Kontraheringsplikt innebär att ett försäkringsbolag inte får vägra en fysisk person att teckna en försäkring, om […]
 • Åklagarjäv: När en åklagare uttalar sig partiskt, negativt eller har förutfattade meningar!

  Då det allt oftare händer att Åklagare uttalar sig väldigt negativt och har förutfattade meningar i ärenden kring bikers är det viktigt att informera om att förfarandet inte är korrekt utan faktiskt strider mot lagen. Sammanfattning Om en åklagare gör partiska, förutfattade eller negativa uttalanden kring bikers och bikerklubbar kan han ansetts att på förhand ha […]
 • Protokollbegäran

  Sammanfattning Polisen har en absolut protokollskyldighet enligt Polislag 27, enligt Rättegångsbalken 28:9, 28:13 samt enligt Rikspolisstyrelsens författningssamling. För varje polisinsats som innefattar kontroll, kroppsvisitering, kroppsbesiktning, husrannsakan m.m. måste polismyndigheten på begäran utfärda och utlämna protokoll över de åtgärder de verkställt. Se vidare kapitlet Polisens Protokollskyldighet: http://www.payback.name/?p=16807 Standardiserad Protokollbegäran Payback Sverige har tagit fram ett utskrivningsbart, standardiserat […]
 • Payback Sverige vill rikta ett stort tack till Dented Chrome för ett suveränt arrangemang kring styrelsemötet!

  Payback Sverige vill rikta ett Stort tack för formidabelt arrangemang och stor gästfrihet till Dented Chrome MC! Payback Sverige avhöll under lördagen årets första styrelsemöte hos Dented Chrome MC, Borlänge! Mötet präglades i sedvanlig stil av ett inspirerande klimat där idéer bollades och beslut fattades. Alla deltagare deltog aktivt och tillförde verkligen beslutsprocessen mycket! Mer om […]
 • MC-väst under rättsförhandling

  Då en utredning nyligen tillsatts omkring västförbud m.m. i rättsförhandlingar och då debatten blossat upp i media väljer vi att publicera en artikel kring rättsläget kring mc-västar under rättsförhandlingar. Vi har därutöver även lagt till en förklaring till varför bikers bär västar under rättsförhandlingar och ett inlägg om hur polisens uniformer påverkar vittnen för en […]
 • Polisen råljuger och bryter mot lagen!

  Polisens uppger som lagstöd för kontroller chefen för lokalpolisområdets beslut?? I ett JO-aktuellt ärende anför Polisen följande såsom lagstöd för upprepade kontroller: Detta med anledning av att chefen för lokalpolisområdet beslutat att regelbundna kontroller skulle göras på den aktuella adressen. Vidare skriver polisen på sidan 3: Av de uppgifter som poliserna Xxx och Xxx lämnat framgår att chefen […]