• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Statlig utredning föreslår lagstöd att stoppa utländska bikerbesök vid svenska mc-evenemang!

Statlig utredning föreslår lagstöd att stoppa utländska bikerbesök vid svenska mc-evenemang!

Onsdagen den 6 april 2011 överlämnade utredaren Krister Thelin betänkandet Utökat polissamarbete i Norden och EU (SOU 2011:25) till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningens förslag tar sin utgångspunkt i det gränsöverskridande polisiära samarbete som möjliggörs genom beslut i EU, Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet. Utredningen har även föreslagit utvidgad samtjänstgöring mellan nordisk polispersonal. Utredningen slår dock fast att i Sverige gäller Svensk Lag och att i Sverige leder och ansvarar svensk polis för alla insatser oavsett om polismän från andra länder deltar eller inte.

Rikspolisstyrelse får med andra ord, enligt utredningens förslag, rätt att kalla in utländsk polis från hela EU att vara behjälpliga vid olika former av insatser.

Praktisk betydelse för bikerkulturen

Ett specifikt förslag lägger utredningen fram som kan ha stor praktisk betydelse för framtida bikerfester varför det här bör uppmärksammas. Jag citerar direkt från sidan 116 i utredningen:

6.3.2 Händelseförlopp

Scenario 1

Ett av de större och väl etablerade MC-gängen i Sverige ska fira ett jubileum och har bjudit in medlemmar med samma gängtillhörighet i andra länder till en träff. Flera av personerna som förväntas närvara vid träffen är grovt kriminellt belastade. Händelsen kan vara  känd i förväg eller hastigt uppkommen.

Den grundläggande uppgiften för polisen är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt förebygga brott. Planeringen utgår från hur tjänstemännen ska agera i ett stort antal omfallsscenarier, vilka bygger på tidigare erfarenheter och underrättelser.

Gränskontrollen kan behöva förstärkas för att ge möjlighet att avvisa personer som kan förväntas begå brott i landet. Både vid ankomst och avfärd skaffar sig polisen kännedom om antalet deltagare och vilka färdvägar som används. Om det uppstår oroligheter och brott begås räknar svensk polis med att kunna hantera det.

I gränskontrollen kan även tjänstemän från Kustbevakningen eller Tullverket delta. Om ett större tillslag skulle bli aktuellt, t.ex. med anledning av misstänkt narkotika- eller vapenbrott, involveras Nationella insatsstyrkan eller någon av piketenheterna. I dessa situationer finns det normalt inget behov av stöd från annan stat.

Polisens behov av stöd från polis i andra länder gäller identifiering av kriminella personer från andra länder. I den situation som beskrivs i scenariot kan det också vara naturligt att den utländska polisen tar kontakt med sina landsmän, t.ex. för att få ytterligare uppgifter av värde för brottsbekämpning eller brottsprevention.

Regelmässigt avvisande av bikers från andra länder

Vad utredningen således ger utrymme för är en möjlighet att förstärka bevakningen vid landets gränser i samband med mc-evenemang med assistans av utländska polisstyrkor. Nyckelmeningen i utredningens förslag är: Gränskontrollen kan förstärkas för att ge möjlighet att avvisa personer som kan förväntas begå brott i landet.

I praktiken innebär utredningens förslag, om det genomförs, en direkt lagstöd för polismyndigheterna att direkt avvisa personer, som enligt polisens bedömning, kan förväntas begå brott i landet.

Det troliga scenariot om utredningens förslag vinner gehör är således att vid varje tillfälle då olika bikerklubbar eller mc-evenemang förväntas få internationella vänskapsbesök kan också polisen redan vid gränsen avvisa gästande bikers. Med hjälp av lagstöd och med uppgiven anledning av att personerna förväntas begå brott i landet.

Polisen kommer vid dessa tillfällen egenmäktigt att kunna fatta beslut vilka personer som vid tillfället bedöms kunna begå brott i Sverige. Risken är därför påfallande att polisen i framtiden regelmässigt kommer att använda sig av ett sådant lagstöd för att redan vid gränspassagerna avvisa alla internationella gäster under den luddiga motivering som utredningen föreslår.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/57/30/5e09c4bd.pdf

http://www.regeringen.se/sb/d/14677/a/165728

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin