• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Seger för Red Devils MC Sala, Bikerkulturen och Payback! Två Bikers får skadestånd för olaga polisingripande!

Seger för Red Devils MC Sala, Bikerkulturen och Payback! Två Bikers får skadestånd för olaga polisingripande!

JK fastslår att polisen ingripit olagligt mot bikers och har rätt till skadestånd!

I januari 2017 utdelade JO kritik mot polisen, diarienummer: 3902-2015, i nedan refererade ärende med Payback Sverige som juridiskt ombud. De två medlemmarna från Red Devils MC Sala drev därefter via Payback Sverige ärendet vidare för yrkande av skadestånd hos JK, diarienummer: 5795-16-40. I veckan fattade Justitiekanslern beslut att tillerkänna de två medlemmarna i Red Devils MC Sala ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärdermed 1 000 kr vardera. 

Beloppet ska ses i ljuset av det svenska rättsväsendets tillämpande av den så kallade ”bikerbonusen”, vilket innebär att bikers får strängare straff än gemene man men också lägre ersättning än andra.

Men både i det aktuella ärendet samt i likaledes skadeståndsärendet kring Julfestdeltagarna vid Punisher MC:s julfest har, oberoende de låga beloppen, Justitiekanslern såväl som tidigare JO gett bikerkultturen rätt och fastslagit att polisens insatser mot bikerklubbarna varit olagliga! Det är värdefullt och mycket bra!

Vad handlade aktuellt ärende om? Redogörelse för vad JO och JK fastslagit!

Jo-beslutet

I samband med att polisen bedrev spaning mot fordon på en fastighet med koppling till en mc-klubb konfronterades de av två personer som bad dem lämna platsen. Polisen gjorde bedömningen att de båda personerna på grund av
alkoholpåverkan utgjorde en fara för sig själva och för annan, och omhändertog dem med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB).

I beslutet uttalar JO att det utgör ett betydande intrång i den omhändertagnes integritet att bli omhändertagen för berusning. JO framhåller att polisen får använda sina maktbefogenheter endast när lagens förutsättningar är uppfyllda och att det alltid måste ske med gott omdöme, samt att en polis aldrig får låta sig påverkas av irritation
och ilska.

För att ett sådant omhändertagande ska kunna komma i fråga måste berusningsgraden vara så framträdande att den enskilde behöver tas om hand av den anledningen.

JO – som bl.a. haft tillgång till en filmupptagning av delar av ingripandet – kommer till slutsatsen att de omhändertagna inte på grund av berusning utgjorde en fara för sig själva eller för någon annan på det sätt som avses i 1 § LOB. Polisernas bedömning kan inte anses ligga inom ramen för vad som är godtagbart, vilket står än mer klart när man tar hänsyn till den restriktivitet som gäller vid omhändertaganden på privat område. Polismyndigheten kritiseras för att de båda personerna omhändertagits med stöd av LOB utan att det fanns grund för det.

Ur JK-beslutet

De två bikerklubbsmedlemmarna omhändertogs, som tidigare har redogjorts för, med stöd av l § LOB. Ett sådant omhändertagande är att bedöma som ett frihetsberövande i 5 § frihetsberövandelagens mening.

Beträffande vad som är utrett kring de faktiska omständigheterna vid omhändertagandet utgår Justitiekanslem från den utredning som JO gjort i sitt ärende. Justitiekanslern accepterar därmed också de slutsatser om bikerklubbsmedlemmarnas berusningsgrad som JO kommit fram till i sitt beslut. Det kan därför konstateras att bikerklubbsmedlemmarna inte på grund av berusning utgjorde någon fara for sig själva eller för någon annan på det sätt som krävs för ett omhändertagande enligt LOB. Särskilt med hänsyn till den restriktivitet som ska gälla för omhändertagande enligt LOB på privat område gör Justitiekanslem bedömningen att beslutet att omhänderta de två bikerklubbmedlemmarna helt klart fattades på felaktiga grunder och därför var oriktigt.

Bikerklubbmedlemmarnna är därmed enligt 5 § frihetsberövandelagen berättigade till ersättning för det lidande som omhändertagandet åsamkat dem. För ett frihetsberövande understigande tolv timmar ska skälig ersättning för lidande enligt Justitiekanslerns praxis bestämmas till l 000 kr vardera.

Om JO-beslutet: https://payback.name/annu-en-viktig-jo-seger-for-en-mc-klubb-payback-och-bikerkulturen/

Om JK-beslutet kring Punisher MC:s julfest: https://payback.name/jk-beslut-rattsskandal-vi-kommer-att-slapa-polisen-infor-ratta-tvinga-dem-att-vittna-under-ed-samt-spela-upp-filmbevisen-infor-oppen-rida/

Läs även: https://payback.name/tredje-jo-segern-pa-tre-manader-for-bikerkulturen-ger-bevis-for-polisens-systematiskt-olaga-arbete-mot-bikerkulturen/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin