• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Rikskriminalens mc-gängsexpert vill förbjuda ”kriminella mc-gäng” utefter språkbruk!

Rikskriminalens mc-gängsexpert vill förbjuda ”kriminella mc-gäng” utefter språkbruk!

Lars Öjelind, Kommissarie vid Rikskriminalpolisens underrättelsetjänst (KUT), uttalade nyligen ett önskemål om ett förbud mot så kallade kriminella gäng samt i artikeln ospecificerade mc-klubbar. Vi ska här granska vad just Öjelind och Rikskriminalunderrätelsetjänsten har för konkreta bevis för mc-klubbarnas kriminalitet genom att närmare titta på vad just myndigheten och Öjleind har anfört i rätten och i direkt brevsvar:

I rätten

Lars Öjelind är densamma person som i sin egenskap av så kallade expert på mc-gäng kallades in i samband med rättsförhandlingarna kring en enskild mc-klubbsmedlems återkallande av vapentillstånd.

I tingsrättsförhandlingarna anfördes såsom anledning till återkallande av vapentillståndet så kallade kopplingar till olika mc-klubbar samt umgänge med klubbmedlemmar. Payback Sverige agerade ombud för personen och tvingade polisen att redovisa exakt vilka belägg de hade för att de hänförda klubbarna utgjorde kriminella organisationer.

Vi ska nu med anledning av att rikskrim framför önskemål om ett förbud mot mc-klubbar granska exakt vad polisen och Lars Öjelind anförde i sak samt även se vad de olika domsluten fastslog om saken. Målet drevs i såväl Länsrätt som Förvaltningsrätt som i Kammarrätt varefter polisen erkände sig besegrade och underlät att begära prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen. Anledningen till att målet drevs i två underinstanser var att Länsrätten inte ansåg att polisens expert behövde vittna eftersom polisen inte kunnde framlägga några som helst konkreta bevis för personens olämplighet som vapeninnehavare. Polisen överklagade till Kammarrätten och begärde en ny förhandling i Länsrätten eftersom deras expert på s.k mc-gäng inte hade fått vittna i målet. Kammarrätten godkände överklagan och skickade tillbaka målet till Länsrätten som under tiden bytt namn till Förvaltningsrätten.

I Länsrätten såväl som Förvaltningsrätten, mål nr: 386-10, besvarade polisen Paybacks frågeställning rörande bevis för mc-klubbarnas kriminella status enligt följande: “Polismyndigheten har använt begreppet “kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”.

Länsrätten i Värmlands Län i fastslog i domslut, målnr: 199-09 följande: Vad polismyndigheten lagt XXX till last är hans – icke-kriminaliserade- anknytning till mc-klubbar och hans umgänge och kontakter med andra personer med anknytningar till sådana klubbar. Polismyndighetens misstankar om att XXX kan komma att missbruka sina vapen saknar med det underlag polismyndigheten presenterat i målet betydelse. Några mer konkreta händelser eller omständigheter av betydelse i förevarande sammnahang och som ger stöd för att XXX är olämplig som vapeninnehavare har enligt Länsrätten inte framkommit…Länsrätten finner därför inte heller skäl att höra någon från Rikskriminalpolisen. Målet är så tillräckligt utrett som dess beskafenhet kräver varför det saknas anledning att låta polismyndigheten yttra sig vidare.

Förvaltningsrätten fastslog i sin dom, sedan ärendet återskickats för förnyad bedömning, följande: då det inte framkommit skäl att frångå rättens tidigare bedömning finner förvaltningsrätten att överklagandet ska bifallas och polismyndighetens beslut upphävas.

Till Kammarrätten i Göteborg, målnr: 4450-10, hade polismyndigheten justerat sin definition av så kallade kriminella mc-gäng. Den nya tolkningen löd: “Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”.

Kammarrätten i Göteborg fastslog: inte heller vad som anförts beträffande XXX anknytning till mc-klubbar eller vad som anförts beträffande XXX anknytning till mc-klubbar kan var för sig eller gemensamt anses som tillräckliga skäl för att återkalla XXX vapentillstånd. Polismyndigheten har inte påvisat några mer konkreta händelser eller omständigheter hänförliga till XXX person av sådan art eller omfattning som påverkar hans lämplighet att inneha vapen. Överklagandet ska därför avslås.

När samma fall 2011 prövades i Kammarrätten, mål nr: 4450-10, försökte polismyndigheten med en ny variant: “Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”. Behöver vi ens tillägga att återkallelsebeslutet självklart ogillades på grund av polismyndighetens obefintliga bevis i sak för någon mc-klubbs kriminalitet!
Se vidare: http://www.payback.name/?p=2253

I ett helt annat fall angående en klubbmedlems rätt att avtjäna sitt straff med fotboja bestod polisens argumentering av att personen tillhörde ”De sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet”.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.589003-bandidosboss-slipper-inte-fangelse

I brevsvar

Payback Sverige skickade därefter ett Öppet brev till polisen i vilket vi frågade med vilken rätt de använder begreppet ”kriminella mc-gäng”? Svaret från Rikskriminalens underrättelsesektionen blev: Begreppet kriminella MC-gäng är även en direkt översättning av det engelska begreppet “outlaw MC-gangs” (författarens kommentar: Outlaw översätts med fredlös) vilket är det vedertagna begrepp som används av brottsbekämpande myndigheter över hela världen…De brottsbekämpande myndigheterna inklusive Rikskriminalpolisens underrättelsesektion använder sig systematiskt av begreppet kriminella MC-gäng i olika rapporter, lägesbilder etc som beskriver den organiserade brottsligheten i Sverige.

Se: http://www.payback.name/?p=3025

Öjelind och Kriminalunderrättelsetjänsten vill kriminlisera mc-klubbar utefter spåkbruk!

Den polisman som för polisens räkning besvarade Paybacks Öppna brev var återigen Lars Öjelind, kommissarie vid rikskriminalpolisens underrättelsesektion och Rikskriminalpolisens så kallade mc-gängsexpert!

Nu har vi således genomgått vad Öjelind och Rikskriminalens Underrättelsetjänst har för underlag för mc-klubbarnas kriminella status och kan konstatera följande: Öjelind och Rikskriminalpolisens underrätelsetjänst vill på fullaste allvar att sveriges riksdag ska rösta igenom ett förbud mot så kallade kriminella mc-gäng utefter att kriminella mc-gäng begagnas genom ett allmänt språkbruk, polisen valt att kalla kriminella mc-gäng, valt att sortera in under grov, organiserad brottslighet samt för att begreppet är ett vedertaget och systematiskt använt begrepp av brottsbekämpande myndigheter!!!

Polismyndigheternas spåkliga bruk är således det enda polisens främsta så kallade mc-gängsexpert har att anföra såsom bevis för mc-klubbars kriminalitet och utefter språkbruk vill således Öjelind och polisen kriminalisera mc-klubbar!!! Att domstolar redan i ovannämnda fall helt underkänt polisens argumentering, bevisning och då framförallt språkbruk får inte polisen att vare sig tveka eller backa. Paybacks kommentar inskränker sig till: Patetiskt, Öjelind! Patetiskt, Rikskriminalen!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin