• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Relevant JO-beslut fastslår återigen att det är tillåtet att fota och filma Polis i arbetet!

Relevant JO-beslut fastslår återigen att det är tillåtet att fota och filma Polis i arbetet!

Bakgrund

I ett för bikerkulturen ämnesrelevant JO-beslut, dnr: 3182-2018, har JO återigen fastslagit att det är fullt tillåtet att filma och fota och därigenom dokumentera Polisens arbete samt att det viktigt för rättssäkerheten att så kan ske.

JO-beslutet i korthet

Beslutet i korthet: Efter att en polispatrull hade pratat med några ungdomar och
skulle lämna platsen fotograferade en av ungdomarna, som var 17 år, poliserna med
sin mobiltelefon. I anslutning till det uppgav den ena polisen att det kunde vara ett
brott att fotografera en tjänstgörande polis och bad 17-åringen att radera
fotografierna, vilket han gjorde.

Det finns inget generellt förbud mot att fotografera någon utan samtycke. JO uttalar
att en enskild som utgångspunkt därför inte får hindras att fotografera en polis i tjänst.
Ur ett rättssäkerhetsperspektiv och för allmänhetens insyn i polisens arbete är det
också viktigt att enskilda har möjlighet att fotografera en polis, under förutsättning att
det inte hindrar polisens arbete eller t.ex. innebär en säkerhetsrisk. JO konstaterar att
17-åringen inte hindrade poliserna i deras tjänsteutövning eller utgjorde en
säkerhetsrisk.

Den som ett polisingripande riktar sig mot uppfattar ofta förhållandena som att han
eller hon är tvungen att följa en uppmaning från polisen. Det är därför viktigt att en
polis inte uttrycker sig eller agerar på ett sådant sätt att en enskild uppfattar det som
ett tvång att agera på ett visst sätt eller att avstå från att göra något. JO framhåller att
detta gör sig gällande med än större styrka om den som ett ingripande riktar sig mot
är en ung person.

Enligt JO kunde polisen inte uppfattas på något annat sätt än att han menade att
17-åringens fotograferande kunde vara brottsligt. JO konstaterar dock att det var
uppenbart att 17-åringen inte begick något brott genom att fotografera polisen i detta
fall och att polisens uttalande, sett i sitt sammanhang, var felaktigt. JO konstaterar
också att det inte fanns någon skyldighet att radera fotografierna, men att polisen
rimligen inte kunde uppfattas på något annat sätt av 17-åringen än att han var
tvungen att göra det. Det var därför fel av polisen att uttala sig på det sätt som han
gjorde.

Polisens uttalande och agerande stämmer inte överens med kraven på att en polis
ska agera sakligt och korrekt och på ett sådant sätt som inger förtroende.
Polismyndigheten kritiseras för det.

Fler viktiga uttalanden i JO-beslutet

Det finns inget generellt förbud mot att fotografera någon utan samtycke (se NJA 2017 s. 393). JO har i tidigare beslut framhållit att det ur ett rättssäkerhetsperspektiv är viktigt att den som upplever att polisen t.ex. använder våld på ett felaktigt sätt har möjlighet att dokumentera det. Att enskilda kan filma polisens ingripanden innebär också att allmänheten får möjlighet till insyn i polisens arbete.

Endast den omständigheten att den som filmar beter sig provokativt eller har en negativ attityd är dock inte skäl för att hindra honom eller henne från att filma. Att en polis känner obehag inför att filmas i sin tjänsteutövning är inte heller ett sådant skäl. (Se JO 2016/17 s. 139 och JO 2019/20 s. 358).

Dessa uttalanden är givetvis även tillämpliga när det gäller fotografering. En enskild får alltså som utgångspunkt inte hindras att filma eller fotografera en polis i tjänst.

Det är därför viktigt att en polis inte uttrycker sig eller agerar på ett sådant sätt att en enskild uppfattar det som ett tvång att agera på ett visst sätt eller att avstå från att göra något. (Se bl.a. SOU 1995:47 s. 145 och JO 2019/20 s. 306.)

Kommentar

Således slår, enligt ovan, JO ännu en gång fast att det är fullt tillåtet att fota och filma polisen när de iscensätter tvångsmedel eller liknande emot en, för rättssäkerhetens och dokumentationens skull för att i efterhand kunna granska huruvida polisinsatser skett med lagstöd. Enda restriktionen är att hålla ett avstånd på minst cirka 1,5-2 m för att ej bli anklagad för ofredande eller hindrande av polisarbetet.

Så gör som Payback alltid uppmanat när ni blir stoppade och kontrollerade – Filma för att ha dokumentation för eventuell anmälan i efterhand så att inte bara ord står emot ord. För om ni ej har dokumentation så kommer Polisens ord i regel att väga tyngst och ni kommer ej att få rätt!

JO-beslut

Ur Bikerlagboken: Om Fotografering och Filmning

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin