• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Viktig info! Regeringen vill utöka möjligheten att beslagta brottsvinster samt förverka fordon!

Viktig info! Regeringen vill utöka möjligheten att beslagta brottsvinster samt förverka fordon!

Scandbike2013A4b.PDF

Regeringen vill utreda och ta initiativ till att göra det enklare samt utöka möjligheterna att beslagta brottsvinster samt för att förverka fordon vid ”allvarliga” trafikbrott.

Regeringen vill utreda och förenkla möjligheten att förverka brottsutbyte

1. Regeringen vill att de regler som redan idag finns gällande utvidgat förverkande även ska kunna användas vid andra brottstyper än i samband med narkotikabrott eller där kontanter påträffas hos gärningsman. Regeringen vill kunna använda lagstiftningen för att även kunna förverka bankmedel eller värdesaker  och vill därför samordna arbetet med brottsutbytesfrågor hos polis, åklagare och ekobrottsmyndigheten.

2. Regeringen vill sänka gränsen för när utvidgat förverkande kan komma ifråga från brottslighet med sex års fängelse i straffskalan till brott med fyra års fängelse i straffskalan om gärningsmannen gjort ekonomisk vinning på brottsligheten.

3. Regeringen menar att personer ofta har skulder till kronofogden i form av obetalt skadestånd till brottsoffer eller andra skulder härstammande från en kriminell livsstil. Vid exempelvis polisinsatser, trafikkontroller eller tullkontroller påträffas ibland föremål som skulle kunna bli föremål för utsökning. Regeringen vill därför ta initiativ till att Kronofogdemyndigheten på distans ska kunna utmäta egendom som påträffats av polis eller tullmyndighet.

Payback Sveriges kommentar:

Här går regeringen in och vill ge förstärka möjligheter att utnyttja ett redan väldigt rättsosäkert verktyg. Läs Paybacks nedanstående länkade artikel om utvidgat förverkande där stora aktörer redan från början ansåg att demokratiska- och rättssäkerhetsaspekter gravt åsidosatts.

Regeringen vill utöka möjligheten att förverka fordon vid ”allvarliga trafikbrott”

Regeringen meddelar även att de överväger möjligheten att förändra trafiklagstiftningen för att kunna utöka möjligheterna att förverka fordon samt för att minska polisens kostnader för förvaring av fordon.

Regeringen anser att det för att förbättra trafiksäkerheten vid allvarliga trafikbrott måste finnas en möjlighet att ta fordonet från gärningsmannen genom ett förverkande. Regeringen exemplifierar vilken sorts trafikbrott som avses genom att peka ut rattfylleribrott och ”andra allvarliga trafikbrott.”

Regeringens ambition är att lagändringarna ska träda i kraft i början av 2015.

Payback Sveriges kommentar

Att vid upprepade rattfylleridomar kunna förverka ett fordon kan knappast ifrågasättas. Att däremot genomföra en lagstiftning för att hjälpa en polismyndighet att komma ner i kostnader måste anses vara ett förhållande som regeringen inte borde anföra såsom en anledning till en ny lagstiftning.

Polisens kostnader är upp till polismyndigheterna att råda över och prioritera rätt såsom exempelvis att sluta med mycket dryga kostnader förenade med att i stor skala bevaka olika mc-evenemang utan något eller nämnvärda resultat.

Den stora kostnaden för polisen när det avser beslagtagna fordon torde oavsett ligga i det faktum att de i samarbete med Kronofogdemyndigheten förverkar fordon på felaktiga grunder såsom misshaglig föreningstillhörighet vilket en ny lagstiftning inte kommer att motverka. Ett flertal fall de senaste åren påvisar att Kronofogden och Polisen beslagtar och förverkar fordon på lagstridig grund och att de efter överklaganden tvingas lämna tillbaka en mängd fordon.

Råd till polisen: Medverka inte till att förverka fordon för personer som inte äger fordonet! Det minskar drastiskt era förvaringskostnader!

Payback Sverige har vid flera tillfällen agerat juridiskt ombud för personer ur bikerkulturen vars fordon lämnats tillbaka till ägaren efter rättsförhandlingar. Ett råd till polis och kronofogde i sammanhanget: Beslagta/förverka inte fordon från personer som ej äger fordonet framöver så minskar kostnaderna såväl för förvaring av fordonen som för förlorade rättsförhandlingar…

Länk till regeringens originaltexter:

http://www.regeringen.se/sb/d/18812/a/245811

http://www.regeringen.se/sb/d/18812/a/245793

Om utvidgat förverkande:
http://www.payback.name/pdf/payback20092.html#förverkande

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin