Principiellt viktigt mc-fastighetsärende överklagat!

 nyannons2jpeg

Privatperson överklagar Karlstad Kommuns köp av fastighet!

En privatperson har överklagat Karlstads Kommuns beslut att via auktion köpa den fastighet i Hertzöga där Solstadens Motorsport AB är hyresgäst, till Förvaltningsrätten. Överklagan tar sin utgångspunkt i att beslutet att inköpa fastigheten är olagligt då fastighetsköpet inte är en kommunal angelägenhet och då beslutet skedde utefter påtruyckningar, rekommendation och råd från polisen.

Fakta i målet

Angående kommunalt lagstöd

En kommun kan förutsatt att ett köp betingas av ett allmänintresse, såsom ett på förhand beslutat kommunalt behov av fastigheten för en viss verksamhet, äga lagstöd för ett köp av en viss fastighet. Köpet ska då grundas på att ett beslut tagits att inköpa en fastighet för att tillgodose ett visst behov. I fallet med Karlstads kommuns köp av fastigheten föregicks köpet inte ens av ett kommunalt beslut utan förankrades enbart genom att ledande partiföreträdare informerades och beslutet fattades därefter 14 dagar i efterskott via tre olika beslut under samma dag i tre olika komunala beslutsinstanser.

Karlstad Kommun fattade därför ett beslut: som inte betingades av ett allmänontresse; köpet var inte en kommunal angelägenhet; beslutet fattades efter olaga och otillbörlig påverkan från polismyndigheten.

Staffan Wikell, förbundsjurist på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har pekat ut de kriterier som måste föreligga för att en kommun ska lagligt kunna inköpa en fastighet: Så länge syftet med kommuners köp har ett allmänintresse är det lagligt… Domstolen är hård med att det måste finnas ett tydligt allmänintresse när kommunen köper en fastighet och (Sandvikens kommun, kommunen som var aktuell vid frågeställningen) säger själva att de inte har nytta av en hangar.

Ett sådant beskrivet allmänintresse föreligger således inte för det fastighetsköp Karlstads Kommuns genomdrev i ärendet varför köpet skett på olaga gund!

Angående Polisens lagstöd

Nästa fråga är då om det föreligger lagstöd för Polismyndigheten i Värmlands Län att agera i ärendet.

Regeringsformen 1:1, landets grundlag uttalar tydligt: Den offentliga makten utövas under lagarna. Texten innebär, på ren svenska, att varje myndighet och myndighetsperson måste ha ett direkt lagstöd för vaje åtgärd, beslut eller insats bakom sig. Står en sak inte klart och tydligt uttryckt i lagen att den är tillåten är den istället förbjuden!

Polisen äger inget som helst lagstöd för att dess operativa polisgängsledare vare sig rekommenderar eller råder en kommun att inköpa en fastighet. Således har köpet skett utan att det förelegat lagstöd vare sig från kommunens eller polisgängets sida att agera i ärendet!

Slutsatsen är därför som vi tidigare skrivit i ärendet att: Det innebär att varje enskild inblandad person har begått direkt kriminella handlingar. De har inget erforderligt lagstöd bakom sig. De har ett medvetet uppsåt i det att fastighetsköpet inte betingas av ett allmänintresse varför de köper den enbart för att obstruera för en mc-klubb. I och med obstuerandet gör sig såväl kommunföreträdare som poligängsföreträdare sig även skyldiga till att inskränka och begränsa föreningsfriheten vilket även det kräver lagstöd varför de även bryter mot såväl grundlag som europakonventionen. Tilläggas kan att bryter du mot lagen gör du dig självklart också skyldig till grovt tjänstefel…

Principiellt viktigt ärende för alla mc-klubbar

Ärendet ändrade karaktär då Rikskriminalpoolisgängets främste mc-expert uttalade sig enligt följande i en artikel benämnd Utan klubbhus – inga mc-klubbar, angående ärendet:

Lars Öjesten konstaterar att klubbhusen betyder otroligt mycket för mc-gängen.

– Det är deras centralplats, det är där de har sina möten och sina fester. Utan klubbhus vet jag från andra håll att gängen splittrats och försvunnit.

– Detta är också anledningen till att det är viktigt att gå den här vägen. I första hand gäller det att försöka stoppa dem från att etablera sig. Och i andra hand att på alla sätt och vis försöka få dem därifrån. Utan klubbhus, inget gäng.

Vi citerar vad vi skrev tidigare om detta förhållande:

Det Lars Öjleind uttalar ovan får det dock att eka tillbaka till 2009 då företrädare för kommuner och polisgäng uttalade attutan västar – inga klubbar. Payback Sverige har i samarbete med olika klubbar mycket framgångsrikt bemött dessa åtgärder och i åtta olika fall samt i riksdagen fått svenskt rättsväsende att ta ställning för att ett västförbud är olagligt och strider mot den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Så hut gick inte hem med att avskaffa västar och därmed i förlängningen ryggmärkeskulturen i första skedet.

När nu Polisgängen uttalar sig enligt ovan förvandlar de också ärendet omkring Hells Angels MC Karslstad från ett ärende kring klubbhusets fortsatta öde till ett prejudicerande ärende med största betydelse för hela bikerkulturen och ryggmärkesklubbarna! För uttalandet påvisar att det inte är en tillfällighet att polisgängen lagt så stor möda att olaga påverka såväl Kungsbacka som Karlstads kommun att säga upp hyresavtalen respektive inköpa klubbfastigheten fast laga stöd inte föreligger i något av fallen.

Att beröva klubbarna klubbhusen är således ett systemtiskt och strategiskt instrument som polisgängen framöver ämnar fortsätta att arbeta för. Det innebär i sin tur att ärendet kring Karlstadsfastigheten blir av yttersta vikt för bikerkulturen då det kan sägas vara dels ett pilotfall, ett fall med största vikt för kommande ärenden och dels troligen det mest väldokumenterade fallet genom bikerhistorien i Sverige då kommun och polisgäng så öppet berättat om de olagliga elementen kring köpet. Vi pratar då om polisgängets rekommendation och att de anvisat kommunen att köpa fastigheten samt att aktörerna pratat öppet och vidlyftigt omkring de olika lagbrytande elementen i ärendet samt de olika personernas medverkan.

Fallet kan därför sägas bli prejudicerande framöver för huruvida polisgängen därvid bedömer om det är en framkomlig väg att beröva klubbarna lokalerna. Utgången av ärendet är därmed oerhört viktig för hela bikerkulturen varför även Payback kommer att ha en roll i ärendet. Hur kommer att visa sig senare.

Länk till aktuell artikel:
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.1783034-domstol-granskar-kop-av-ha-gard

Länk till tidigare artikel i ärendet:
http://www.payback.name/?p=10641

SKL:s förbundsjurists uttalande:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/skluttalandefastighetskop.pdf

Länk till Lars Öjestens uttalande:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/utanklubbhusingaklubbar.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin