• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisskolan 1: Kommissarie Sven Lindgren – Om husrannsakan, punktmarkering, störa och förstöra, kroppsvisitation, rekrytering, EU-definition, brottstyper och kommunala fastighetsköp!

Polisskolan 1: Kommissarie Sven Lindgren – Om husrannsakan, punktmarkering, störa och förstöra, kroppsvisitation, rekrytering, EU-definition, brottstyper och kommunala fastighetsköp!

Bakgrund

Payback har under flera års tid skrivit artiklar under epitetet Bikerskolan. Vi går nu vidare och kommer framöver att istället skriva artiklar under rubriken Polisskolan. För att vinna kampen för bikers rättigheter gäller det ju att ständigt förnya sig och utarbeta nya grepp och metoder. Polisskolan är ett sådant nytt grepp och ny arbetsmetod.

Anledningen står att söka i att polisutbildningen fokuserar stort på hur polisen ska arbeta mot mc-klubbar och där vissa metoder som ej har lagstöd likväl får väldigt stor plats i utbildningen och därvid kommer att prägla de poliserna i deras framtida arbeten. Polisutbildningen bygger i väldigt hög grad på egenutarbetat material som är fyllt av fördomar kring bikers men liksom alla andra rapporter från Polisen saknar de tyvärr helt forskningsunder-byggnad och faktahänvisningar.

Därför kommer Payback framöver att direkt genomgå olika polismäns uttalanden i media och påvisa på vilket sätt de är felaktiga eller olagliga och därvid presentera material som direkt påvisar felaktigheterna och olagligheterna i sak. Med andra ord, en sorts utbildning i vad som verkligheten gäller i polisens arbete mot bikers – både vad avser det juridiska som det forsknings- och faktamässiga. En skola för poliser således – Polisskolan. Kan vi utbilda bikers kan vi också försöka utbilda poliser.

Artiklarnas längd beror självfallet på polisens uttalanden i företrädesvis aktuell artikel. Är det många felaktigheter blir vår artikel självklart också lång är det ett fåtal uttalanden blir artikeln därmed kortare.

Artiklarna kommer att publiceras under rubriken Polisskolan (ordningsnummer för artikeln) samt med direkt namn på den polis som uttalat sig så personen har en chans att få gå i svarsmål eller inleda dialog kring vår artikel, vilket vi självklart välkomnar.

Kriminalkommissarie Sven Lindgren

Sven Lindgren är kommissarie vid polisens underrättelseenhet i region Väst och har för vana att uttala sig för Polismyndighetens räkning i exempelvis GP och Expressen.

Nyligen uttalade sig Lindgren i flera stycken kring bikers i en artikel i Expressen med rubriken: Hells Angels expanderar: Så ska polisen stoppa mc-gänget.

Citat och Paybacks Svar!

Arbetsmetoden vi väljer att använda är att citera uttalanden och gå i svaromål direkt under.

1. Husrannsakningar, punktmarkeringar, och underrättelseinformation från hemliga källor. Här är polisens taktik för att stoppa mc-gängen Hells Angels och Bandidos från att begå brott.

2. Polisen jobbar på flera plan för att störa gängen och förhindra deras, enligt polisens uppfattning, brottsliga verksamhet.

3. Husrannsakningar, punktmarkeringar och dialog med nya, potentiella medlemmar är andra metoder, berättar Lindgren.

Payback: Då citat 1-3 berör snarlika uttalanden väljer vi här att bemöta uttalandena kring punktmarkering och att störa under en punkt.

Det finns inget som helst lagstöd för vare sig att punktmarkera någon grupp av individer eller att störa desamma. 

Ann-Charlotte Anevski vid rättssektionen vid Polisen i Skåne har uttalat följande i et svar till Payback angående lagstöd för störa och förstöra-metoden: Några särskilda bestämmelser avseende att “störa MC-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekämpande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmelser som finns i bl.a. Polislagen och Rättegångsbalken.
Se: http://www.payback.name/wp-content/uploads/storaochforstora.pdf 

Polisen fick också nyligen kritik för att ha genomfört kroppsvisitation av biker i JO-ärende 3023-2016. JO och Polismyndigheten konstaterade båda att det faktum att en person tillhör 1 %-miljön inte ensamt kan ligga till grund för en kroppsvisitation och betonade samtidigt att det är viktigt att polisens åtgärder inte uppfattas som utslag av obefogade trakasserier. Det måste finnas en konkret omständighet som ger objektivt stöd for att ett vapen eller något annat farligt föremål kan komma att påträffas vid visitationen.

I lagen medges bara kontroller av enskilda personer om särskilda omständigheter i det enskilda fallet föreligger för att personen kan misstänkas inneha vapen eller andra farliga föremål vid kontrolltillfället. Lagen medger inte systematiska kontroller av kollektiv och ej heller av enskild person om inte särskilda omständigheter talar för att just den enskilt kontrollerade vid just detta tillfället innehar farliga föremål. Således är alla kontroller utefter störa-och-förstöra principen likaväl som utefter ett led i kampen mot organiserad brottslighet olagliga varför polismyndigheterna vid varje kontrolltillfälle av varje enskild biker, där inte särskilda omständigheter föreligger, också begår ett klart och tydligt lagbrott.

Vid en rättslig prövning skulle den ansvariga beslutsfattaren kunna dömas för exempelvis tjänstefel eller för olaga förföljelse eller ofredande. Brottsbalken 20:1 (tjänstefel), Brottsbalken 4:4 b (olaga förföljelse), Regeringsformen 1:1 om att en myndighet måste ha lagstöd för varje insats.

4. – Om det uppstår brottsmisstanke och en förundersökningsledare bestämmer om husrannsakan så letar vi efter det vi ska leta efter, naturligtvis. Ett angreppssätt är lokaler, men det finns mycket annat.

När det gäller husrannsakan säger Rättegångsbalken 28:1, 2 st följande: För att reell husrannsakan skall få ske hos annan än den som är skäligen misstänkt för brottet krävs att brottet har förövats hos honom, att den misstänkte gripits där eller att eljest synnerlig anledning förekommer, att genom rannsakningen föremål, som är underkastat beslag, skall anträffas eller annan utredning om brottet vinnas (1 § andra stycket), det s.k. indikationskravet. Samma sak fastslogs nyligen i det bikerrelaterade JO-ärendet, diarienummer 1839-2016 där polisen kritiserades för att ha genomfört en husrannsakan i en klubblokal utefter att ha stoppat en enskild klubbmedlem.

Polisen kan således inte godtyckligt utan att kunna mer eller mindre garantera att brottslig gärning kan styrkas fatta ett beslut om husrannsakan i lokal.

5. Enligt Sven Lindgren rekryterar gängen just nu nya medlemmar. – De växer i sin egen fart och hastighet. Det är en naturlig rekrytering de håller på med. De rekryterar personer som de vill ha in i organisationen.

När det kommer till rekrytering så har Payback just skrivit om företeelsen varför vi härunder uppmanar såväl läsare som kommissarie Lindgren att läsa igenom och ta till sig artikeln:
http://payback.name/om-bikerklubbarnas-expansion-och-rekrytering-folk-soker-sig-till-bikerklubbarna-for-att-de-ar-trotta-pa-en-varld-i-moralisk-upplosning/

6. Det är uteslutande män som är medlemmar eller vill bli medlemmar i gängen vars verksamhet räknas som organiserad brottslighet, enligt EU:s kriterier. 

EU:s definition har tidigare avvisats av såväl regeringen som Brå då den träffar närmast alla former av nätverk som prövas gentemot definitionen. Forskningen har även visat att familjegrupper som utövar hedersbrott, mobbinggrupper m.fl. Även en statlig utredning har fastslagit att definitionen inte kan användas annat än som en arbetsmodell Sidan 62 i betänkandet, SOU 2000:88: Inom Europeiska unionen används en gemensam arbetsdefinition till stöd för en årlig lägesrapport från medlems-länderna om organiserad brottslighet. Det är egentligen inte fråga om en definition av organiserad brottslighet utan snarare om ett operativt klassifikationsinstrument, som skall vara till hjälp i det praktiska samarbetet för att bekämpa kriminalitet inom unionen.

Se: Omkring EU:s och FN:s definitioner över organiserad brottslighet!

Polisen hänvisar olagligt till en definition över organiserad brottslighet som regeringen avvisat! 

Forskningsstudie totalsågar EU:s definition av organiserad brottslighet då även mobbinggrupper och hedersbrott uppfyller kriterierna!

 7. är ett exempel på där kommunen agerat och försökt fått klubben vräkta från sin lokal på juridisk väg.

När det avser ärendet med Karlstads kommun så var det på polisens olaga uppmaning som kommunen började agera och senare inköpte klubblokalsfastigheten. Polisens uppmaning strider direkt mot regeringsformens 1:a paragraf om att all myndighetsverksamhet ska ha ett direkt lagstöd vilket en sådan uppmaning saknar och därför var olaglig.

För det andra saknade kommunen all form av allmänintresse av klubblokalen vilket Karlstads kommun ett flertal gånger intygat. Att kommunen inte har haft någon förutbestämd användning av lokalen innebär att kommunen saknar ett allmänintresse vilket innebär att köpet var olagligt. 

Staffan Wikell, förbundsjurist på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har pekat ut de kriterier som måste föreligga för att en kommun ska lagligt kunna inköpa en fastighet: Så länge syftet med kommuners köp har ett allmänintresse är det lagligt… Domstolen är hård med att det måste finnas ett tydligt allmänintresse när kommunen köper en fastighet och (Sandvikens kommun, kommunen som var aktuell vid frågeställningen) säger själva att de inte har nytta av en hangar. 
Se: http://www.payback.name/wp-content/uploads/skluttalandefastighetskop.pdf

8. Brottsligheten som gängen enligt Sven Lindgren sysslar med varierar. Den gemensamma nämnaren är pengar.

Detta uppenbara påstående från kommissarie Lindgren saknar alla former av belägg i sak. Polisen har haft fem olika möjligheter när de ställts mot väggen att lägga fram bevis för klubbarnas kriminella status och kapitalt misslyckats. Därför borde de upphöra med att sprida sådan desinformation till medborgare och beslutsfattare då alla har rätt att betraktas som oskyldiga tills dess en laga kraftvunnen dom föreligger. Europakonventionen artikel 6.2. 

Se sammanställningen över Polisens obefintliga belägg för bikerklubbarnas kriminella status:
http://payback.name/vad-bikers-men-inga-andra-vet-polisen-har-inga-som-helst-belagg-for-att-bikerklubbar-ar-kriminella/

Artikellänkhttp://www.expressen.se/gt/hells-angels-expanderar-sa-ska-polis-stoppa-mc-ganget/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin