Polismyndigheten i Västmanland sekretessbelägger lagstridigt JO-svar!

 

JO prövar inte polisens olaga åsiktsregistrering vid Payback Resistance Run!

Det solklara rättsövergreppet med åsiktsregistrering som tongivande element i samband med Payback Resistance Run föranleder ingen prövning av JO efter att polisen inkommit med sitt svar.

Payback Sverige och Advokatbyrån Salmi & Partners har inte kunnat ta del av Polisens svar varför inte kontrollen på allmän landsväg som föranledde trafikkaos och farliga trafiksituationer skulle vara olaga då JO utgallrat polisens svar i ärendet.

Advokatbyrån begärde ut Polisens yttrande men fick till svar från Polismyndigheten i Västerås att handlingarna som rörde polisens insats var sekretessbelagda!

Polisens sekretessbelägger JO-expedierat svar!??

I Polismyndigheten i Västmanlands svar framgår följande: Enligt 18:1 Offentlighet och sekretesslagen gäller sekretess för uppgift som hänförs till verksamhet som syftar till att förebygga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av polismyndighet om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Denna bestämmelse ger möjlighet att sekretessbelägga uppgifter som bland annat rör arbetsrutiner. Polismyndigheten bedömer att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgift angående polismyndighetens insats och förteckning över kontrollerade fordon röjs.

Payback Sveriges kommentar

När det kom till vår kännedom ifråga om JO-anmälan mot polisens Chappeninsats varnade vi just för att i och med att JO med omedelbar verkan utgallrar polisens svar kommer det att vara upp till polismyndigheternas välvilja om olika polisinsatser i efterhand kan granskas. I och med att polismyndigheterna nu väljer att sekretessbelägga sina yttranden så äger vi nu facit. Polisen tillåter ingen granskning av sin verksamhet och vilka uppenbara lögner de använt sig av för att undkomma att bli fällda för den glasklart olagliga kontrollen i samband med Payback Resistance Run 2012 vet vi ännu inte.

Polismyndigheten har sekretessbelagt handlingar som de expedierat till JO!? En företeelse som gör beslutet att sekretessbelägga handlingar som redan använts såsom svar till JO olagligt. Handlingarna är offentliga i och med expedierandet och skall därvid utlämnas!

Att polisen har ett intresse av hemlighålla uppgifter rörande arbetsrutiner såsom olaga åsiktsregistrering förstår  vi mycket väl då sådan registrering är strängeligen förbjuden! Att registreringen därvid skulle orsaka men för polisens fortsatta verksamhet är lika självklart då den som sagt är olaglig och därvid inte skulle kunna fortsätta som tidigare. Att JO köper polisens version och låter ett olagligt beteende fortgå är däremot helt obegripligt och visar att rättsrötan krypit in i ännu ett bo, fått fäste och tagit över boet…

Payback won´t back down

Payback Sverige ger sig aldrig och backar inte. Arbetet med att försöka få ut polisens JO-svar både i samband med Chappeninsatsen och Payback Resistance Run pågår och kommer att fortsätta. I ärendet kring Payback Resistance Run kommer sekretessbeslutet att överklagas och i samband med Chappen pågår polisens sekretessprövning och inget beslut är ännu fattat. Vi informerar efterhand som nya uppgifter framkommer.

Omkring Polismyndigheten i Västmanland

Payback Sverige har under den senaste tiden haft anledning att gång på gång återkomma till Polismyndigheten i Västmanland framförallt på grund av att de vid fyra olika tillfällen agerat utan erforderligt lagstöd eller i direkt strid med lagen. Vi ämnar här räkna upp de olika företeelser som Payback skildrat och som direkt berör Polismyndigheten i Västmanland. Att samma Polismyndighet i Västmanland gör sig skyldig till upprepade lagbrott under en kort tidsperiod är utomordentligt allvarligt och borde föranleda en särskild granskning av Polismyndigheten i fråga, dess arbetsrutiner, metoder och övergripande verksamhet i varje anständig, demokratisk statsbildning!

Polisen publicerade falsk sida i Rebels MC:s namn:
http://www.payback.name/?p=7705

Polisen gör sig skyldig till grundlagsbrott genom att försvåra och försöka förhindra försäljning av Hells Angels-box:
http://www.payback.name/?p=8582

Datainspektionen fastslår att polisen bryter mot lagen samt konstaterar polisiärt metodfel vid registrering av personer:
http://www.payback.name/?p=8592

Polisen sekretessbelägger lagstridigt JO-beslut:
http://www.payback.name/?p=8626

Länk till inlägg kring JO-beslut i samband med polisens Chappeninsats
http://www.payback.name/?p=8318

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin