Polisens satsning mot grov, organiserad brottslighet! Del 1/3

 

proudmember1maljpeg    Proudmember2utmaljpeg

I år kommer vi att dela upp skildrandet av Polisens satsning mot så kallad grov, organiserad brottslighet (GOB) i tre olika delar. I den första delen redovisar vi samt kommenterar de faktiska siffror som redovisas i den aktuella årsredovisningen. I en kommande andra del fokuseras på Ris och Ros vad gäller polisens verksamhet överlag och i den tredje delen tittar vi på polisens prioriteringar.

Rapport utan större mediaintresse

Polisen och de övriga 11 samverkande myndigheterna publicerade under onsdagen den 1 april utan direkt uppmärksamhet i media, fram rapporten över GOB-satsningens resultat för 2014. Borta är numera således de stora mediaspektakel där Rikspolischefen högtidligt överlämnade rapporten till Justitieministern framför ett stort pressuppbåd. Anledningen står säkert att söka i att det blev alltför många påfrestande frågor från mediakåren rörande de klena resultaten. Media har säkert också förstått att satsningen är misslyckad och gör varken till eller från vad gäller den verkliga brottsligheten.

 

Satsningens resultat 2009-2014 i siffror

Område 2010 2011 2012 2013 2014 Jämfö-relse med 2013, %
Resurstimmar, sml 377 000 345 000 435000 410000 385 000 – 6,1 %
Resurstimmar, polis 333 156 265 000 325 000 335000 300 000 – 10,4 %
Aktiva insatser        22        23        17        19         18 – 5,2
Misstänka       310          220       235       630       225 – 64,3
Häktade       160           60        60       105         55 – 47,6
Åtalade         86          133        60        69        141 +104,3
Dömda         63           69        31        56          76 + 35,7
Fängelseår       199          214      124       183        282 + 54,1
Förverkandeyrkanden 46,5 milj  18,5 milj 75,0 milj 45,2 milj    6,2 milj – 86,2
Förv. efter domslut 0,1 milj    1,4 milj 1,2 milj 1,0 milj    3,7 milj + 270

 Kostnader jämfört med resultat

Polisens taxa, beräknad kostnad per polisanställd i timmen är 920 kr. Multiplicerar vi 920 med antalet resurstimmar för samtliga myndigheter (385 000) får vi en kostnad på 354 200 000.

354 200 000 / 76 dömda personer = 4 660 526 kr per dömd person

354 200 000 / 282 fängelseår = 1 256 028 kr per utdömt fängelseår

Summorna verkar tämligen höga för att få en person dömd eller uträknat per utdömt fängelseår. Vi vidhåller att vi tror att ett betydligt bättre resultat hade uppnåtts om polisen istället erhöll summan som förstärkning i linjeverksamheten med uppgift att klara upp en större mängdbrottslighet, våld mot kvinnor i nära relationer samt sexualbrottslighet. Bonusen hade under dessa premisser hade även varit att samhället blivit en betydligt tryggare plats för medborgarna.

Sammanfattning och kortfakta kring satsningens resultat

Åtalade, dömda och antalet fängelseår samt gällande förverkande efter domslut har otivelaktigt ökat fast det i det sistnämnda fallet är en alldeles för låg förverkandesumma för ett års arbete (3,7 milj). På övriga områden som resurstimmar för polisen och sammantaget för de 12 samverkande myndigheterna, misstänkta, häktade och förverkandeyrkanden redovisas negativa siffror.

Anledningen till de positiva siffrorna står att finna i arbetet mot Södertäljenätverket, assistans-bedrägeriarbetet, narkotikaärenden, dopingärenden samt arbetet mot falska fakturor. I alla fall utom ärendet mot Södertäljenätverket har dock arbetet inneburit arbete mot brottstyper och ej mot organiserade nätverk eller liknande.

Har satsningen ett mervärde??

Då polisen ännu inte redovisat någon utredning som visar att satsningen skapat något mervärde avslutar vi genomgången med att reprisera den begäran vi framförde i samband med granskningen av 2013 års GOB-satsning:

Payback Sverige efterlyste redan i samband med 2011 års en analys över om satsningen genererat ett mervärde som inte sedvanligt myndighetsarbete eller den polisiära linjeverksamheten skulle kunna genererat. Vi konstaterar att ännu efter 5,5 års arbete inom ramen för satsningen har ingen sådan adekvat redovisningsmetod utarbetats varför vi nu måste dra slutsatsen att en sådan metod skulle motverka satsningen i det att den direkt skulle påvisa att satsningen överhuvudtaget inte genererar något mervärde!

I 2011 års rapport stod följande att läsa: “Till stor del är den brottslighet och de kriminella personer som utgör insatsernas fokus, redan tidigare uppmärksammade av de samverkande myndigheterna och hade ändå varit föremål för olika brottsbekämpande aktiviteter. I vilken utsträckning det kvantitativa resultatet är ett uttryck för ett mervärde kan ännu inte slås fast!”

Fyra år senare kan vi konstatera att polisen ännu inte lyckats hävda eller lägga fram några som helst belägg för att satsningen skapar ett faktiskt mervärde utöver sedvanlig brottsbekämpande verksamhet – detta trots att polisen redan för fyra år sedan underströk frågeställningen!!!

Vi tvingas därför nu konstatera att polisen högst medvetet inte vill tillskapa en sådan redovisningsmetod att en jämförelse skulle kunna genomföras över om satsningens resultat inte skulle kunnat genereras utefter vanligt polisarbete! Det torde tyda på att satsningen faktiskt inte genererar ett sådant mervärde då det ju knappast behövs någon form av rocketscience för att skapa en jämförelsemodell, eller?

Rapporten

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin