• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen uppger att de arbetar evidensbaserat! Men stämmer det verkligen? Payback går till botten med Polisens arbete mot bikerklubbarna! Del 2/2

Polisen uppger att de arbetar evidensbaserat! Men stämmer det verkligen? Payback går till botten med Polisens arbete mot bikerklubbarna! Del 2/2

Bakgrund

Ordet evidens betyder bevis eller belagd kunskap. Evidens, ofta i sammansättningen evidensbaserad, används när man vill beskriva att något görs efter bästa tillgängliga kunskap.

Polisen brukar berömma sig själva för att de arbetar evidensbaserat det vill säga då utefter de fakta och forskning som finns på ett område. Men stämmer detta verkligen?

Payback ska i denna artikel sätta Polisens påstående gentemot vad fakta och forskning säger på det område som är aktuellt för oss, nämligen vad som utgör evidens vad gäller bikerklubbarnas kriminella status.

Vad säger Polisen om bikerklubbarnas kriminella status?

Polisen har endast fem gånger under 30 års tid av bikerförföljelser ställts mot väggen antingen i juridiska sammanhang eller via skriftliga förfrågningar till högsta ort rörande vilka belägg de egentligen har för bikerklubbarnas kriminella status. I fyra av dessa fall har Payback varit ansvarig för att frågeställningen framförts till Polisen!

Svaren redovisas utförligt via nedanstående länk så här tänker vi bara kort sammanfatta svarens innehåll:

1. I Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr 386-10 tvingades Polisen redovisa vilka belägg de hade för mc-klubbarnas kriminella status. Svaret som gavs var: “Polismyndigheten har använt begreppet “kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”. 

2. Ärendet fortsatte till Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 4450-10 och polisens svar här blev: “Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”.

3.  I ett ärende som ej drevs av Payback som rörde en persons rätt att avtjäna sitt straff med fotboja var polisens belägg för klubbarnas kriminella status:  ”De sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet”.

4. Payback Sverige skickade ett Öppet brev till polisen med vilken rätt de använder begreppet ”kriminella mc-gäng”? Svaret från Rikskriminalens underrättelsesektion blev: Begreppet kriminella MC-gäng är även en direkt översättning av det engelska begreppet “outlaw MC-gangs” (författarens kommentar: Outlaw översätts med fredlös) vilket är det vedertagna begrepp som används av brottsbekämpande myndigheter över hela världen…De brottsbekämpande myndigheterna inklusive Rikskriminalpolisens underrättelsesektion använder sig systematiskt av begreppet kriminella MC-gäng i olika rapporter, lägesbilder etc  som beskriver den organiserade brottsligheten i Sverige.

5.  I december 2016 erbjöd Payback Sverige Polisen 50 000 kronor om de kunde lägga fram otvetydiga konkreta bevis på att någon mc-klubb inom Sverigemodellen är en kriminell organisation. Polisens svar blev: Begreppet “kriminella mc-gäng” saknar legaldefinition. Det kan i vissa fall ha betydelse för utgången av ett brottsmål om brottet utövats i organiserad form eller sammanslutning. Sådan prövning görs av domstol efter att åklagare väckt åtal. Prövningarna görs i varje enskilt fall.

Polisens belägg för klubbarnas kriminella status

Vad säger fakta och forskning kring bikerklubbarnas kriminella status?

Här nedan presenterar vi evidens för att bikerklubbarna inte är kriminella organisationer. Vi hänvisar till:
– 19 olika experters och institutioners uttalanden gällande just bikerklubbarnas kriminella status
– Vad den enda oberoende, statliga forskningsinsitutionen, BRÅ, fastslagit i fyra olika sammanhang
– Vad den statliga Kriminaliseringsinstitutionen fastslog i 13 olika avsnitt i sin utredning rörande mc-klubbarnas kriminella status
– Vad den enda personen som doktorerat på bikerkulturen uttalar kring bikerklubbarnas kriminella status – att forskningen samfällt hävdar att det inte finns något belägg för klubbarnas kriminella status
– Vår internationellt mest erkända Kriminolog, Professor Janne Flyghed uttalar att det finns vaga för att inte säga obefintliga bevis för att bikerklubbarna är kriminella
– Länskriminalchef, Polischef, Chefsåklagare och Kammaråklagare förklarar att Hells Angels MC inte är en kriminell organisation
– Slutligen hänvisar vi till den sammanställning av all adekvat forskning kring bikerklubbar som sammanlagts till ett samlingsdokument över 205 sidor med utförliga källhänvisningar kring varje forskningsarbete – med det gemensamma att de alla fastslår att mc-klubbarna inte är kriminella organisationer.

19 expertaktörers uttalanden kring bikerklubbarnas kriminella status

Vad Brottsförebyggande Rådet i fyra olika uttalanden fastslagit gällande bikerklubbarnas “kriminella” status!

“Kriminaliseringsutredningen” fastslog i 13 olika avsnitt att mc-klubbarna inte är kriminella organisationer! Del 2/2

Bikerforskaren Stig Grundvall: Forskningen hävdar samfällt att det inte finns något belägg för att klubbarnas verksamhet handlar om kriminalitet!

Kriminologiprofessor Janne Flyghed: Vaga för att inte säga obefintliga bevis för att bikerklubbar är kriminella!

Länskriminalchef, Polischef, Advokat, Chefsåklagare och Kammaråklagare – alla förklarar att Hells Angels MC inte är en kriminell organisation! 

Samlingsdokument: Fakta och Forskning om bikers

Slutsats

Vi har nu lagt fram en diger lista över vad som ska läggas i Fru Justitias ena vågskål för att mäta om Polismyndigheten arbetar evidensbaserat. De faktarapporter samt forskningsarbeten vi presenterat har gjorts av statliga myndigheter, doktorer, professorer, statliga utredningar samt av en mängd olika experter inom det juridiska fältet.

Mot detta har vi de fem uttalandena som Polisen tvingats göra under 30 år av förföljelse mot bikerkulturen. Beläggen bygger på vedertaget språkbruk, valt att kalla, sorters under, systematiskt vedertagna begrepp samt svaret att det saknas legaldefinition. Polisen kan således inte presentera ett enda konkret bevis eller belägg för bikerklubbarnas kriminella status när de ställs mot väggen. Absolut ingenting som har någon som helst juridisk bärighet eller relevans att använda för att arbeta mot bikerklubbarna under 30 år. De har således ingenting mer än varianter av språkbruk att lägga i fru Justitias vågskål trots 30 års arbete och förföljelser av bikers. Å detta ska då ställas mot en enig forskningskår som fastslår att bikerklubbarna inte är kriminella organisationer.

Så som svar på frågan om polisen arbetar evidensbaserat utefter föreliggande fakta- och forskning är svaret ett rungande nej! Polisen arbetar helt och hållet utefter ett egenintresse som saknar all form av stöd i forskning och fakta!

Polisen arbetar således Faktaresistent när de vägrar ta till sig föreliggande fakta och forskning men aldrig evidensbaserat!

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin