• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen tvekar nu över lagligheten i fotografering och tar ställning emot en annan polismyndighet!!

Polisen tvekar nu över lagligheten i fotografering och tar ställning emot en annan polismyndighet!!

Idag rapporterar media om ett intressant rättsfall där Payback inte haft någon som helst del men som äger ett intresse i sakfrågan. I samband med en JO-anmälan rörande en insats med visitering och fotografering framförs från Rikspolisstyrelsen tveksamheter över lagligheten med fotografering av personer.

Vi saxar ur artikeln: Dalapolisen har i ett yttrande till JO försvarat agerandet och pekat på att det finns utrymme i lagen att vidta sådana åtgärder inom ramen för särskilda undersökningar och insatser.

Rikspolisstyrelsen anser att fotodokumentation i sådana här ärenden kan vara både lagligt och lämpligt. Men dokumentationen får inte ske under tvång. 

I de aktuella fallen har de klagande uppgett att de först utsatts för tvångsåtgärd, det vill säga kroppsvisitering, och direkt därefter fotograferats. RPS ställer sig nu undrande till om personerna kände sig tvingade till den följande fotograferingen, eller om de insåg att den var frivillig.

Slutsats

Rikspolisstyrelsen går således direkt emot Polismyndigheten i Dalarna som anser att åtgärden i alla delar var laglig. Ett direkt anmärkningsvärt förfarande. Och, Rikspolisstyrelsen medger även att åtgärden kan vara lagstridig vad avser en åtgärd.

Och, det är ju så att vare sig fotografering eller visitering får ske under tvång om mer än en person avses med åtgärden om inte konkreta omständigheter eller omhändertagande föreligger i det enskilda fallet. Payback fick efter masskontrollen i samband med ett mc-evenemang i Svenljunga ett mycket klart mejlbrev från den för insatsen ansvarige kommenderingschefen för insatsen där hon klart och tydligt pekar ut att åtgärderna bara får ske på frivillig basis. Då Rikspolisstyrelsen nu äger kunskap om att Payback fått svart på vitt över lagligheten i åtgärderna ser de sig därför tvungna att backa ett steg i sina uttalanden och faktiskt ta ställning emot en annan polismyndighet. Dokumentation skapar ringar på vattnet…

Aktuell artikel:
http://www.dt.se/brottsplats/1.4206994-rikspolisstyrelsen-tveksam-till-fotografering

Kommenderingschef Lena Matthijs mejlbrev:
http://www.payback.name/?p=3755 

Lagligt och olagligt vid masskontroller – En analys
http://www.payback.name/?p=3802

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin