Polisanmälan inlämnad för insatsen mot MC Sala!

nyannons2jpeg

Anmälan mot Polistillslaget mot MC Sala nu inlämnad!

Polisinsatsen mot MC Sala, söndagen den 12 juli, cirka 01.00–, är nu anmäld till Polisen.

Polisanmälan avser:

– Olaga intrång

– Olaga tvång alt. tjänstefel bestående av obstruktion av fortsatt filmning av polisens agerande

– Brott mot personuppgiftslagen i samband med registrering

– Olaga tvång alt. tjänstefel bestående av olaglig personkontroll

– Olaga frihetsberövande alt tjänstefel bestående av felaktig LOB

– Tjänstefel bestående av framprovokation av polisingripande

SAKEN

Polisen gjorde en insats riktad mot MC Sala varvid en rad olaga åtgärder och/eller insatser verkställdes
enligt nedan.

Marken där polisinsatsen ägde rum är privatägd varför Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m inte är tillämplig. Omhändertagandet och frihetsberövandet av två personer har därvid skett  utan lagstöd, på olaga grund, varvid tjänstefel uppkommit.

Polismännen inträngde på privat område utan att tillåtelse eller brottsmisstanke förelåg och kvarstannade efter att de ombetts lämna området. Polismännen gjorde sig därvid skyldiga till olaga intrång.

Poliserna på plats registrerade uppgifter rörande fordon i strid med Personuppgiftslag 1998:204.

Poliserna på plats begärde legitimation på personer utan att det enligt polismännen förelåg någon brottsmisstanke. Polismännen gjorde sig därmed skyldiga till olaga personkontroll.

Poliserna på plats obstruerade laglig filmning av myndighetspersoner i tjänst genom att rikta om strålkastare så att filmning omöjliggjordes.

Poliserna på plats tillkallade förstärkning vilka var på plats inom ett par minuter. Då piketbussar i   området är stationerade på 1,5 respektive fyra mils avstånd innebar detta att piketstyrkorna i förväg varit  placerade i närområdet och satta i beredskap. Polisen har därvid använt sig av en påstådd kontroll för att kunna använda sig av piketpoliser mot en mc-klubb vilket utgör grund för tjänstefel.

Sanningen om Polistillslaget mot MC Sala:
http://www.payback.name/?p=15889

Sveriges Television bevakar Polisövergreppen mot MC Sala:
http://www.payback.name/?p=15894

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin