• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sveriges utvärdering av Internutredningsavdelningens årsredovisning 2011

Payback Sveriges utvärdering av Internutredningsavdelningens årsredovisning 2011

http://www.youtube.com/watch?v=Ly7AnQkQ2Ik

Den kommande veckan kommer olika inlägg av informationskaraktär att läggas upp på Payback.

Vi vill dock till att börja med informera om att den nya musikvideon för att föra ut Paybacks verksamhet i Norden till allmänheten är gjord av bikern Robert Hervik. L&R

Organisation

Avdelningen för Interna Utredningar (IU) vid Rikspolisstyrelsen har varit verksam i drygt ett år nu och framlade nyligen sin första årsredovisning.

Vi börjar med att presentera lite fakta kring IU. Avdelningen för interna utredningar (IU) inrättades den 1 januari 2011. IU hör ekonomiskt till Huvudkontoret men har i övrigt samma ställning som Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen. Internutredningsverksamheten ska vara fristående från övrig polisverksamhet. Kansliet och en utredningsenhet är placerade i Stockholm. Övriga utredningsenheter är placerade i Umeå, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. All verksamhet är skild från annan polisverksamhet. På tre orter är avdelningen samlokaliserad med åklagarmyndighetens Riksenhet för polismål (RIP).

Bemanning

Avdelningen består av 53 medarbetare varav 13 är civilanställda. Varje internutredningsenhet leds av en enhetschef som är kommissarie. Vid sidan om dessa finns det 31 utredande kommissarier och 8 assistenter fördelade på enheterna.

IU utreder även fall när vissa andra offentliganställda påstås ha begått brott såsom åklagare, domare, ledamöter i t.ex. polisstyrelser, nämndemän, arrestvakter, delgivningsmän och riksdagsmän.

Ärenden

Alla ärenden som kommer in till, eller upprättas vid IU, ska omedelbart överlämnas till åklagare för bedömning av om förundersökning ska inledas och vilka åtgärder som ska vidtas.

Orsak till avskrivning av ärenden

Vanligaste orsaker till avskrivning av ärenden:
– Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats (den
i särklass vanligaste avskrivningsgrunden)
– Det anmälda tjänstefelet är att bedöma som ringa fall och därför inte brottsligt samt
– Det är uppenbart att brottet ej går att utreda. De ärenden som innebär att brott ej kan styrkas.

Fordonskontroller

Sidan 9: I ett antal anmälningar görs gällande att målsäganden blivit kränkt i samband med person- eller fordonskontroll. Ett inte oansenligt antal anmälningar har ett något oklart innehåll. Nästan undantagslöst har åklagaren beslutat att inte inleda förundersökning eftersom gärningen inte är brott eller har förundersökningen sedermera lagts
ned av samma orsak.

Hittegods

Sidan 10: I redovisningen har inte tagits med antalet anmälningar där enskilda anmält att
hittegods eller beslagtaget gods försvunnit eller förstörts.
Beslagtaget gods som försvunnit är t.ex. datorer, smycken, kontanter, narkotika, kläder, en utombordsmotor, moped, mobiltelefoner och olika sorters alkoholdrycker.

Hittegods som försvunnit, skadats eller lämnats ut felaktigt är oftast kontanter eller smycken.

Det alldeles övervägande antalet anmälningar leder inte till någon rättslig åtgärd, det gäller både anmälningar av polisen och av enskilda. Ett av skälen är att det ofta inte går att klara ut klara ut vad som är anledningen till att godset försvunnit.

Av anmälningarna kan inte slutsatsen undgås, att det förekommer brister i hanteringen och förvaringen av beslag och hittegods, i rutiner och i tillsynen över egendom som polismyndigheterna har ansvar för.

Det finns anledning för polismyndigheterna att se över sina handläggningsrutiner och sina förvaringsrutiner och etablera metoder att förebygga att gods försvinner, lämnas ut till felpersoner o.s.v.

IU:s Slutsats

Sidan 12: Ett litet antal anmälningar leder till påföljd och ett fåtal avslutade ärenden resulterar i disciplinära åtgärder efter arbetsrättsliga utredningar vid polismyndigheterna.

Däremellan finns uppskattningsvis cirka 5 500 ärendendär det i de flesta fallen inte inletts förundersökning därför att det inte varit fråga om något brott.

Konkret Resultatredovisning

Så långt information och ord. Låt oss nu titta på den konkreta resultatredovisningen för verksamhetsåret 2011

Ämne Antal % av
Inkomna ärenden 6 376
Ärenden föremål för utredning 7 616 (Mer än 1 brott/ärende)
Antalet polisanställda som varit föremål för anmälan 5 300
Nedlagda ärenden 5 845
Ärenden föremål för förundersökning 4 357
Inledda förundersökningar 1 644
Ärenden redovisade till åklagare    102 1,3 %
Meddelade domar      80 1,05 %
Fällande domar     52 0,68 %

Endast i 1,3 % av fallen har således ärendena redovisats till åklagare varefter i 0,68 % av fallen en fällande dom avkunnats! Ett antal som självfallet inte överensstämmer med den faktiska brottsligheten ibland landets polisanställda!

Payback Sveriges utvärdering

Efter att ha genomgått den första årsredovisningen för IU:s verksamhet kan Payback Sverige bara ännu en gång konstatera att det tidigare kravet vi framfört om en speciell myndighet helt fristående från polisen även fortsatt är ett absolut krav. De resultat som redovisas är närmst identiska med tidigare och framstår fortfarande som ett väldigt dåligt skämt. Internutredningen redovisar fortfarande att ett alldeles för litet antal av alla anmälda fall leder till åtal och rättslig prövning!

Det är inte acceptabelt i ett demokratiskt samhälle att så få anmälningar leder till åtgärder mot de ansvariga. Det är inte heller förenligt med någon form av rättssäkerhet att den egna myndigheten prövar sina egna anställdas brottslighet. Det är suspekt och kommer alltid att vara suspekt och kommer att leda till att alltför många går fria för handlingar som borde bestraffats.

Tittar vi på två huvudexempel som fordonskontroller, som alla inom bikerkulturen vet utförs på olaga grunder och som ett led i en systematisk förföljelse av bikerkulturens medlemmar, så har ”nästan undantagslöst” samtliga ärenden inte lett till några påföljder eller gått vidare till förundersökning. Ett totalt oacceptabelt förhållande då vi sitter på kunskapen och vetskapen om den stora omfattningen av just fordonskontroller som verkställs av polismyndigheterna utan någon form av legal grund!

Tittar vi sedan på beslag och hittegods så kan vi enkelt konstatera att IU inte vågar ta kampen och gå i clinch med polisen. IU säger:  Av anmälningarna kan inte slutsatsen undgås, att det förekommer brister i hanteringen och förvaringen av beslag och hittegods.

Brister?? Det förekommer stölder i större format av en mängd olika typer av hittegods! Stöld är inte en brist i hanteringen! En snattare anklagas väl inte för att bristorsakande åtgärd? Han anklagas för stöld, grov stöld eller snatteri! Och, självklart är inte förhållandet annorlunda om saker försvinner under polisens förvaring. Det är stöld – av vilken form avgörs utefter värdet på det stulna.

Med de ordvalen och den försiktighet IU tassar fram när brott begångna i polisens regi är helt uppenbara så kan vi inte heller någonsin tro att IU kommer att kunna göra jobbet och sätta dit de kriminella brottslingar som uppträder förklädda i polisunform!!

Länk till Internutredningens årsredovisning 2011:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/internutredning2012.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin