Payback Sveriges uttalande angående ekohärvan!

Payback kommenterar normalt sett inte händelser som berör enskilda individers gärningar. Men i fallet med ekohärvan finns ett antal anledningar att likväl gå in och kommentera fallet övergripande.  I fallet förekommer nämligen ett antal märkliga påståenden och försök till kopplingar som bör bemötas.

Angående ”Kopplingar” i fallet

Stigmatiserande försök har under hela fallet försökt göras med att koppla fallet till en specifik mc-klubb. I fallet förekommer tre personer från en mc-klubb och fjorton personer med hemvist inom företagarvärlden. Vad var och en rent logiskt då bör fråga sig är uppenbart vilket förhållande borde vara naturligast om någon nu söker en koppling i fallet: Att fjorton personer skall beräknas vara kopplade till tre eller att de tre personerna istället är kopplade till de fjorton? Hade fallet berört någon annan grupp än en mc-klubb hade kopplingen självklart bestått i att de tre mc-individerna hade koppling till de fjorton företagarna. Således hade löpsedlarna i alla andra fall skrikit ut: Läs om Ekohärvan med kopplingar till den ”kriminella företagarvärlden”.

Individer kan aldrig läggas till grund för en kriminalisering av en grupp!

Så kom vi osökt in på nästa fenomen värt att kommentera i fallet nämligen det stigmatiserade begreppet kriminella. Företagarvärlden kan självklart lika lite kriminaliseras för enskilda individers handlingar som en mc-klubb kan. Hela fallet består av enskilda individer och inte utav grupper med någon tillhörighet som utfört eventuellt brottsliga gärningar. Fokuset är således helt felaktigt.

Jag citerar direkt ur nedan länkade artikel i Aftonbladet:

”Åklagaren har försökt påvisa att den kriminella organisationen spelade en central roll i härvan. Men tingsrätten finner inga bevis för att Hells Angels skulle ha organiserat svartarbetet…Men frågan om medlemskap i ligan är inte relevant för målet, konstaterar tingsrätten”

För att då återknyta till tidigare kommentarer i inlägget. Klubben har ingenting att skaffa med målet. Klubben står inte åtalad i fallet. Enskilda individer står inför rätta i målet men är fortfarande långt ifrån att bli fällda för något brott då ingen dom vunnit laga kraft. Ett faktum som här liksom i alla andra fall alltid är väldigt viktig att ha i minnet.

Hur som haver är det självklart inte så att minoriteten i en grupp styr eller organiserar en verksamhet. Fokuset är felriktat då en eventuell organisering i ett sådant här fall självklart borde utredas med hänsyn till majoritetens tillhörighet och inte utifrån minoritetens tillhörighet. Ett faktum som återigen hade varit självklart om inte minoriteten hade varit just en massmedialt hyperintressant mc-klubb!

För övrigt vill jag här hänvisa till den enda statliga utredning som någonsin företagits rörande Sveriges mc-klubbar nämligen Brottsförebyggande rådets MC-Brott 1999:6. I rapporten fastslås på ett flertal ställen att brottsligheten inom mc-miljön är resultatet av enskilda individers kriminalitet som aldrig kan härledas till klubbarna. Ett faktum som även här är för handen. Skulle någon mc-klubbsmedlem slutligen fällas för brott i samband med ekohärvan så är det också ett solklart fall av enskilda individers brottsliga gärningar och har ingenting med klubben att göra.

Den särskilda satsningen mot grov, organiserad brottslighet är och förblir ett fiasko!

Slutligen vill jag poängtera att rättegången och fallet inte har någonting med de samverkande myndigheternas  särskilda satsning mot organiserad brottslighet att göra. Målet startades upp via en mediaspektakulär razzia i april 2009 och satsningen mot organiserad brottslighet inleddes i september 2009. Den särskilda satsningen är därmed fortfarande ett kapitalt fiasko som inte kan tillgodoräkna sig eventuella resultat ifrån ekohärvan. Kvar står fakta kring satsningen: 56 personer av 313 som var föremål för misstanke har dömts i tingsrätten. Ett procentuellt utfall på 17,9 procent dömda och därav 82,1 procent mot vilka de samverkande myndigheterna misslyckats att lagföra för brott. Och, när det avser förverkande-yrkanden har 100 000 kronor av 46,5 miljoner yrkade av domstol  godkänts vilket utgör endast 2 promille av förverkandeyrkandena!

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13084580.ab

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4526251

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=99062318120.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050124/f6dbda9ec98d5595541ead6e4a71a8c5/99062318120.pdf

Och för övrigt anser jag att alla Nordens bikers skall bojkotta Norway Rock Festival på grund av det beslutade västförbudet!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin