• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige skickade återigen Öppna brev med frågor till Justitieministern och Rikspolischefen!

Payback Sverige skickade återigen Öppna brev med frågor till Justitieministern och Rikspolischefen!

nyannons2jpeg

Payback Sverige skickade i slutet av november/början av december 2014 var sitt Öppet Brev med frågeställningar till Justitieministern samt till dåvarande Rikspolischefen och önskade svar på ett antal frågeställningar.

Då vi ännu inte erhållit några svar sände vi idag återigen mejlbrev till Rikspolischefen och Justitieministern. Läs skickade frågeställningar här nedan:

Öppet Brev till Polismyndigheten!

1. JO-beslut omkring polisens fotoförbud

JO har fastställt att Polismyndigheter endast äger rätt att fotografera personer, västar m.m i samband med gripande och liknande åtgärder. Under alla andra omständigheter räknas fotografering såsom ett tvångsmedel som kräver de utsattas samtycke.

Polismyndigheterna har likväl i minst sex olika ärenden, samt i ytterligare ett ärende som handlagts av JK, klandrats och erhållit kritik för att utan lagstöd ha fotograferat personer och mc-västar.

Ärendena ifråga har ämbetsberättelseplats alternativt diarienummer: JO 1999/2000 s. 91, JO 2004/05 s. 98 och JO dnr 2366-2007 samt JK dnr 1002-00, JO 3445-2011, JO 3446-2011 samt JO 586-2012.

Frågeställning:

Av vilken orsak väljer Polismyndigheterna att i strid med tillsynsmyndigheternas beslut, kritik och klander likväl fortsätta med att fotografera personer och mc-västar?

—————————————————————-

2. JO-beslut och skadeståndsyrkande

JO kritiserade i maj 2013, polisens åtgärder och insatser i sju avsnitt i ärendet kring Punisher MC:s julfest, diarienummer: 586-2012. Polisen kritiserades i följande delar:

– Polismyndigheten har inte presenterat några skäl för kvarhållandet av de ifrågavarande personerna under insatsens första timme. De skäl som anförts för kvarhållandet kan inte avse dessa personer. Kvarhållandet av personer som befann sig utanför klubbhuset saknade därför rättslig grund.

– Åtgärden att fotografera personerna saknar också rättslig grund då en sådan fotografering omöjligt kan ha erfordrats för vinnande av utredning av brott!

– Det framstår även som oproportionellt att mitt i vinternatten låta personer sitta  på marken under en så lång tidsrymd som i förevarande fall. Det vill säga, utan överdragskläder i temperatur mellan 0 och +3, beordras sitta emellan 1.45 minuter och upp till 3.30 minuter. Åtgärden strider således mot polislagen 8, den så kallade behovs- och proportionalitetsprincipen.

– Polisen har inte heller kunnat redovisa någon dokumentation rörande användandet av pepparsprej mot ett flertal personer.

– Förutom en kort notering av omhändertagande för avvisande och/eller avlägsnande från området, har polisen inte uppvisat någon särskild dokumentation rörande åtgärden trots att kopior från polismyndigheten rörande insatsen begärts in av JO.

– Polisen har uppgivit att handfängsel använts mot två personer samt hänvisat till protokoll. Trots JO:s begäran har dock inte heller i detta fall JO tillställts begärda dokument.

– En tredje person handfängslades under hela perioden för insatsen. Polisen har inte ens kommenterat denna insats varför de inte heller under denna punkt inkommit med begärd dokumentation till JO.

Payback Sverige har för de utsatta personernas räkning begärt skadestånd från Polismyndigheten på ett sammanlagt belopp överstigande en miljon kronor. Polismyndigheten i Skåne samt Rikspolisstyrelsen har efter över 8 månaders behandlingstid svarat att de ej har för avsikt att utbetala något som helst skadestånd då de bedömer att de inte gjort några faktiska fel.

Frågeställning:

Varför väljer Polisen, i fallet kring julfestdeltagarna att sätta sig över JO:s, tillsynsmyndighetens, beslut och kritik i sju avsnitt, att vägra utbetala skadestånd till de drabbade personerna?

——————————————————————————

3. Legaldefinition – kriminell organisation

Regeringen avvisade i samband med propositionen och antagandet av Rambeslut mot organiserad brottslighet, 2007/08:144, att införa en legaldefinition över vad som kan utgöra organiserad brottslighet. Skälet var att en legaldefinition som inte förutsatte att en konkret, straffbar gärning begåtts inom ramen för organisationens verksamhet ansågs strida mot svensk rättstradition och rättssäkerhet och därvid inte var förenlig med regeringsformen och Europakonventionen.

Ett problem med den vida definition som ställs upp i de internationella konventionerna är att den täcker in allt från italienska maffiasyndikat till två inbrottstjuvar som driver en fönsterputsfirma (Brå 2012:13 s. 332). Ifrån Statens offentliga utredningar 2014:63 Organiserad brottlighet

I en artikel nyligen i Expressen uttalade dock Lars Öjelind, Rikskriminalens biträdande chef, sig enligt följande: Genom att de har den här enprocents-beteckningen så klassar andra länder och Europol dem som kriminella. Då gör vi också det.

Frågeställning: Varför väljer Polismyndigheterna att ställa sig över Regering och Riksdag och bortse från det faktum att Regeringen avvisat att införa en legaldefinition då en sådan dels strider mot grundlagen och europakonventionen och dels förutsätter en kriminalisering av grupper utan att konkret brottslighet kunnat bindas till gruppen?

——————————————————————–

4. Brå-rapporten MC-Brott 1999:6

Justitiedepartementet gav 1997 Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i uppdrag att utreda mc-klubbarna. Syftet med rapporten var att ge en bred kunskapsöversikt över fenomenet ”mc-gäng”.

Vi citerar de tre viktigaste slutsatserna från rapporten:

Sidan 8: …så begås merparten av vad som brukar kallas mc-relaterad brottslighet endast av någon eller några medlemmar. Dessa mindre grupper agerar ibland tillsammans med personer utanför gängen. Enligt KUT ska mc-gängen alltså inte förstås som brottsorganisationer i traditionell mening”.

Sidan 30:” I material hos Rikskriminalpolisen i Sverige, framstår inte mc-gängen som brottsorganisationer av klassiskt snitt. Organiserad brottslighet sägs dock förekomma. Det kan till exempel handla om att grupper av medlemmar – ibland tillsammans med personer utanför gängen – ägnar sig åt illegal verksamhet. Men den grupp som ägnar sig åt organiserad brottslighet är i sådana fall inte liktydigt med mc-gänget”.

Sidan 32: KUT:s (Kriminalunderrättelsetjänstens antagande att mc-gängen inte är brottsorganisationer utgår från följande: Det finns ingenting som tyder på att profiten av den brottslighet som medlemmarna begår tillfaller gruppen (mc-klubben). Istället tycks denna delas mellan medlemmen och de som eventuellt har deltagit. Av övriga kan en del varit medlemmar av gänget andra inte. 

Rapporten erhöll nästan ingen som helst publicitet vid publicerandet och har även senare endast vid ett fåtal tillfällen benämnts. Detta trots att Brottsförebyggande Rådet är en myndighet som kan sägas vara den enda instans i Sverige som bedriver aktiv forskning och på vetenskaplig grund tar fram fakta kring brottsligheten i Sverige.

Frågeställningar:

Sveriges Regering beställde via Justitiedepartementet en rapport från BRÅ rörande fenomenet mc-gäng. Rapporten fastslog att brottsligheten inom mc-miljön utfördes av enskilda medlemmar som tillsammans med någon medlem och/eller personer utanför mc-miljön begick brott. Rapporten baserade slutsatserna direkt på de uppgifter de fick tillgång till av KUT, (Kriminalunderrättelsetjänsten).

Varför har polisen i alla år därefter underlåtit att rätta sig efter de slutsatser som rapporten kom fram till och istället fortsatt att driva en medial hetsjakt på mc-klubbar i termer av kriminella mc-gäng, kriminella näverk, kriminella mc-klubbar?

Varför sätter sig Polismyndigheterna över de fakta, den forskning och vetenskap som BRÅ står för och arbetar i direkt motsatt riktning mot mc-klubbarna istället för mot de enskilda personerna inom kulturen som begår brott?

————————————————————— 

5. Brottstyper

Biträdande Chefen för Rikskriminalen, Lars Öjelind har i Expressen uttalat sig om att mc-klubbar sysslar med narkotika, utpressning med flera brottstyper. Självklart uttalar ingen så allvarliga beskyllningar utan att ha klara och ovedersägliga bevis på att just klubbarna och inte enskilda medlemmar sysslar med sådan verksamhet.

Frågeställning:

Med tanke på ovanstående slutsatser ur BRÅ:s rapport MC-Brott 1999:6, att det är enskilda medlemmar som begår brott och icke klubbarna, men även på grund av Öjleinds uttalande skulle vi därför vilja fråga:

Vilka domslut stödjer Polisen sig på som direkt fastslagit att en mc-klubb har beslagtagits med att ha planerat, hanterat och även erhållit vinsten av sådan verksamhet som narkotika och utpressning?

——————————————————————————-

6. Bikerregister

Payback Sverige har såsom företrädare för 208 stycken personer lämnat in en registerkontrollsanmälan till Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN),diarienummer: 1197/2014 – 1404-2014. SIN kommer samtidigt också att utreda förekomsten och legaliteten i det så kallade ”Bikerregistret” vars förekomst bekräftats av Professor Leif G W Persson i direktsänd TV genom uttalandet: Vi har en motsvarande sån där (apropå register kring romer) över landets mc-busar och det är också så att deras minderåriga barn har hamnat där.

Se: http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/leif-gw-persson-jag-har-alltid-varit-religi%C3%B6s-2457272

Frågeställning:

Kan Polisen här och nu bekräfta Polisprofessor Leif G W Perssons uppgifter om förekomsten av ”Bikerregistret” och att registret också upptar minderåriga barn?

————————————————————————-

7. Dialog och direkta förhandlingar

Är Rikspolisstyrelsen och Rikskriminalpolisen beredda att gå in i en direkt dialog och föra direkta förhandlingar med företrädare för Payback Sverige? 

Avsikten med dialog och förhandlingar skulle vara att lösa de uppkomna juridiska mellanhavandena mellan bikerkulturen och Polisväsendet samt för att förbättra klimatet mellan bikers och Polisväsendet.

———————————————————————————————————

Öppet brev till Justitieministern

1. Icke skyddsvärda grupper?

Den förre Justitieministern Beatrice Ask uttalade sig i termer av ”icke skyddsvärda personer” när det avsåg bikers och bikerklubbar i Sverige i samband med presenterandet av ett förslag om att förenkla vräkning av oönskade hyresgäster. 

Uttalandet var utformat enligt följande: Det besittningsskydd för lokalhyresgäster som finns i dag ska inte gynna grupper som inte är skyddsvärda. Vi vill göra det lättare att säga upp hyresgäster med koppling till grov organiserad brottslighet, säger justitieminister Beatrice Ask.
Se: http://www.regeringen.se/sb/d/18793/a/244935

I Regeringsformen 1:2 står bland annat följande: Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet… Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden … Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället.

Frågeställningar:

Anser du såsom Justitieminister det vara ett korrekt förhållande att en Justitieminister uttalar sig i termer av ”icke skyddsvärda grupper”?

Är detta uttalandet något som den nytillträdda regeringen ställer sig bakom eller tar avstånd ifrån?

———————————————–

2. Utökade befogenheter för Justitieombudsmannen?

JO har fastställt att Polismyndigheter endast äger rätt att fotografera personer, västar m.m i samband med gripande och liknande åtgärder. Under alla andra omständigheter räknas fotografering såsom ett tvångsmedel som kräver de utsattas samtycke.

Polismyndigheterna har likväl i minst sex olika ärenden, samt i ytterligare ett ärende som handlagts av JK, klandrats och erhållit kritik för att utan lagstöd ha fotograferat personer och mc-västar.

Ärendena ifråga har ämbetsberättelseplats alternativt diarienummer: JO 1999/2000 s. 91, JO 2004/05 s. 98 och JO dnr 2366-2007 samt JK dnr 1002-00, JO 3445-2011, JO 3446-2011 samt JO 586-2012.

JO kritiserade i maj 2013, polisens åtgärder och insatser i sju avsnitt i ärendet kring Punisher MC:s julfest, diarienummer: 586-2012. Polisen kritiserades i följande delar:

– Polismyndigheten har inte presenterat några skäl för kvarhållandet av de ifrågavarande personerna under insatsens första timme. De skäl som anförts för kvarhållandet kan inte avse dessa personer. Kvarhållandet av personer som befann sig utanför klubbhuset saknade därför rättslig grund.

– Åtgärden att fotografera personerna saknar också rättslig grund då en sådan fotografering omöjligt kan ha erfordrats för vinnande av utredning av brott!

– Det framstår även som oproportionellt att mitt i vinternatten låta personer sitta  på marken under en så lång tidsrymd som i förevarande fall. Det vill säga, utan överdragskläder i temperatur mellan 0 och +3, beordras sitta emellan 1.45 minuter och upp till 3.30 minuter. Åtgärden strider således mot polislagen 8, den så kallade behovs- och proportionalitetsprincipen.

– Polisen har inte heller kunnat redovisa någon dokumentation rörande användandet av pepparsprej mot ett flertal personer.

– Förutom en kort notering av omhändertagande för avvisande och/eller avlägsnande från området, har polisen inte uppvisat någon särskild dokumentation rörande åtgärden trots att kopior från polismyndigheten rörande insatsen begärts in av JO.

– Polisen har uppgivit att handfängsel använts mot två personer samt hänvisat till protokoll. Trots JO:s begäran har dock inte heller i detta fall JO tillställts begärda dokument.

– En tredje person handfängslades under hela perioden för insatsen. Polisen har inte ens kommenterat denna insats varför de inte heller under denna punkt inkommit med begärd dokumentation till JO.

Payback Sverige har för de utsatta personernas räkning begärt skadestånd från Polismyndigheten på ett sammanlagt belopp överstigande en miljon kronor. Polismyndigheten i Skåne samt Rikspolisstyrelsen har efter över 8 månaders behandlingstid svarat att de ej har för avsikt att utbetala något som helst skadestånd då de bedömer att de inte gjort några faktiska fel.

Frågeställning: 

Är regeringen beredd att verka för att ge JO utökade verktyg och sanktionsmöjligheter så JO inte bara är en tandlös tillsynsmyndighet utan makt att sätta emot när en part upprepade gånger bortser från JO:s kritik, klander och beslut?

————————————————

3. BRÅ-rapporten MC-Brott 1999:6

Justitiedepartementet gav 1997 Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i uppdrag att utreda mc-klubbarna. Syftet med rapporten var att ge en bred kunskapsöversikt över fenomenet ”mc-gäng”.

Vi citerar de tre viktigaste slutsatserna från rapporten:

Sidan 8: …så begås merparten av vad som brukar kallas mc-relaterad brottslighet endast av någon eller några medlemmar. Dessa mindre grupper agerar ibland tillsammans med personer utanför gängen. Enligt KUT ska mc-gängen alltså inte förstås som brottsorganisationer i traditionell mening”.

Sidan 30:” I material hos Rikskriminalpolisen i Sverige, framstår inte mc-gängen som brottsorganisationer av klassiskt snitt. Organiserad brottslighet sägs dock förekomma. Det kan till exempel handla om att grupper av medlemmar – ibland tillsammans med personer utanför gängen – ägnar sig åt illegal verksamhet. Men den grupp som ägnar sig åt organiserad brottslighet är i sådana fall inte liktydigt med mc-gänget”.

Sidan 32: KUT:s (Kriminalunderrättelsetjänstens antagande att mc-gängen inte är brottsorganisationer utgår från följande: Det finns ingenting som tyder på att profiten av den brottslighet som medlemmarna begår tillfaller gruppen (mc-klubben). Istället tycks denna delas mellan medlemmen och de som eventuellt har deltagit. Av övriga kan en del varit medlemmar av gänget andra inte. 

Frågeställning:

Sveriges Regering beställde via Justitiedepartementet en rapport från BRÅ rörande fenomenet mc-gäng. Rapporten fastslog att brottsligheten inom mc-miljön utfördes av enskilda medlemmar som tillsammans med någon medlem och/eller personer utanför mc-miljön begick brott. Rapporten baserade slutsatserna direkt på de uppgifter de fick tillgång till av KUT, (Kriminalunderrättelsetjänsten).

Varför har regering och riksdag i Sverige därefter aldrig låtit rapportens slutsatser bli vägledande för alla myndigheters och beslutsfattares arbete mot bikermiljön?

Varför sätter sig Regering och Riksdag över de fakta som Brå fastslog i rapporten (att det är enskilda individer inom bikerkulturen som begår brott utan inblandning av klubbarna) och inriktar såväl polisens som övriga statliga myndigheters arbete mot individerna som begår brott istället för mot mc-klubbarna?

———————————————–

4. Kan regeringen tänka sig att styra upp polisens verksamhet via det årliga regleringsbrevet till att riktas emot verklig brottslighet, inklusive självklart enskilda individers brottslighet inom bikerkulturen, utefter slutsatserna i BRÅ-rapporten MC-Brott 1999:6?

———————————————–

5. Är regeringen beredd att delta i eller medverka till att öppna upp för en dialog med direkta förhandlingar mellan företrädare för regeringen, polisen och Payback Sverige?

Avsikten med dialog och förhandlingar skulle då vara att lösa de uppkomna juridiska mellanhavandena mellan bikerkulturen och Polisväsendet samt att förbättra klimatet mellan bikers och Polisväsendet.

 

Länk till artikel kring Öppet brev till Polisen:
http://www.payback.name/?p=14641

Länk till artikel kring Öppet Brev till Justitieministern:
http://www.payback.name/?p=14636

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin