• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Nu ställer vi politikerna mot väggen!Payback Sverige har skickat bikerpolitisk Valenkät till de politiska partierna!

Nu ställer vi politikerna mot väggen!Payback Sverige har skickat bikerpolitisk Valenkät till de politiska partierna!

Payback Sverige har skickat Valenkät till de politiska partierna!

Payback Sverige har nu skickat mejl till samtliga riksdagspartier och därutöver Feministiskt Initiativ med direkta frågor kring synen på bikerklubbar och liknande företeelser, en Valenkät.

Partierna som  erhållit enkäten:
– Moderaterna
– Centerpartiet
– Liberalerna
– Kristdemokraterna
– Socialdemokraterna
– Miljöpartiet
– Västerpartiet
– Sverigedemokraterna
– Feministiskt Initiativ

Varför Feministiskt Initiativ? Jo, för att det är det enda partiet utanför riksdagen som till detta valet har realistisk om än minimal möjlighet att nå upp till 4 %-spärren då de har över 2 % i opinionsmätningarna.

Varför skickar Payback Sverige Valenkäten?

Payback Sverige är en opolitisk och partipolitiskt neutral organisation. Genom att skicka ut en Valenkät samlar vi in svaren och därefter kan var och en person ta ställning och avgöra själva hur de vill rösta utefter de olika partiernas svar på enkäten kring bikerkulturen.

För Paybacks del kan det även vara nyttig information att se hur de olika partierna resonerar för det framtida arbetet.

Vilka frågor har ställts till partierna?

Frågorna som ställts till samtliga partier är följande:

1. Anser ert parti att de multiinternationella mc-klubbarna Hells Angels MC och Red Devils MC är kriminella mc-gäng/organisationer? Frågan kan bara besvaras med Ja eller Nej.

2. Utefter vilka konkreta bevis har ni svarat ja på fråga 1?

3. Vill ert parti verka för ett förbud mot mc-klubbarna i fråga 1 eller mot andra mc-klubbar?

4. Vill ert parti införa ett förbud mot mc-västar på allmän plats?

5. På vilka grunder vill ert parti verka för ett förbud mot mc-väst på allmän plats?

6. Polisen har för vana att ofta stoppa mc-klubbar och enskilda medlemmar för kontroller och kroppsvisitationer utan att någon brottsmisstanke föreligger utefter sin störa-och-förstöra taktik. Anser ni detta vara korrekt polisarbete och i så fall utefter vilka grunder?

7. All oberoende forskning kring mc-klubbar hävdar entydigt att mc-klubbarna inte är kriminella organisationer och att brottsligheten inom bikervärlden begås av enskilda medlemmar tillsammans med utomstående personer. Se Payback Sveriges Fakta- och forskningssammanställning: http://payback.name/wp-content/uploads/faktaforskning.pdf

Payback kräver att Riksdagen/Regeringen omedelbart tillsätter en oberoende sanningskommission att utreda bikerklubbarnas juridiska status och att myndigheterna därefter fullt ut accepterar konsekvensen av utredningarnas slutsatser. Är ert parti beredd att medverka till att en sådan sanningskommission kommer till stånd?

8. Regeringen har en årlig möjlighet att via Regleringsbrevet rikta och styra Polismyndighetens arbete mot olika brottsspecifika grupper eller brottstyper m.m. Är ert parti beredd att medverka till att påverka regeringen så att polisarbetet läggs om från mc-klubbar till att istället omfatta sådana brottstyper och grupper som de facto idag hotar hela samhällssystemet?

Specialfrågor

Till tre olika partier har också ställts följdfrågor på grund av händelser, uttalanden eller motioner som lagts under valperioden:

Till Vänsterpartiet har följande fråga ställts:

Kommunalrådet Mikael Larsson (V) i Överkalix delade ett Facebookinlägg som presidenten i Hells Angels MC Luleå gjort. Inlägget handlade om att en vän fått stulit en buss med dyrbara verktyg inuti. Distriktsstyrelsens ordförande i Vänsterpartiet, Nina Berggård fördömde genast Larssons medkänsla och hjälpsamhet genom att bland annat uttala att vi, Vänsterpartiet, ska inte beblanda oss med Hells Angels. Se artikel

Anser ni att Berggårds yttrande står i samklang med regeringsformens 1:2 (grundlagens) skrivningar?:

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet…

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.               

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. 

Till Moderaterna har följande fråga ställts:

Förra Justitieministern Beatrice Ask talade om ”icke skyddsvärda personer” i samband med rättstvisterna kring Hells Angels MC Karlstads hyreskontrakt med Karlstads Kommun. Det fanns ingen tvekan på grund av tidsskedet att hon därvid avsåg mc-klubbar i första hand. Delar ni som parti åsikten att mc-klubbar består av personer som icke är skyddsvärda?
Se: http://www.payback.name/wp-content/uploads/ickeskyddsv%C3%A4rda.pdf

Till Sverigedemokraterna har följande fråga ställts:

Sverigedemokraterna har i ett flertal år lagt motioner om Diko som enkelt innebär ett förslag om att kunna åtala och döma enskilda personer utan att han fällts för något brott. Det ska räcka med att personen ”uppvisar ett kriminellt mönster av deltagande i en kriminell organisation”.

Vår fråga är: Finns det någon mc-klubb som ni anser uppfyller kriterierna för att utgöra en ”kriminell organisation” och vars medlemmar därför riskerar att fängslas utefter medlemskap? Vid svar ja ange vilka mc-klubbar ni anser uppfyller kriterierna.

”Diko”Motion till riksdagen 2017/18:893 https://data.riksdagen.se/fil/AB297E6D-CF7D-4B8E-9ACF-424381E9BAE9


 

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin