Payback publicerar och vägras publicera genmäle i stängselärende!

rdgenmale

 blt1

Bakgrund

Karlskrona Kommun driver ett ärende kring mc-klubben Red Devils instängsling av klubbhuset som kommunen menar är olaglig. I första instansen, Länsstyrelsen, fick klubben rätt då kommunen missat att rikta vitesföreläggandet till en eller flera juridiska personer vilket lagen föreskriver. Känns misstaget kanske igen utefter Karlstads-ärendet?? Det är inte lätt att följa lagen för kommunerna när polisen hårt flåsar i nacken…

Till saken hör att en enskild medlem äger båda fastigheterna runt klubbhuset och att stängslet inte utestänger medborgare att beträda marken då porten hålls öppen.

Nåväl, Bleking Läns Tidning var snabba att ta ställning för kommunen i sak bland annat genom ovanstående artikel. Payback begärde och fick genmäle i första ledet men beviljades inte förnyat genmäle efter chefredaktörens svar. I det andra fallet ligger förklaringen självklart i att vi direkt hänvisade till det regelverk som ska styra mediarapporteringen och överbevisade tidningen om att de överträtt sina befogenheter vad gäller demoinseringen medialt av mc-klubben. Här nedan följer Payback Sveriges båda genmälen i sak samt ovan illustreras genmälet i BLT.

Genmäle 1 till artikeln ”MC-stängsel politiskt farligt” (Genmäle 1)

BLT/Sydöstran publicerade lördagen den 23:e november en artikel rörande Red Devils MC i Tving och ett påstått olagligt stängsel. Vi måste såsom juridiskt ombud för klubben i ärendet ställa oss frågan om det verkligen är en tidnings syfte att föregripa en rättslig prövning av ett ärende genom att skriva att ett stängsel är olagligt. Strider inte ett sådant påstående gentemot de etiska reglerna för press, radio och tv i det påståendet är såväl osakligt som partiskt?

Media har i saken noggrant och omsorgsfullt undvikit att granska fakta i ärendet liksom att publicera sådana entydiga fakta. För sanningen är att en person som är medlem i klubben bevisligen är lagfaren ägare till båda fastigheterna i ärendet. Det är fakta som enkelt går att kontrollera via lantmäteriet.

Frågan alla då bör ställa sig är: Hur kan stängslet bryta mot Plan- och bygglagen när samma person äger båda fastigheterna ifråga och då dessutom allmänheten har fri tillgång till området då porten till stängslet hålls öppen?

En annan fråga rör tidningens rubriksättning som vid publiceringen var: MC-stängsel politiskt farlig. Vi ställer oss väldigt negativa samt frågande till rubriken då det ur artikeln framgår att ingen hotats vilket rubriken ger ett tydligt budskap om. För hur kan ett ärende vara politiskt farligt om inte någon hotats? Rubriken är uteslutande satt för att stigmatisera klubben genom att antyda att klubben skulle ha hotat enskilda tjänstemän eller nämnden som helhet vilket helt saknas fog för och därmed också är helt felvisande.

Slutligen vill vi också anmärka på att tidningen i artikeln skriver ”på grund av den kriminella verksamhet som förknippas med mc-klubben som är i lokalen”. Om en tidning på så vis påstår att en mc-klubb bedriver kriminell verksamhet måste ju tidningen med enkelhet kunna besvara följande frågeställning och därpå ge oss genmälesrätt i saken:

Kriminell verksamhet – Exakt vilken kriminell verksamhet hänvisar BLT som klubben bevisligen beslagtagits med? BLT måste ju för att kunna framföra en sådan åsikt medialt också tvunget sitta på bevis för verksamhet som går att leda tillbaka till klubben och där det tydligt framgår att klubben såsom förening planerat, fattat beslut, verkställt samt också njutit vinsten av verksamheten. Vi emotser med största intresse vilken information BLT besitter för detta för att därefter ånyo gå i genmäle.

Med vänlig hälsning

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

————–

Genmäle 2: Förnyat genmäle rörande Red Devils MC:s stängsel m.m

Vi anser att BLT:S skrivning ”Det olagliga stängslet kring mc-gängets klubb i Tving” inte följs av något förtydligande att så skulle vara kommunens mening att stängslet är olagligt utan skrivningen innebär utefter texten att det är tidningens ståndpunkt att stängslet är olagligt.

Oavsett dock vilken part som menar att stängslet är olagligt utgör inte heller påståendet fakta utan är bara just en åsikt. De etiska reglerna som skall styra mediarapportering kräver att all nyhetsförmedling ska vara korrekt och allsidig samt att nyhetsorganet ska iaktta en kritisk hållning till nyhetskällorna samt kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger.

Att såsom BLT i artikeln bara referera till Kommunens utsagor är inte korrekt. BLT äger en skyldighet att på egen hand granska och kontrollera parternas utsagor vilket ej gjorts i frågan kring om stängslet är olagligt eller ej. Fakta säger entydigt att stängslet går över två tomter till vilka samma person är lagfaren ägare. Att redogöra för dessa omständigheter hade utgjort korrekt fakta i saken och uppgifterna hade på enkelt sätt kunnat införskaffats via Lantmäteriet.

Vidare. Det faktum att BLT tidigare använt sig av begrepp som ej har täckning i verkligheten såsom ”kriminellt mc-gäng” bildar inget prejudikat att så även är godtagbart framöver. De etiska reglerna säger att ett nyhetsorgan ska ”Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats”.

Regeln innebär att varje enskild gång tidningen publicerar ett liknande uttryck ska de ha granskat om fakta och forskning ger belägg för saken, vilket de inte ger i detta fall. Den enda oberoende forskning som finns på området står Brå för och de har ett flertal gånger i olika rapporter konstaterat att mc-kriminalitet består av att en eller två medlemmar tillsammans med personer utifrån begår brott som aldrig kan ledas tillbaka till klubbarna och att profiten aldrig kommer klubbarna till godo. MC-klubbar är således inga kriminella gäng De är mc-klubbar och inget annat.

De saker ni anför i texten om explosiva varor, narkotika och stöldgods har ännu varken lett till något åtal eller att någon delgivits misstanke och än mindre till någon fällande dom. Enligt svensk lag ska personer betraktas såsom oskyldiga till dess att en dom vunnit laga kraft riktad emot dem. Dessutom kan aldrig enskildas eventuella gärningar någonsin tillåtas spilla över på den grupp eller förening en person tillhör. Jag förmodar att exempelvis BLT knappast skulle uppskatta att bli definierad såsom en kriminell tidning utefter att en enskild anställd skulle göra sig skyldig till en brottslig gärning och lika lite uppskattar självklart en mc-klubb att bli utpekad såsom varande kriminell när en enskild person begått en brottslig handling.

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin