• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Partierna i Danmark har avtalat om att utvidga rockerlagen samt att genomföra 35 mycket allvarliga särbehandlingar av bikers!

Partierna i Danmark har avtalat om att utvidga rockerlagen samt att genomföra 35 mycket allvarliga särbehandlingar av bikers!

 

Det kommer närmare! – Nu har bikerförföljelserna nått Danmark!

Payback Sverige skrev nyligen om det förbud mot ryggmärken samt alla andra former av uttryck för utvalda klubbar för såväl medlemmar som supportrar, turister m.m. i Tyskland.

Nu har tyvärr bikerförföljelserna tagit ytterligare ett steg i ett annat land där det kommer att införas en rad lagar framöver som obstruerar bikers liv samt även besökande bikers. Var? I ett av våra närmaste grannländer – Danmark! Läs alla nedanstående lagar och förslag!

Regeringen har slutit ett avtal med fler partier

Danmarks regering (Venstre, Liberal Alliance och Det Konservative Folkeparti) har slutit ett avtal med Social-demokraterna och Danskt Folkeparti vilket tillsammans ger dem mandat att rösta igenom nedanstående utvidgning av ”rockerloven” samt även tagit fram och överenskommit att iscensätta en rad andra punkter riktade mot bikerklubbar!

Avtalsinnehåll

Avtalet har två delar:

– Partierna förbinder sig att rösta för utvidgningen av den så kallade ”Rockerloven”.

– Partierna förbinder sig att verka för och införa en Bandepakke III, som består av 35 punkter.

Utvidgning av rockerloven

Forslag til lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe. Lovforslaget skal gennemføre Rockerborgsudvalgets anbefalinger (initiativ nr. 4) og fremsættes i indeværende folketingssamling.

Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf mv. Lovforslaget skal gennemføre initiativ nr. 1, 3, 5, 6, 14, 15, 17 og 22 og fremsættes i indeværende folketingssamling.

Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om våben og eksplosivstoffer mv. Lovforslaget skal gennemføre initiativ nr. 2 om opholdsforbud i bestemte områder efter afsoning samt eventuelt initiativ nr. 9 om privates opbevaring af våben, initiativ nr. 10 om sikkerheden i skytteforeninger og initiativ nr. 28 om indsats mod rockeres og bandemedlemmers statussymboler. Lovforslaget fremsættes i den kommende folketingssamling.

Aftalepartierne er enige om, at der skal iværksættes følgende initiativer

Avtalet stadgar även att partierna förbinder sig att genomföra nedanstående 35 punkter!

1. Straffen for lovovertrædelser, hvor der er brugt skydevåben eller eksplosivstoffer på offentligt tilgængelige steder, skal kunne forhøjes med indtil det halve.

2. Personer, som er dømt for banderelateret kriminalitet, skal kunne idømmes forbud mod at opholde sig i bestemte områder. Se vidare villkor under denna punkt – nederst i artikeln!

3. Bandebestemmelsen i straffelovens § 81 a skal udvides, så bestemmelsen også omfatter den kriminalitet, der kan fremkalde en konflikt, ligesom bestemmelsen også skal omfatte grove våbenlovsovertrædelser efter straffelovens § 192 a.

4. I forlængelse af Rockerborgsudvalgets anbefaling til en forbudsordning indføres regler om, at en kommune skal overveje at nedlægge forbud mod, at en ejendom anvendes som samlingssted for f.eks. en rocker- eller bandegruppe, hvis gruppens anvendelse af ejendommen som samlingssted er egnet til at medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende.

5. Det skal fremover ikke være en forudsætning for politiets udstedelse af opholdsforbud eller midlertidige lukning af rockerborge mv. efter rockerloven, at der er tale om et gensidigt opgør, hvor der på begge sider anvendes voldelige midler, herunder skydevåben og eksplosivstoffer.

6. Straffen for overtrædelse af politiets forbud – udstedt i medfør af rockerloven – mod at opholde sig i en bestemt ejendom fordobles til normalt mindst 60 dages fængsel.

7. Politiet skal have større fokus på at modvirke, at lokalområder domineres af rocker- og bandegrupperinger.

8. Der skal etableres en landsdækkende frit lejdeaktion for indlevering af ulovlige våben mv. i forbindelse med ikrafttrædelsen af den kommende fordobling af minimumsstraffen for besiddelse af ulovlige skydevåben mv. i straffelovens § 192 a.

9. Det overvejes i samarbejde med de relevante organisationer på området, hvordan sikkerheden omkring privates opbevaring af våben kan øges, så lovlige våben ikke havner i kriminelle miljøer.

10.Sikkerheden i skytteforeninger skærpes, bl.a. således at alle medlemmer af skytteforeninger, som har adgang til skydevåben, skal være vandelsgodkendt af politiet.

11.Reglerne skal ændres, så overtrædelser af våbenlovgivningen vil fremgå af de private straffeattester i alle tilfælde, hvor overtrædelsen har medført frihedsstraf, rettighedsfrakendelse, anbringelse mv.

12.Politiet skal med afsæt i det nuværende PSP-samarbejde have fokus på at opsøge og beskytte særligt sårbare personer som f.eks. hjemløse mod at blive udsat for pres fra rocker- og bandemiljøet.

13.Borgere, der ønsker at anmelde eller vidne mod rockere og bandemedlemmer, og som har behov for beskyttelse, skal have mulighed for at få udleveret en overfaldsalarm.

14.Straffelovens § 286, stk. 1, skal ændres, således at straffen for systematisk eller organiseret afpresning skærpes med en tredjedel. Det vil bl.a. gælde for grove tilfælde af afpresning, hvor bander systematisk eller organiseret opkræver beskyttelsespenge af forretningsdrivende for at lade dem være i fred.

15.Personer, der er dømt efter bandebestemmelsen, skal ikke kunne prøveløslades, medmindre de deltager i exit-forløb, og det skal fastsættes som et vilkår for den eventuelle prøveløsladelse, at den pågældende fortsætter sin deltagelse i et exitforløb.

16.Ved vurderingen af prøveløsladelse skal tilknytning til en gruppe af personer, der tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet, generelt med afgørende vægt tale imod.

17.Der skal iværksættes et forsøg med GPS-fodlænke baseret på ny teknologi i forbindelse med prøveløsladelse og udgang for indsatte, som har en tilknytning til en gruppe af personer, der tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet.

18.Ledende bandemedlemmer skal så vidt muligt afsone adskilt fra andre medlemmer af den samme gruppering, ligesom der skal ske en skærpelse af disciplinære sanktioner for overtrædelse af ordens- og sikkerhedsmæssige regler i landets fængsler begået af indsatte med en stærkt negativ styrende adfærd.

19.Den nationale rammemodel for exitprogrammer for rocker- og bandemedlemmer skal revideres, så andre end dem, der hos Rigspolitiet er registreret som værende tilknyttet rocker- og bandemiljøet, kan indgå i et exit-program, og der skal udarbejdes en model for håndtering og finansiering af varig relokalisering hos en anden kommune.

20.Personer, der deltager i det nationale exit-program, skal som led i aftalen om gennemførelse af programmet kunne indlevere deres våben uden at blive straffet for ulovlig våbenbesiddelse.

21.Der gennemføres en nærmere undersøgelse af mulighederne for at udvide personkredsen, som kan opnå særlig adressebeskyttelse, til bl.a. rockere og bandemedlemmer, der ønsker at forlade miljøet.

22.Indsatte, som har tilknytning til en gruppe af personer, der tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet, skal underlægges brev- og besøgskontrol i videst muligt omfang og skal under en verserende konflikt afskæres fra at modtage besøg fra personer fra samme rocker- eller bandegruppering.

23.Der nedsættes en arbejdsgruppe, som undersøger mulighederne for i højere grad at udvise udlændinge, der deltager i rocker- og banderelaterede aktiviteter og kriminalitet.

24.Politiets operative efterforskningsenheder styrkes med specialiseret operativ analysekapacitet svarende til 25 årsværk.

25.Politikredsene skal kunne videregive oplysninger fra det automatiske nummerplade genkendelsessystem til andre myndigheder, herunder udenlandske myndigheder.

26.Der foretages et eftersyn af politiets praksis for vandelsgodkendelser af vagter og dørmænd og kontrollen med efterlevelsen af uddannelseskravene med henblik på bl.a. at sikre, at personer, som er tilknyttet rocker- og bandemiljøet, ikke kan udøve kriminelle aktiviteter som vagter eller dørmænd.

27.Den politimæssige tilstedeværelse i forbindelse med, at rockere og bandemedlemmer er samlet til manifestationer eller større arrangementer, som er egnede til at skabe utryghed, skal øges.

28.Muligheden undersøges for at sætte ind mod rockeres og bandemedlemmers leasing af statussymboler som eksempelvis luksusbiler.

29.Der nedsættes en arbejdsgruppe, der med inspiration fra Al Capone-metoden skal se på mulige tiltag, som kan forhindre rockeres og bandemedlemmers misbrug af offentlige ydelser.

30.Der etableres en stående taskforce, som hurtigt og effektivt skal kunne håndtere konkrete sager, hvor myndighederne bliver opmærksomme på rockere og bandemedlemmer, som udviser en adfærd, der giver grund til at mistænke, at de pågældende uretmæssigt modtager offentlige ydelser, eller lever på en måde, der ikke harmonerer med det forhold, at de samtidig har forfalden gæld til det offentlige.

31.Justitsministeriets Forskningskontor gennemfører en undersøgelse af de personer, der indgår i rocker- og bandegrupperinger, herunder deres etnicitet og statsborgerskab. Undersøgelsen skal samtidig belyse de samfundsøkonomiske omkostninger, der inden for udvalgte områder følger af rocker- og bandekriminaliteten. Undersøgelsen skal så vidt muligt være klar primo 2018.

32.Rigspolitiet skal inden udgangen af 2017 i samarbejde med bl.a. SKAT analysere cigaretsmugling med henblik på at afdække kriminalitetsmønstre, nye trends og nøglepersoner bag kriminaliteten, herunder forbindelser til rocker- og bandemiljøet. Analysen skal komme med anbefalinger, der kan medvirke til at styrke den fremadrettede myndighedsindsats på området.

33.I en forsøgsperiode på 3 måneder styrkes kontrollen med lægeerklæringer, der fritager motorcyklister for brug af styrthjelm. I den pågældende periode forelægger politiet alle relevante lægeattester for Styrelsen for Patient-sikkerhed med henblik på vurdering af grundlaget for fritagelsen.

34.Når forsøgsordningen med indsats mod bødehåneri, der er iværksat som opfølgning på Respektpakke I, er afsluttet, drøftes resultaterne af forsøgsordningen blandt aftalepartierne med henblik på eventuel udbredelse til alle politikredse.

35.Justitsministeriet vil sammen med Undervisningsministeriet, vagtbranchen og Rigspolitiet overveje behovet for at styrke AMU-uddannelsen ”Grundlæggende vagt”, herunder behovet for i en forsøgsperiode at foretage vandelsgodkendelser af alle personer, der søger om optagelse på uddannelsen.

Kriterierna under punkt 2 ovan gällande uppehållsförbud i klubblokal m.m.:

For så vidt angår initiativ nr. 2 om opholdsforbud i bestemte områder efter afsoning, er aftalepartierne enige om, at i den udstrækning grundloven og Danmarks internationale forpligtigelser ikke er til hinder herfor, skal initiativet baseres på følgende principper:

Domstolene skal som led i en straffedom kunne idømme opholdsforbuddet til personer, der dømmes efter bandebestemmelsen, og personer, der har en tilknytning til en gruppe af personer, der tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet, og i forbindelse med gruppens aktiviteter gentagne gange overtræder lov om euforiserende stoffer, våbenloven eller straffeloven.

Opholdsforbuddet skal som udgangspunkt omfatte den eller de kommuner, hvor den dømtes ulovlige bandeaktiviteter har fundet sted.

Opholdsforbuddet skal gælde for en periode på ikke under 1 år og op til 10 år efter endt afsoning. Den tidsmæssige udstrækning af det idømte opholdsforbud skal afspejle den begåede kriminalitet, herunder grovheden og omfanget af denne kriminalitet.

Strafferammen for overtrædelse af et opholdsforbud skal være fængsel indtil 2 år, og straffen skal i førstegangstilfælde normalt fastsættes til 60 dages fængsel. Strafferammen og normalstraffen vil således gøre det muligt at varetægtsfængsle den pågældende, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Den dømte skal i visse tilfælde kunne indbringe forbuddet for retten, der eksempelvis kan ophæve forbuddet, hvis den dømte har gennemført et exit-forløb og er helt ude af det kriminelle miljø.

Politiet skal kunne meddele konkrete dispensationer, så den dømte vil kunne få adgang til området, hvis det af særlige grunde må anses for beføjet

Källa:

Avtal

Relaterad artikel:

Om förbuden i Tyskland

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin