Öppet brev till Sveriges (ofrivilligt kriminella) Ordningsvakter

 

Nedanstående brev har skickats per mejl till Sveriges Förenade Ordningsvakter, SFO : Ordförande Gert Johannesson och Vice ordförande Kent Josefsson

Nationell aktion mot västförbud

Den 5 februari genomförde Sveriges bikerklubbar en första nationell aktion mot västförbud i krogmiljön. Aktionen föregicks av att landets polismyndigheter skickade sms/mejl till landets ordningsvakter varav ett löd som löd:

Hej alla vakter. Vill bara uppmärksamma er på att under helgen så drar en aktion mot ordningsvakter igång, initierad av en websight som heter payback (gå gärna in och läs). Syftet är att få ordningsvakter fällda för inskränkningar i yttreandefriheten. Initiativet kommer från medlemmar i mc miljön i sverige. Bästa sättet att skydda sig är att ha en entrévärd som representerar krögaren. Sprid detta till era kollegor och kolla hemsidan payback. Mvh niclas persgården polisen
Se: http://www.payback.name/?p=662

Avsikten med mejlet/sms:et var uppenbart – att misstänkliggöra i första hand Payback och i andra hand bikerkulturen som helhet. Och, kanske inte minst skrämma slag på landets ordningsvakter.

Vad polisen inte informerat om rörande västförbud

Vad polisen istället borde passat på att göra vid ett sådant tillfälle var att istället informera om exakt vilken rättslig ställning Sveriges ordningsvakter har om en nationell aktion verkligen skulle riktat sig mot ordningsvakterna. Men det skulle ju samtidigt göra det förhållandet uppenbart att polisen övergivit och lämnat Sveriges ordningsvakter åt sitt öde.

En hel yrkesgrupp riskerar nämligen att få betala ett oerhört högt pris för polismyndighetens självändamål – att tillse att ett västförbud införs runt om i landets kommuner med vilka medel och till vilket pris som helst. Och, i detta fall riskerar ordningsvakterna att bli syndabockarna som kan tvingas betala ett väldigt högt pris! Här nedan har jag tänkt förklara det rättsliga läget kring västförbuden samt hur det juridiskt kan förvandla ordningsvakterna till lagbrytare.

Högsta Domstolen slog i mål nr: 4354-93 fast att en enskild person eller grupp aldrig kan göra sig skyldig till olaga intrång om den eller de bereder sig tillträde till lokal dit allmänheten har fritt tillträde. Högsta Domstolen är landets högsta rättsinstans vilket innebär att domen är prejudicerande, det vill säga den utgör praxis och är vägledande för alla kommande rättsfall på området.

Olaga intrång kan enligt Högsta Domstolen endast föreligga i lokaler som uttryckligen specificeras i Brottsbalken 4:6, stycke 2: ”Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter. Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter”.

Brottsbalkens 4:6, 2 stycket rörande olaga intrång är således inte tillämpningsbart för lokaler av typ restaurang, krog, pub eller liknande. Helsingborgs tingsrätt, slog vidare i mål nr: B 1730-98, fast att olaga intrång inte avser restauranglokaler och att en restaurang är just en sådan lokal dit allmänheten har fritt tillträde och att en persons förfarande att gå in i en sådan lokal aldrig kan bedömas som olaga intrång.

Det rättsliga läget kring västförbud

De kommunala västförbud som utfärdats och överklagats de senaste åren är de som beslutats i Eskilstuna, Luleå och Göteborgs kommun. Luleå och Eskilstuna kommuns västförbud har prövats i både Förvaltningsrätten och Kammarrätten och i samtliga fall har besluten om västförbud undanröjts samt förklarats vara lagstridiga. I Göteborgs kommuns ärende är förbudet ännu inte prövat mer än i första rättsinstansen men även i detta fall förklarades västförbudet strida mot lagen. Fem olika domslut i rad har således kommit till exakt samma slutsats, att ett västförbud strider mot grundlagens yttrandefrihet och att ett sådant förbud saknar stöd av eller bemyndigande i lag.

Mer om Domstolsutslagen

Domsluten i frågan har varit närmast rörande ense och avslagit samtliga kommunala västförbud oavsett utformning. Utslagen kan sammanfattas enligt följande:

– Emblem är att anse som en åsiktsyttring enligt yttrandefrihetsgrundlagen.
– Ett västförbud strider mot yttrandefriheten då ett sådant förbud saknar stöd av eller bemyndigande i lag.
– MC-västar faller under och skyddas av yttrandefriheten.
– Straffbestämmelsen om Förargelseväckande beteende kan inte tolkas så att den fungerar som en yttrandefrihetsbegränsning och är därför inte tillämplig på yttranden oavsett innehåll. För att förargelseväckande beteende skall anses föreligga krävs att yttrandet till formen tar sig ett förargelseväckande beteende och inte enbart att västen har ett förargelseväckande budskap.

Värt att notera i sammanhanget är att såväl Förvaltningsrätten i Göteborg som Kammarrätten i Sundsvall således underkänner Västra Götalands Polismyndighets riktlinjer för restaurangägare!

Ordningsvakter bara en bricka i polisens spel

Ordningsvakterna utgör för polisen bara en bricka i ett betydligt högre spel. En aktör som har att verkställa, polisens i flera fall uttryckta vilja rörande införandet av olika former av västförbud. Förbuden lämnar ordningsvakterna i en omöjlig situation då det dels är deras arbetsuppgift att praktisk verkställa ett västförbud men samtidigt utgör ett sådant avvisande en brottslig handling då åtgärden direkt strider mot såväl grundlagen som flera domslut varav ett utgör ett prejudicerande rättsutslag från Högsta Domstolen.

Den första aktionen mot västförbuden hade inte ordningsvakterna som måltavla vid tillfället. Aktionen riktade sig mot beslutsfattarna på olika nivåer i samhället. Detta faktum utesluter dock inte att en kommande aktion istället skulle kunna ställa fokus på just ordningsvakterna i avsikt att få igång en större debatt kring ämnet eller för att tvinga fram juridiska förändringar. Att rikta en aktion mot ordningsvakterna skulle dock vara djupt moraliskt förkastligt emedan det då orättfärdigt skulle drabba den enda yrkesgrupp som inte bär något som helst ansvar för besluten i ärendet.

Juridiska konsekvenser av en aktion riktad mot ordningsvakterna

Låt oss dock leka med tanken på vad en aktion riktad mot ordningsvakterna skulle kunna få för konsekvenser? Med utgångspunkt ifrån ovan redovisade domstolsprejudikat likaväl som utefter domstolsväsendets rättsliga utslag ställer den ofrånkomligen landets ordningsvakter inför det faktum att verkställandet av ett beslut om avvisande av kroggäster i entré eller inifrån en specifik krog gör den eller de ordningsvakter som utför arbetsuppgifterna till lagbrytare och brottslingar i det att de avvisar medborgare som utifrån prejudikat från Högsta Domstolen utnyttjar sin medborgerliga såväl som legala rättighet att vistas i en lokal dit allmänheten har fritt tillträde. Till detta tillkommer det faktum att fem olika domslut förklarat att ett västförbud direkt strider mot yttrandefriheten i det att ett sådant förbud saknar stöd av eller bemyndigande i lag!

Inbjudan till en gemensam juridisk kamp mot ett ohållbart juridiskt förhållande

Jag tackar för ordet och för att jag fick tillfälle att fästa er uppmärksamhet kring ett juridiskt förhållande som är fullständigt ohållbart för både landets ordningsvakter såväl som Sveriges bikerklubbar. Jag hoppas att vi tillsammans kan föra en gemensam mot västförbudens avskaffande då de dels strider mot landets grundlag och dels riskerar att i längden ställa en hel yrkeskår kriminell.

Peter Schjerva för Payback Sverige

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin