Öppet brev till Sveriges kommunpolitiker apropå Kungälvsfallet!

Denna skrivelse är ett ”Öppet brev till Sveriges kommunpolitiker” från bikerkulturen och Payback Sverige. Brevet skrivs med anledning av en allt aggressivare polismakt som använder ovetande kommunpolitiker för att uppnå resultatmål samt via andra aktörer framtvingar beslut som strider mot såväl landets grundlag som Europakonventionen.

Brevet skrivs med anledning av de senaste dagarnas polisiära påtryckningar i Kungälv kommun men är applicerbar på olika situationer runt om i Sverige som alla har till syfte att olagligen inskränka och begränsa bikerkulturens mänskliga rättigheter.

Polisen ”glömde” informera om att EU:s definiton inte äger giltighet i Sverige

I Kungälv kommun har polisen informerat om att en mc-klubb skulle vara i antågande att etablera sig i kommunen. Om detta är ett sanningsenligt faktum eller ej lämnar vi därhän då det saknar betydelse i sammanhanget. Sakerna i fokus är istället på vilka grunder och med vilka medel polisen framtvingar kommunerna att agera utefter sina syften.

I Kungälvs kommuns fall har polisen hänvisat till Europols och EU:s definition av kriminella organisationer. Det är inte det viktiga. Det fundamentala i saken är istället det faktum att polisen ”glömde” att informera kommunfullmäktige om att denna definition underkänts i Sverige varför den inte äger någon form av legal giltighet i Sverige!

Det innebär i förlängningen att de som bygger ett beslut kring en definition som inte erkänns av den svenska statens regering i princip är ett dokument som saknar all form av laglig förankring, inte är underbyggt av erkända fakta samt i princip står i direkt opposition och bryter mot flera olika konventionsartiklar och grundlagsparagrafer. Vi skall titta mer på bakomliggande fakta men jag skulle först vilja citera Kommunförbundets chefsjurist, som kring ett tidigare fall där Sandvikens kommun försökte göra en mc-klubb hemlös uttalade sig generellt i fråga om köp av mc-fastigheter: “så länge det finns ett allmänintresse så är det lagligt” Wikell följde därefter upp sitt uttlande med at specifikt för fallet uttala: “Domstolen är hård med att det måste finnas ett tydligt allmänintresse när kommunen köper en fastighet och Sandvikens kommun säger själva att de inte har nytta av ett hangar”.

Det går således inte att legalt försöka förhindra en etablering genom att köpa fastigheter såvida inte köpet betingas av ett tidigare beslutat behov! Se: http://www.ystadsallehanda.se/ystad/article728683/Starshine-koumlpet-inte-olagligt.html

Bevis för legaldefinitionens ogiltighet

Nästa sak vi skall titta på i sammanhanget är den legaldefinition polisen uppsåtligt och illvilligt hänvisar till. Jag citerar ur: Regeringens proposition, 2007/08:144, Sveriges antagande av rambeslut om  kampen mot organiserad brottslighet:

Advokatsamfundet hävdade i sitt remissvar, Ju2008/499/L5: För  det fall begreppet ”kriminell organisation” skall förstås så att en  sammanslutning skall betraktas som en sådan organisation oavsett om  brott inte begåtts genom organisationens försorg, ens på  planeringsstadiet, skulle detta i så fall innebära ett krav på  kriminalisering som avviker från svensk rättstradition och en utvidgning  som måste ifrågasättas i ljuset av regeringsform och Europakonvention.  Sett till hur artikel 2 som sådan är formulerad torde även ledande av  och aktivt deltagande i organisationen vara kriminaliserat, även om  något individuellt straffbelagt handlande inte har begåtts. Detta är  inte rimligt.

Regeringen beslutar i sak därefter följande: Ett  genomförande i enlighet med den förra artikeln synes dock vara  lämpligast, bl.a. av det skälet att man då undviker den av Sveriges  advokatsamfund kritiserade vägen att behöva kriminalisera någons  deltagande i en kriminell organisation utan att samtidigt uppställa krav  på att en konkret straffbar gärning har begåtts inom ramen för  organisationens verksamhet.

Således är den definition Polisen hänvisar till inte antagen i Sverige utan har istället direkt underkänts av justitiedepartementet! Varje kommun som väljer att likväl hänvisa till EU:s definition av kriminella organisationer saknar således stöd av eller bemyndigande i lag!

Paybacks uppmaning till Sveriges kommuner!

Svenskt polisväsende har under de senaste åren fått historiska resurser tillförda igenom politiska beslut under de senaste åren rörande en så kallad särskild satsning mot grov, organiserad brottslighet. Efter ett mycket svagt första 16-månaders bokslut från Rikskriminalen ålades polismyndigheten ett resusltatansvar av justitieminister Beatrice Ask. En utredning pågår samtidigt ifrån Brottsförebyggande Rådets sida över effektiviteten i polisens arbete mot ”organiserad brottslighet”.

Det är i ljuset av dessa kommande redovisningar polisens desperata påtryckningar via olika privata aktörer, kommunala bolag och i Kungälvs fall, kommunfullmäktige, skall ses. De resultatet polisen hitintills redovisat är en total katastrof. En mångmiljardsatsning som kanppast burit någon frukt alls och som snart skall upp för en ny granskning.

Polisen tillgriper därför alltmer ljusskygga åtgärder och går numer inte bara över bikerklubbarnas lik numer utan promenerar oberört även över kommunala instansers trovärdighet såväl som legala framtoning. Polisen använder serveringstillstånd och ordningstillstånd för att disciplinera privata restaurangägare såväl som kommunala bolagsaktörer. De använder kommunala befattningshavare för att stå upp för olagliga beslut medan de själva agerar i skymundan och påstår sig inte ha något som helst ansvar i saken.

Jag uppmanar därför er komunala befattningshavare att tänka kritiskt och ta reda på bakomliggande fakta i olika ärenden som polisen framöver försöker initiera. För vi har en grundlag som stadgar varje människas likhet inför lagen. Vi har en grundlag som innefattar en oskuldspresumtion – att varje människa skall behandlas såsom oskyldig tills en laga dom föreligger. Vi har artiklar i Europakonventionen såväl som i grundlagen som ger ett närmast okränkbart skydd för människors föreningsfrihet, yttrandefrihet såväl som mötesfrihet. Och för att överträda dessa övergripande artiklar krävs alltid ett stöd av eller bemyndigande i lag. Finns inte ett sådant lagstöd, vilket det närmast aldrig finns, så är också åtgärden olaglig. Det är faktiskt inte svårare än så!  Så, låt er inte förvandlas till polisens ledhundar som begår brott i husses ställe. Ni är bättre än så. Ni är folkvalda och folket har valt er för att de litar på att står självständiga och tar egna beslut grundade på landets lagar. Så stå upp, stå emot och låt polisen hädanefter själv utföra sina smutsiga och olagliga värv!

Tack för ordet!

Aktuell skrivelse i ärendet:
http://www.kungalv.se/Kommunfakta/Nyheter/Politisk-enighet-i-Kungalv-mot-organiserad-brottslighet/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin