• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Om Ann Heberlein, människovärdet och varje människas okränkbara rättigheter! Del 1/2

Om Ann Heberlein, människovärdet och varje människas okränkbara rättigheter! Del 1/2

Bildresultat för ann heberlein lunds universitet

Om Ann Heberlein

Ann Heberlein är teologie doktor och professor i Etik vid Lunds Universitet och har en av vårt lands otvivelaktigt skarpaste hjärnor varför hon också framträder flitigt i olika medier som samhällsdebattör.

Heberlein är aktuell med boken: Etik: Människa, Moral, Mening. Heberlein är också en flitig samhällsdebattör i många olika frågor och författare till en rad andra uppmärksammade böcker av vilka kan nämnas En liten bok om ondskaDet var inte mitt fel! Om konsten att ta ansvar, Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva och Den sexuella människan.

Speciellt Etik-boken, boken om ondska samt boken om att ta ansvar utgör mycket god läsning och kan varmt rekommenderas även till bikers då den tar upp mycket kring allmänmänsklig moral som borde var självklar för envar.

Varför skriver då en bikertidning om Ann Heberlein? Jo, för att Heberlein dels är professor i just Etik och för att Heberlein i sin nya Etik-bok tar mycket klar ställning för det okränkbara människovärdet och därvid tillhörande fri- och rättigheter vilket har funktion för alla och envar i samhället, inte minst bikers. I en fortsättningsartikel kommer vi att sätta in Heberleins kommentarer i ett större sammnahng när vi förklarar avhumaniseringens olika steg när det gäller bikers.

Citat av Ann Heberlein från boken: Etik: Människa, Moral, Mening

Vi börjar med att citera direkt ur ovanstående

Sidan 72: Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få dem respekterade och att ingen människa är förmer än någon annan,

Sidan 75: En formulering av människovärdesprincipen som bland annat används i Statens Offentliga Utredningar lyder som följer: Människovärdesprincipen innebär att alla människor har samma värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället…

Människovärdesprincipen, som de formuleras ovan, intar en central roll i etisk debatt och är den fundamentala utgångspunkten då människan och hennes rättigheter diskuteras, och är oförenlig med alla former av rasism, sexism och andra typer av negativ särbehandling.

Sidan 79: Genom att tilldela varandra värde och värdighet bidrar vi till att skapa människovärde. Genom motsatsen kränker vi och fråntar en människa hennes värde.

Sidan 85: Människans värde är en given egenskap vilket innebär att hon inte behöver motivera sitt värde genom prestationer. Hon har en särställning och ett egenvärde i kraft av att vara människa och på grund av detta har hon också ett antal mänskliga rättigheter. Till dessa rättigheter hör rätten till liv, rätten att inte bli utsatt för våld och lidande, rätten till mat och vatten, trygghet och tak över huvudet. Alla människor har alltså ett minimum av rättigheter, och människans värde utgör också en gräns för vilken behandling som är tillåten att utsätta henne för.

Sidan 87: Människans värde är oföränderligt eftersom det är en essentiell och medfödd egenskap hos varje levande varelse som tillhör den mänskliga arten. Detta faktum kan varken individens egna handlingar eller någon annans handlingar ändra på. Däremot kan individens sätt att hantera sina rättigheter påverka hur vi betraktar honom som person. Personens felaktiga, kanske till och med onda, handlingar ändrar personens moraliska status, men individens värde som människa ändras inte. Människovärdet utgår ifrån vad människan är (mänsklig) och inte vad hon gör. 

Sammanfattning av Heberleins uttalanden!

Ann Heberlein slår således fast att varje individ äger ett människovärde i egenskap av att vara född människa. Såsom människa har varje individ identiska rättigheter som ej kan kränkas oavsett personliga egenskaper eller funktion i samhället. Människovärdet säkrar också att ingen har rätt att utsätta dig som individ och människa för negativ särbehandling.

Begår en individ ett fel såsom ett brott påverkas individens moraliska status och individen kan också mista rätten att exempelvis vistas i frihet. Men, även då ändras inte individens människovärde då det ej är knutet till individens handlingar utan till det faktum att han/hon är människa.

Om betydelsen för bikerkulturen av Heberleins uttalanden

Vad har dessa uttalanden för praktisk betydelse för bikers? Rent specifikt återkommer vi till saken i en kommande uppföljningsartikel men generellt sätt kan sägas följande: Oavsett vem vi är och vad vi är äger vi människor samma rättigheter. Det innebär att vi såsom bikers har samma rättigheter att behandlas utefter samma människovärde som exempelvis poliser, politiker, direktörer eller andra personer.

Bikers rättigheter såsom varande människor är således okränkbara då vi äger dessa rättigheter på grundval av att vi är människor och inte utefter vad vi gör, vad vi är eller vår ställning eller funktion i samhället. Detta människovärde, som också betonas specifikt i Statens Offentliga utredningar, är helt oförenliga med att utsättas för negativ särbehandling på grund av förenings- eller bikerkulurstillhörighet.

Vår moraliska status påverkas däremot av våra handlingar. Gör vi oss skyldiga till brottsliga handlingar påverkas inte vårt människovärde men väl vår moraliska status och vi får sona våra handlingar utefter samma villkor som resten av mänskligheten.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin