• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Nytt JK-beslut slår fast att Polisen för femte gången brutit mot Europakonventionen och Europadomstolsdom när de kroppsvisiterade och genomförde husrannsakan i fordon på grund av föreningstillhörighet! Polisen kritiseras också för bristande dokumentation!

Nytt JK-beslut slår fast att Polisen för femte gången brutit mot Europakonventionen och Europadomstolsdom när de kroppsvisiterade och genomförde husrannsakan i fordon på grund av föreningstillhörighet! Polisen kritiseras också för bristande dokumentation!

Bakgrund

Polisen efterföljer en bil i flera mil för att invänta förstärkning före stoppande. Klubbmedlemmen kommenderas ut ur bilen varvid han frågar om han är brottsmisstänkt. Svaret är nej varefter poliserna på plats direkt verkställer såväl kroppsvisitation som fordonsgenomsökning. Därefter vidtar frågor omkring den klubb personen tillhör.

Polisinsatserna har således skett helt och hållet utefter personens klubbtillhörighet vilket saknar lagstöd!

Polisen har inte heller kunnat återfinna några som helst protokoll över händelsen!

JK slår för femte gången fast att Polisen brutit mot Europakonventionen och Europadomstolsbeslut!

I ett dagsfärskt JK-beslut, diarienummer 1979-20-4.3.2, där Payback Sverige varit juridiskt ombud, slår nu JK för femte gången fast att Polisen genom att kroppsvisitera och genomsöka bil brutit mot Europakonventionen, artikel 8, om rätten till privatliv!

JK slår även fast att Polisen ingripande skett i strid med Europadomstolens domslut i målet Gillan och Quinton mot Storbritannien.

Frän kritik mot Polisens bristande dokumentation

Slutligen utdelar också JK kritik mot Polisens bristande dokumentation: Att beslutet om kroppsvisitation inte har dokumenterats hade i normalfallet inneburit att det inte hade varit möjligt att granska vilka överväganden som
har gjorts gällande nödvändighet och proportionalitet och om det därmed funnits tillräcklig grund för åtgärden. Det hade vidare inte varit möjligt att utröna vem som fattade beslutet. Det är inte godtagbart. Även om det med
hjälp av övrig utredning i det här fallet gick att dra vissa slutsatser kring vilka omständigheter som föranledde beslutet och vem det fattades av finns anledning att kritisera Polismyndigheten för det inträffade.

Justitiekanslern förutsätter att Polismyndigheten vidtar åtgärder för att påminna poliser i yttre tjänst om vikten av tydlig avrapportering och noggrann dokumentation. Om det finns anledning till det bör också informeras och utbildas om förutsättningarna för att besluta om kroppsvisitation och husrannsakan med stöd av polislagen om de överväganden som alltid ska göras gällande åtgärdens nödvändighet och proportionalitet.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin