När får du fota och filma och när får Polisen?

Annons2.PDF

Sammanfattning

Du har som enskild biker eller klubb alltid rätt att såväl filma som fotografera polisen under arbete!

Polisen har ingen som helst rätt, att utan samtycke, fotografera eller filma enskild biker eller klubb, då det utgör en olaga tvångsåtgärd. Polisen äger inte heller någon som helst rätt att fotografera väst, tröja, tatueringar, supportmärken eller liknande då även sådana åtgärder utgör tvångsåtgärd.

Rättsläge

Polisen har kritiserats av JO och JK i sju olika ärenden erhållit kritik för att utan lagstöd, det vill säga olagligt, ha fotograferat personer ur framförallt bikerkulturen. JO och JK, har bedömt att polisen inte utan uttryckligt lagstöd får fotografera enskild med tvång eller annars mot dennes vilja. JO och JK-besluten ifråga har ämbetsberättelseplats alternativt diarienummer: JO 1999/2000 s. 91, JO 2004/05 s. 98 och JO dnr 2366-2007 samt JK dnr 1002-00, JO 3445-2011, JO 3446-2011 samt JO 586-2012.

Undantag

Det enda undantag som finns där polisen har rätt att fotografera där det inte krävs samtycke från den fotograferade är när en person är anhållen eller häktad:

Rättegångsbalken 28:14 säger: Av den som är anhållen eller häktad må fotografi och fingeravtryck tagas; han vare ock underkastad annan dylik åtgärd. Vad nu sagts gälle ock annan, om det erfordras för vinnande av utredning om brott, varå fängelse kan följa.

I Förordning 1992:824 fastslås följande om fotografering i 2:a paragrafen:

Fingeravtryck och fotografi skall, med stöd av föreskrifterna i Rättegångsbalken 28:14  tas av den som har:

– häktats som misstänkt för brott,

-anhållits som misstänkt för brott, om den anhållne är okänd och undandrar sig att uppge namn, hemvist eller födelsetid eller lämnar uppgifter om dessa förhållanden som kan antas vara osanna,

– anhållits som misstänkt för brott, om fingeravtryck eller fotografi kan behövas för att utreda om den anhållne har begått brottet eller något annat brott eller annars för att få till stånd erforderlig utredning eller om den anhållne anses farlig för den allmänna säkerheten eller laglydnaden.

Således äger polisen rätt att fotografera om person är anhållen eller häktad och inte i några andra fall då det i andra fall saknas nödvändigt, positivt lagstöd varför polisåtgärden är att betrakta såsom en tvångsåtgärd.

Råd och Tips

Du har som person eller klubb alltid rätt att filma med bild- och ljudupptagning samt fotografera myndighetsperson under tjänsteutövning. Under myndighetsperson ingår såväl poliser av alla sorter, ordningsvakter, kronofogde under tjänsteutövning samt personer från Skattemyndigheten vilket brukar vara de myndighetspersoner som samarbetar med polisen ute på fältet.

Det enda du här behöver betänka är att du inte filmar eller fotar på ett såpass närgånget sätt att det kan uppfattas såsom ofredande och att det sker under tiden myndighetspersonen utövar arbete i tjänsten. Håll dig på cirka 1,5-2 meters avstånd så kan det inte utgöra ofredande eller hindra tjänsteman i yrkesutövning.

Det är dock inte tillåtet att fotografera poliser utanför tjänsten eller exempelvis i hans/hennes privata hem.

Polisen äger ingen rätt att mot någons eller någras vilja fotografera eller filma. Skulle fotografering eller filmning aktualiseras av polisen bör ni därför klart och tydligt deklarera att ni inte tillåter eller medger fotografering/filmning. Om polisen fotograferar eller filmar utgör det ett tvångsmedel som endast är tillåtet för polisen utefter Rättegångsbalken 28:14 det vill säga när en person är häktad eller anhållen.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin