• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Montera kameror på polishjälmar och polisfordon samt inför maskeringsförbud för samtliga polisanställda!

Montera kameror på polishjälmar och polisfordon samt inför maskeringsförbud för samtliga polisanställda!

payback_Support12_v3

En annan succé när det gäller lästa Payback-artiklar på Newsmill, det största debattforumet på dåvarande internet, var nedanstående debattartikel som även den toppade läsarstatistiken under en hel vecka i februari 2012. Artikeln initierades av polistillslaget på julfesten för privata, inbjudna vänner hos Punisher MC.

Montera kameror på polishjälmar och polisfordon samt inför maskeringsförbud för samtliga polisanställda!

Varje år anmäls ett allt större antal polisanställda för olika brott i tjänsten. Anmälningar som oftast inte leder till någon åtgärd då brott ej kan styrkas. Polisen har även under många år begärt och fått tillstånd till allt mer ingripande åtgärder av övervakningskaraktär under parollen ”Den som har rent mjöl i påsen har ju heller ingenting att dölja”.

Bakgrund

Under december månad avhölls en julfest hos mc-klubben Punisher MC. Inbjudna var olika former av vänner varav många inte tillhörde mc- eller som vi föredrar att kalla det, bikerkulturen.

Natten mellan den 11 och 12 december genomförde maskerad polis en insats mot festen. Med en styrka innehållande 2 pikébilar, 6-8 polisbilar samt Nationella insatstyrkan forcerade polisen grinden till klubbområdet som vid tidpunkten inte var låst då många festdeltagare var på väg hem.

Alla personer som vid tillfället vistades utomhus omhändertogs omedelbart för visitering, identifiering samt beordrades därefter att sätta sig på marken i rad. Polisen bankade därefter på porten för att komma in i klubblokalen vilket klubben inte hörsammade då ingen anledning förelåg att släppa in polisen på vare sig privat mark eller i privat lokal..

Polisen valde då att slå sönder porten och storma in. Under sedvanlig högljudd polistaktik beordrades alla att sätta sig på golvet varefter de kvarvarande festdeltagarna, 15-20 män och kvinnor togs ut för enskild visitering och identifiering. Därefter beordrades var och en att sätta sig på marken i tre rader.

Under tiden genomförde polisstyrkan husrannsakan i lokalen. Insatsen försiggick under tre timmar varunder festdeltagarna tvangs sitta kvar på marken.

Händelseförlopp – detaljbeskrivning i 30 punkter

– Olaga intrång på privat mark.

– Olaga intrång i privatägd fastighet, belägen på privatägd mark.

– Olaga visitering såsom tvångsmedel.

– Olaga fotografering såsom tvångsmedel.

-Grov skadegörelse i form av totalförstörd garageport samt omfattande och grav förstörelse

av möbler, nedrivning av inredning samt köksutrustning.

– Olaga id-kotroll innehållande brott mot åsiktsregistrering och brott mot personuppgiftslagen.

– Ogrundad pepparsprejning av flertalet personer utan saklig grund då polisstyrkan inte mötte något motstånd.

– Ett flertal fall av misshandel eller grov misshandel, övervåld samt vållande till kroppsskada.

– Ett flertal personer utsattes för sparkar och slag med batonger. Misshandeln avsåg såväl kvinnor som män.

– En person blev trampad, slagen, sparkad samt hade poliser stående på sig så svårt att ett klart och tydligt kängavtryck framträder på bifogat foto.

– En annan person blev misshandlad så svårt att hjärtstillestånd inträffade. Personen uppvisar även armbrott, revbensbrott på samtliga ben på vänster sida av kroppen, skallsår samt nervskador i höger hand. Personen kastades på magen med 6-10 poliser som stod på och över honom varpå en polis satte sitt knä över personens armbåge och medvetet bröt hans arm i helt fel vinkel tills armen knäcktes varpå mannen lämpades av i bagageutrymmet på en polisbil

– Samtliga festdeltagare tvingades sitta på marken utomhus i mellan en timme och fyrtiofem minuter upp till tre och en halvtimme. Temperaturen låg under tiden mellan +3 och 0 grader och vädret pendlade vid tillfället mellan duggregn och snöfall.

– Flertalet personer var vid hela tillfället för frihetsberövandet iförda handfängsel.

– Någon eller några personer tvingades ligga med händerna fastlåsta på ryggen under hela husrannsakningsperioden. Med ansiktet nedåt, i nollgradigt vatten.

– Ingen person tilläts att ta på sig ytterkläder varför flertalet personer tvingades sitta på marken utsatta för regn, blåst, snö och vintertemperatur endast iförda linnen, t-shirts och tunna blusar.

– Ytterligare ett antal personer kastades eller slogs till marken för att därefter släpas varierande sträckor över asfalt och/eller från klubblokalen till utsidan av fastigheten.

– En person med diagnosticerat hjärtflimmer samt vid tillfället även infekterad i lungorna beordrades att sitta ute på marken. Personen påpekade upprepade gånger att han behövde sin medicin på grund av att hans hjärta skenade. Efter en timmes enträgna påpekanden, och först efter att ytterligare ett tiotal personer uppmärksammat hans belägenhet och reagerat mycket starkt, beviljades han slutligen att hämta sin medicin.

– Samtliga deltagare tvingades utan saklig grund att genomgå visitering, id-kontroll, fotografering samt registrering.

– En nyopererad kvinna på kryckor behandlades med likaså ”hårdhänt och respektlöst” beteende.

– En ytterligare nyopererad person med en ögonsjukdom vägrades upprepade gånger en så enkel begäran som servetter för att sanera ögonen efter att blivit pepparsprejad. Personen upplevde under flera timmar en intensiv smärta och andnöd på grund av sprejningen.

– En astmatiker blev pepparsprejad och inknuffad i ett räcke varvid kraftiga blåmärken uppstod. Personen bad om tillstånd att få sanera ögonen vilket inte beviljades trots att polisen upplysts om sjukdomstillståndet. Personen tvingades istället utomhus för att sitta på marken i över två timmar.

– En kvinna släpades bort och kastades längs golvet. Orsak: Hon försökte hjälpa en astmatiker med andnöd att tvätta bort effekterna av sprejningen!

– Samma kvinna som ovan förklarar för polisen att hon har bronkit och att hon därför behöver sin jacka efter att ha beordrats sitta direkt på marken. Jag visste inte att man satt på lungorna, blir det hånfulla svaret från polismannen. Kvinnan utvecklade på grund av polis lunginflammation vid tillfället. Läkarintyg från före och efter händelsen bekräftar kvinnans utsago.

– Ett flertal personer upplevde och uppvisade andningsbesvär efter att ha blivit utsatt för pepparsprejning. Graden av svårigheter varierade mellan svåra besvär till direkt andnöd.

– En poliskvinna sparkade en liggande gäst i ansiktet.

– I insatsen deltog uppskattningsvis cirka 30 polisanställda, 3 pikétbussar, 10-15 polis polisbilar, 4-5 hundpatruller samt Nationella insatsstyrkan.

– Alla i insatsen deltagande poliser vägrade kategoriskt att legitimera sig och/eller uppge tjänste-id. Ingen polisman besvarade heller några frågor rörande insatsens orsak utan uppvisade utefter samstämmiga vittnesmål istället ett mycket hånfullt och väldigt aggressivt beteende gentemot deltagarna.

– Inga som helst förhör avhölls eller har avhållits. Ej heller delgavs eller har någon person delgivits misstanke. Polisen förevisade inte heller eller hänvisade till något underliggande husrannsakningsbeslut för insatsen.

– Till saken hör även att julfesten var för inbjudna gäster och inte en traditionell klubbfest varför en hel del privata vänner förekom som gäster och därvid utsattes för polisens åtgärder.

Montera kameror på hjälmar och polisfordon och inför maskeringsförbud för polisanställda!

Samtliga poliser utom befälet var under hela tiden för aktionen maskerade samt hade tejpat för hjälmarnas id-nummer samt vägrade identifiera sig.

Händelsen är JO-anmäld och kommer även att bli föremål för polisanmälan. Då poliserna under aktionen var maskerade föreligger dock självklart en påfallande risk att de poliser som vid flertalet tillfällen begick övergrepp också kan komma att frias då de inte kan pekas ut och identifieras såsom skyldig till de specifika händelserna.

Vi hemställer därför att Polisanställda framöver inte längre tillåts uppträda med förtejpade id-nr på hjälmarna vid insatstillfällen.

Vi hemställer att en ny, helt oberoende myndighet skapas för att granska anmälningar mot polisanställda samt för att övervaka det löpande polisarbetet.

Då polismyndigheterna förutsätts ha rent mjöl i påsen och därvid inte ha något att dölja kan de ju knappast ha något emot att själva övervakas. Vi föreslår därför att varje polishjälm och polisfordon förses med kameror som i realtid sänder bilder direkt till datorer vid den föreslagna, oberoende polisövervakningsmyndigheten. Vi hemställer slutligen att ett likvärdigt maskeringsförbud som redan gäller avseende demonstranter utvidgas till att även avse alla former av polisanställda i tjänst.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin