Miljonskadeståndskravet mot Polisen för julfestillslaget i läsbar text.

 nyannons2jpeg

Payback Sverige har för deltagarna i Punisher MC:s julfest 2011 för vänner och bekantas räkning krävt Rikspolisstyrelsen på ett skadestånd i miljonklassen. Då en hel del läsare missat att själva skadeståndsyrkandet var bilagt i den första skrivelsen publicerar vi skadeståndsyrkandet, förutom namnuppgifterna nedan.

Beträffande skadeståndskrav med anledning av polisingripande

I egenskap av ombud för nedan i denna skrift angivna personer får jag framställa
följande krav:

Bakgrund

Polismyndigheten i Skåne gjorde en insats 2011-12-11 mot motorcykelklubben
Punisher MC, som vid tillfället i sina lokaler utanför Kågeröd, Helsingborg, hade
anordnat en julfest för sina medlemmar och deras anhöriga och vänner. Fråga var
om vad som kan beskrivas som en mer stillsam familjefest med en glad och trevlig
stämning.

Ett större antal poliser anlände till platsen runt kl 2 på natten, kraftigt beväpnade och
försedda med skyddsutrustning, efter att ha fått ett telefonsamtal om att några
personer på festen skulle ha befunnit sig i nöd. Av allt att döma är detta telefonsamtal
en efterhandskonstruktion som polisen helt enkelt har ljugit om, för att i efterhand
kunna påstå att insatsen var lagligen grundad; polisen har inte lyckats visa att det
finns något telefonsamtal överhuvudtaget, än mindre någon inspelning av ett sådant
samtal.

Vid insatsen utövade polisen tidvis ett kraftigt övervåld mot festdeltagarna. Flera
personer skadade sig allvarligt. Polisen visade en hänsynslöshet som torde sakna
motstycke i den svenska historieskrivningen, och man använde sig av metoder som
knappast kan ha varit påkallade, utan agerandet synes enbart ha haft som syfte att
förnedra och trakassera människor. Bl.a. tvingades festdeltagarna sitta utomhus på
marken i flera timmar, klädda i innekläder. Toalettbesök var förbjudna. Personer som
hade föreskrivits medicinering förbjöds att ta sina mediciner. Hårdhänta
kroppsvisitationer utfördes. Polisen grep alla festdeltagare som de fann på området,
både personer som vistades inne i klubblokalen och sådana som vistades utomhus.

Troligen har ingripandet utgjort ett led i en kampanj som polisen drivit mot
motorcykelklubbar med syfte att helt enkelt genom våldsanvändning skrämma
medlemmar och anhöriga. Till saken hör, att motorcykelklubbar i landet inte bedriver
någon kriminell verksamhet, även om vissa kretsar inom polisen påstår motsatsen,
dock utan att någonsin ha lyckats att bevisa sina påståenden.

Händelseförloppet finns närmare beskrivet i JO:s ärende dnr 586-2012, och beslut
2013-05-29 i samma ärende. JO fann i sitt beslut att polisen gentemot de av
festdeltagarna som befann sig utanför klubbhuset gjort fel som kvarhållit och
fotograferat dessa. Beträffande de av festdeltagarna som befann sig inomhus fann
JO att polisen gjort fel som tvingat dessa att mitt i vinternatten sitta på barmark under
lång tid. Den aktuella polisinsatsen gav självfallet inget resultat, vilket ju inte var att
förvänta eftersom skälen för insatsen endast var att skrämma och förnedra
människor.

Respektive skadeståndskrav

Den bedömning som jag gjort är att de personer som utsattes för polisens övergrepp
är berättigade till skadestånd för kränkning. De personer som befann sig utomhus har,
enligt vad som kan utläsas av JO:s beslut, utsatts för något större kränkning än de
personer som befann sig inomhus. Några personer har utsatts för större kränkningar
genom att de belagts med handfängsel, sprayats med pepparspray eller haft en
särskilt utsatt belägenhet genom sjukdomar, vilket innebär att kränkningen varit än
värre för dessa personer.

Skadeståndets storlek har beräknats på följande sätt. Utgångspunkten är en
skälighetsbedömning att de personer som vistades inomhus är berättigade till ett
skadestånd om 35.000 kr, varvid har vid beloppets bestämmande beaktats att
privatpersoner skall kunna lita på att polisens ingripanden är lagligen grundade och
att man såsom inbjuden gäst på en privat sammankomst skall kunna känna sig
fredad mot övergrepp, samt att ett kraftigt skadestånd skall verka avhållande på
polisens obefogade ingripanden. I de fall som vederbörande har befunnit sig utomhus,
har övergreppen varit av mer allvarlig art, och de drabbade personerna har skäligen
bedömts vara berättigade till skadestånd om 45.000 kr. Om polisen har använt
ytterligare våld, har detta skäligen uppskattats till 5.000 kr för användande av
handfängsel och 10.000 kr för användande av pepparspray. En bruten arm har
värderats till 25.000 kr respektive en nekad medicinering har värderats till 15.000 kr,
eftersom fråga var om ett potentiellt livshotande tillstånd.

Övrigt

Besked avseende nu anförda krav emotses snarast, dock senast 2014-03-03, vid
äventyr av omedelbara rättsliga åtgärder utan ytterligare förvarning.

Jag är medveten om att tämligen hårda ordvändningar har använts om polisens
ingripande, men eftersom ingripandet genom sin brutalitet och brist på proportioner
samt olagliga syften, står i en klass för sig, har jag funnit att skäl för användande av
eufemismer på sedvanligt sätt inte har förelegat.

Med vänlig hälsning

Ismo Salmi

Inledande artikel om skadeståndskravet:
http://www.payback.name/?p=12697

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin