• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Lull-Lull-svar från Justitiedepartementet till Payback – Regeringen bryr sig varken om fakta eller forskning!

Lull-Lull-svar från Justitiedepartementet till Payback – Regeringen bryr sig varken om fakta eller forskning!

justitedepartementssvar2

Payback fick svar från Justitiedepartementet redan efter sex månader!

Den 30 november 2014 skickade Payback Sverige ett Öppet Brev till Justitieministern innehållande fem stycken frågeställningar. Redan efter lite mer än sex månader och tre påminnelser erhöll Payback en sorts svar…

Frågeställningar

Vi publicerar här nedan de frågeställningar som Payback skickade till Justitieministern och följer därefter upp med en sammanfattning av Justietiedepartementets svar samt avslutar med Payback Sverige slutsats.

1. Icke skyddsvärda grupper?

Den förre Justitieministern Beatrice Ask uttalade sig i termer av ”icke skyddsvärda personer” när det avsåg bikers och bikerklubbar i Sverige i samband med presenterandet av ett förslag om att förenkla vräkning av oönskade hyresgäster. 

Uttalandet var utformat enligt följande: Det besittningsskydd för lokalhyresgäster som finns i dag ska inte gynna grupper som inte är skyddsvärda. Vi vill göra det lättare att säga upp hyresgäster med koppling till grov organiserad brottslighet, säger justitieminister Beatrice Ask.
Se: http://www.regeringen.se/sb/d/18793/a/244935

I Regeringsformen 1:2 står bland annat följande: Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet… Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden … Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället.

Frågeställningar:

Anser du såsom Justitieminister det vara ett korrekt förhållande att en Justitieminister uttalar sig i termer av ”icke skyddsvärda grupper”?

Är detta uttalandet något som den nytillträdda regeringen ställer sig bakom eller tar avstånd ifrån?

2. Utökade befogenheter för Justitieombudsmannen?

JO har fastställt att Polismyndigheter endast äger rätt att fotografera personer, västar m.m i samband med gripande och liknande åtgärder. Under alla andra omständigheter räknas fotografering såsom ett tvångsmedel som kräver de utsattas samtycke.

Polismyndigheterna har likväl i minst sex olika ärenden, samt i ytterligare ett ärende som handlagts av JK, klandrats och erhållit kritik för att utan lagstöd ha fotograferat personer och mc-västar.

Ärendena ifråga har ämbetsberättelseplats alternativt diarienummer: JO 1999/2000 s. 91, JO 2004/05 s. 98 och JO dnr 2366-2007 samt JK dnr 1002-00, JO 3445-2011, JO 3446-2011 samt JO 586-2012.

JO kritiserade i maj 2013, polisens åtgärder och insatser i sju avsnitt i ärendet kring Punisher MC:s julfest, diarienummer: 586-2012. Polisen kritiserades i följande delar:

– Polismyndigheten har inte presenterat några skäl för kvarhållandet av de ifrågavarande personerna under insatsens första timme. De skäl som anförts för kvarhållandet kan inte avse dessa personer. Kvarhållandet av personer som befann sig utanför klubbhuset saknade därför rättslig grund.

– Åtgärden att fotografera personerna saknar också rättslig grund då en sådan fotografering omöjligt kan ha erfordrats för vinnande av utredning av brott!

– Det framstår även som oproportionellt att mitt i vinternatten låta personer sitta  på marken under en så lång tidsrymd som i förevarande fall. Det vill säga, utan överdragskläder i temperatur mellan 0 och +3, beordras sitta emellan 1.45 minuter och upp till 3.30 minuter. Åtgärden strider således mot polislagen 8, den så kallade behovs- och proportionalitetsprincipen.

– Polisen har inte heller kunnat redovisa någon dokumentation rörande användandet av pepparsprej mot ett flertal personer.

– Förutom en kort notering av omhändertagande för avvisande och/eller avlägsnande från området, har polisen inte uppvisat någon särskild dokumentation rörande åtgärden trots att kopior från polismyndigheten rörande insatsen begärts in av JO.

– Polisen har uppgivit att handfängsel använts mot två personer samt hänvisat till protokoll. Trots JO:s begäran har dock inte heller i detta fall JO tillställts begärda dokument.

– En tredje person handfängslades under hela perioden för insatsen. Polisen har inte ens kommenterat denna insats varför de inte heller under denna punkt inkommit med begärd dokumentation till JO.

Payback Sverige har för de utsatta personernas räkning begärt skadestånd från Polismyndigheten på ett sammanlagt belopp överstigande en miljon kronor. Polismyndigheten i Skåne samt Rikspolisstyrelsen har efter över 8 månaders behandlingstid svarat att de ej har för avsikt att utbetala något som helst skadestånd då de bedömer att de inte gjort några faktiska fel.

Frågeställning: 

Är regeringen beredd att verka för att ge JO utökade verktyg och sanktionsmöjligheter så JO inte bara är en tandlös tillsynsmyndighet utan makt att sätta emot när en part upprepade gånger bortser från JO:s kritik, klander och beslut?

————————————————

3. BRÅ-rapporten MC-Brott 1999:6

Justitiedepartementet gav 1997 Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i uppdrag att utreda mc-klubbarna. Syftet med rapporten var att ge en bred kunskapsöversikt över fenomenet ”mc-gäng”.

Vi citerar de tre viktigaste slutsatserna från rapporten:

Sidan 8: …så begås merparten av vad som brukar kallas mc-relaterad brottslighet endast av någon eller några medlemmar. Dessa mindre grupper agerar ibland tillsammans med personer utanför gängen. Enligt KUT ska mc-gängen alltså inte förstås som brottsorganisationer i traditionell mening”.

Sidan 30:” I material hos Rikskriminalpolisen i Sverige, framstår inte mc-gängen som brottsorganisationer av klassiskt snitt. Organiserad brottslighet sägs dock förekomma. Det kan till exempel handla om att grupper av medlemmar – ibland tillsammans med personer utanför gängen – ägnar sig åt illegal verksamhet. Men den grupp som ägnar sig åt organiserad brottslighet är i sådana fall inte liktydigt med mc-gänget”.

Sidan 32: KUT:s (Kriminalunderrättelsetjänstens antagande att mc-gängen inte är brottsorganisationer utgår från följande: Det finns ingenting som tyder på att profiten av den brottslighet som medlemmarna begår tillfaller gruppen (mc-klubben). Istället tycks denna delas mellan medlemmen och de som eventuellt har deltagit. Av övriga kan en del varit medlemmar av gänget andra inte. 

Frågeställning:

Sveriges Regering beställde via Justitiedepartementet en rapport från BRÅ rörande fenomenet mc-gäng. Rapporten fastslog att brottsligheten inom mc-miljön utfördes av enskilda medlemmar som tillsammans med någon medlem och/eller personer utanför mc-miljön begick brott. Rapporten baserade slutsatserna direkt på de uppgifter de fick tillgång till av KUT, (Kriminalunderrättelsetjänsten).

Varför har regering och riksdag i Sverige därefter aldrig låtit rapportens slutsatser bli vägledande för alla myndigheters och beslutsfattares arbete mot bikermiljön?

Varför sätter sig Regering och Riksdag över de fakta som Brå fastslog i rapporten (att det är enskilda individer inom bikerkulturen som begår brott utan inblandning av klubbarna) och inriktar såväl polisens som övriga statliga myndigheters arbete mot individerna som begår brott istället för mot mc-klubbarna?

———————————————–

4. Kan regeringen tänka sig att styra upp polisens verksamhet via det årliga regleringsbrevet till att riktas emot verklig brottslighet, inklusive självklart enskilda individers brottslighet inom bikerkulturen, utefter slutsatserna i BRÅ-rapporten MC-Brott 1999:6?

———————————————–

5. Är regeringen beredd att delta i eller medverka till att öppna upp för en dialog med direkta förhandlingar mellan företrädare för regeringen, polisen och Payback Sverige?

Avsikten med dialog och förhandlingar skulle då vara att lösa de uppkomna juridiska mellanhavandena mellan bikerkulturen och Polisväsendet samt att förbättra klimatet mellan bikers och Polisväsendet.

Om svaret från Justitiedepartementet

Såsom framgår ur det publicerade svaret så underlåter Justitiedepartementet att besvara de flesta frågorna helt medan de på övriga punkter formulerar meningar som nog ska föreställa svar även om de egentligen inte säger någonting.

Vi väljer därför att gå igenom frågor och svar.

Fråga 1 om Justitiedepartementet ställer sig bakom eller tar avstånd från den tidigare Justitieminsterns uttalande om icke skyddsvärda grupper. Regeringen svarar på denna fråga att de står för alla människors lika värde och respekt för de mänskliga rättigheterna. I samma stycke skriver de dock också att ett starkt och fungerande rättsväsende  är ett av flera sätt att nå ett tryggt samhälle. Med andra ord vågar regeringen varken säga bu eller bä. De varken står upp för alla människors rättigheter eller fördömer uttalandet. Det är ett fegt svar som inte i sig betyder någonting.

Fråga två berör saken om regeringen är beredd att ge JO utökade befogenheter och sanktionsmöjligheter. Regeringen ger inget svar på denna fråga!

Fråga tre berör i korthet det faktum att regering och riksdag totalt nonchalerat och bortsett frånden utredning som företogs av BRÅ benämnd MC-Brott 1999:6 i vilken det fastslogs att mc-klubbarna inte var några kriminella organisationer. Regeringen besvarar inte den frågan!

Fråga fyra handlar om regeringen är beredd att styra upp Polisens verksamhet via det årliga regleringsbrevet och rikta polisverksamheten mot verklig, konkret brottslighet. Regeringen svarar inte direkt heller på denna frågan.

Fråga 5 handlar om regeringen är beredd att ihop med polismyndigheten inleda dialog och förhandlingar med Payback? Regeringen besvarar inte frågan!

Regeringen skriver däremot i ett allmänt hållet svar att Polisen är en av de myndigheter som har till uppgift att bekämpa organiserad brottslighet som begås av kriminella grupperingar och att det i den uppgiften ligger att identifiera vilka grupperingar arbetet ska riktas emot.

Payback Sveriges slutsats

I Sverige finns en enda oberoende myndighet som bedriver forskning och tar fram fakta kring bland annat organiserad brottslighet. Denna myndighet har gång efter gång uttalat och konstaterat att mc-klubbarna inte är några kriminella organisationer: http://www.payback.name/?p=13401

Regeringen bortser helt från fakta och forskning och väljer istället att låta Polisen själv definiera vilka som ska stämplas som kriminella grupperingar. Regeringen väljer således att bortse från oberoende fakta och forskning och istället lyssna på den enda myndighet som handlar i egen sak för egen ekonomisk vinnings skull. (Läs: http://www.payback.name/?p=15545)Samma regering pratar om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Det finns ett ord för när människor säger ett och menar ett annat: Hyckleri!

När det kommer till organiserad brottslighet så finns det flera experter som anser att det inte ens finns någon organiserad brottslighet i Sverige: http://www.payback.name/?p=15542 men regeringen väljer även här att blint tro på den polis som hellre jagar bikers än löser brott…

Vi går nu vidare! Rättsförhandlingar istället för dialog!

Nåväl, Payback har nu skickat Öppna Brev till både Polisen och Justitiedepartementet med frågor samt med invitation till dialog och förhandlingar. Ingendera parten har varit intresserad av att ta upp en dialog med Payback.

Vi har då från bikerkulturens sida gjort ett ärligt försök att lösa saken utanför rättssalen men mötts med kalla handen. Vi drar då konsekvenserna av detta och går vidare med förberedelserna av rättsliga åtgärder för att komma till rätta med alla de övergrepp och missförhållanden som hela tiden drabbar bikers.

Svar från Justitiedepartementet

Svar från Polismyndigheten på Öppet brev från Payback:
http://www.payback.name/?p=15383

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin