• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Lasse Wierup: Domen slår fast att Hells Angels MC skall betraktas som vilken mc-klubb som helst!

Lasse Wierup: Domen slår fast att Hells Angels MC skall betraktas som vilken mc-klubb som helst!

Payback skriver i normalfallet inte om brottsmål, då det inte är relevant såsom exempel på negativ särbehandling. Vissa rättsfall inbegriper dock element av principiellt värde och övergripande bedömningar som gör dem nödvändiga att skriva om utan att vi förden skull behöver rapportera kring straff och frikännanden eller domar i alla delar då det ligger utanför Payback Sveriges verksamhetsområde.

Det medialt vältäckta målet kring Svineri MC är ett sådant mål varför vi härunder tar upp den intressanta aspekten kring organiserad brottslighet i Hovrättens domslut.19 personer åtalades ursprungligen varav 15 helt frikänts och fyra dömts till fyra fängelse. Fallet är knappast av en sådan karaktär av viktig bevispröving att Högsta Domstolen torde ge prövningstillstånd varför hovrättsdomen troligen är det slutliga facitet kring ett rättsfall som haft enorm mediatäckning.

Hovrätten fastslår att gärningen inte utgjort ett led i en organiserad brottslighet!

Det intressanta och för bikerkulturen som helhet väldigt viktiga frågan kring om gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form. Domen pekar förtjänstfullt ut de kriterier som måste föreligga för att gärningsmäns handlande ska kunna falla under Brb 29:2, 6p: Med brottslighet som utövats i organiserad form avses enligt förarbetena (prop.2009/2010:147 s. 43) brottslighet som har begåtts inom ramen för en struktur där flera personer samverkat under en inte helt obetydlig tidsperiod för att begå brott. Det är inte tillräckligt att det aktuella brottet har skett i samverkan. Gärningsmännen ska ha ingått i en sammanslutning eller ett nätverk av viss kontinuitet vars syfte att begå brott sträcktsig längre än till enbart det aktuella brottet… Även om det ligger nära till hands att anta att angreppet mot Svineri MC pånågot sätt är kopplat till dessa sammanslutningar finns det inte någon utredning som styrker att så är fallet. Motivet till angreppet är oklart och det finns ingenting som visar att x ingått i en gemensam sammanslutning vars syfte att begå brott sträckt sig längre än till angreppet. Det saknas därmed förutsättningar att tillämpa bestämmelsen i 29 kap. 2 § 6 p. brottsbalken.

Lasse Wierup säger att domen slår fast att Hells Angels MC ska betraktas som vilken motorcykleförening som helst!

Intressant är att Lasse Wierup, i nedastående länkade artikel, anser att domen fastslår att Hells Angels MC inte är en kriminell organisation i det han uttalar: från hovrättens sida säger att medlemskap i Hells Angels och dess undergrupper inte innebär att man tillhör en brottsorganisation utan det här ska betraktas som vilka motorcykelföreningar som helst.

Intressant nog pekar också Wierup på skillnaden mellan domstolarna och riksdagen å ena sidan och polis och åklagare på den andra vilket särskilt framgår genom att polisen lägger stora resurser på att punktmarkera och hålla koll på mc-klubbarna medan riksdagen menar att den grundlagsskyddade föreningsfriheten väger tyngre. Wierup avslutar därefter med en mycket intressant mening som kan tolkas som att Wierup så sakta börjar backa undan från polisens läger när han säger: Vi kan inte försvåra för Hells Angels, Bandidos, Outlaws och andra grupperingar som polisen åtminstone tycker bedriver kriminell verksamhet.

Artikel

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin