Lagrådet underkänner regeringens lagförslag om kränkande fotografering!

Lagrådet avstyrker regeringens förslag om en ny lagstiftning riktad mot kränkande fotografering. Lagrådet skriver:  I den nu framlagda remissen lämnas förslag till en straffbestämmelse för vissa former av fotografering och annan bildupptagning. Däremot behandlas inte frågan om spridning av integritetskränkande bilder. Lagrådet anser att regeringen bör invänta Yttrandefrihetskomitténs betänkande över det generella skyddet för enskildas integritet och privatliv i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som skall redovisas den 31 augusti 2012.

Lagrådet anser att Ett skydd mot avbildning kan emellertid också motiveras av en rätt att inte bli avbildad på visst sätt. Intrånget skulle i ett sådant fall bero på bildens innehåll. Uppenbart är att mycket starka skäl talar för att ett skydd av det slaget och ett skydd mot spridning av bilder bör samordnas. 

Paybacks slutsats

Lagrådet avstyrkande kan i klartext sägas innebära en distinkt uppmaning till regeringen att invänta ovannämnda betänkande från Yttrandefrihetskommitén och därefter komma tillbaks med ett heltäckande förslag som avser såväl anskaffandet av bilden som bildens innehåll och skrota i helhet det förslag som framlagts då det kommer att medföra betydliga svårigheter kring de juridiska tolkningarna rörande bland annat brottsbalkens förtalsbegrepp.

Ur Lagrådets yttrande

För er som är intresserade av att ta större del av Lagrådets yttrande följer mer omfattande citat ur Lagrådets yttrande samt som avslutning länk till Lagrådets yttrande samt till Paybacks tidigare skrivelse i ärendet:

Att överväga den frågan är i stället en uppgift som ankommer på Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04). Kommittén ska enligt sina direktiv ”överväga om det generella skyddet för enskildas integritet och privatliv i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen bör stärkas och vilka effekter detta i så fall skulle få för tryck- och yttrandefriheten”. Av naturliga skäl innebär detta att kommittén också måste överväga det generella skyddets utformning utanför det grundlagsskyddade området. Kommittén ska enligt sina direktiv redovisa sina överväganden senast den 31 augusti 2012. 

Ett skydd mot avbildning kan emellertid också motiveras av en rätt att inte bli avbildad på visst sätt. Intrånget skulle i ett sådant fall bero på bildens innehåll. Uppenbart är att mycket starka skäl talar för att ett skydd av det slaget och ett skydd mot spridning av bilder bör samordnas. 

Lagrådet avstyrker alltså att ny lagstiftning om kränkande fotografering genomförs på det beredningsunderlag som nu föreligger. Lagrådet avstår mot den bakgrunden från att ta upp detaljer i det framlagda förslaget. Det bör emellertid framhållas att förslaget såväl systematiskt som sakligt framstår som tveksamt i en rad olika hänseenden.

Enligt Lagrådets bedömning sammanhänger i stort sett alla dessa problem med att förslaget formellt sett är avsett att omfatta endast sättet att anskaffa uppgifter men i praktiken utformats så att uppgifternas innehåll kommer att vara avgörande. Detta gäller exempelvis det centrala rekvisitet ”är ägnad att allvarligt kränka den fotograferades personliga integritet” som skulle vara begripligt om det, enligt mönster från bestämmelsen om förtal i 5 kap. 1 § brottsbalken, hänfördes till ”bilden”. Nu hänförs det i stället till ”gärningen” med de tolkningsproblem som detta innebär. Det kan också noteras att den försvarlighetsbedömning som ska göras enligt förslaget väsentligen bygger på principer som är tillämpliga på spridningen av uppgifter och som inte lätt kan anpassas till bedömning av fall där innehållet sägs sakna betydelse.

Länk till Lagrådets yttrande:
http://www.lagradet.se/yttranden/Krankande%20fotografering.pdf

Länk till artikel om regeringsförslaget:
http://www.payback.name/?p=5647

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin